شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,234
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
539 (14.59%)
تغییر ۳ ماهه
539 (14.59%)
تغییر ۶ ماهه
4,234 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:34
692 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
994 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
2,355 (10.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 145.01 690.77B - 145.01 145.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nestle Pakistan 7900 571.40B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pakistan Tobacco Company 2800 473.30B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Petroleum 178.05 416.21B - 178.05 178.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Habib Bank 134 249.39B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
MCB Bank 195 235.42B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
United Bank 139.15 210.36B - 139.15 139.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Lucky Cement 464 194.37B - 464 464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Philip Morris Pakistan 3400 178.58B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Mari Petroleum Company 1329 169.17B - 1329 1329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
K-Electric 6.49 165.14B - 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Engro Corporation 327.81 154.94B - 327.81 327.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pakistan Oilfields 469 154.60B - 469 469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Colgate-Palmolive Pakistan 2000 143.86B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Indus Motor Company 1192 131.43B - 1192 1192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fauji Fertilizer Company 104.7 122.76B - 104.7 104.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Hub Power Company 89.5 112.17B - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allied Bank 108 111.78B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pakistan State Oil Company 235.06 105.08B - 235.06 235.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
National Bank of Pakistan 46.49 102.89B - 46.49 46.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Engro Fertilizers 74.7 98.64B - 74.7 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Chartered Bank Pakistan 24.89 90.98B - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ICI Pakistan 766.2 83.12B - 766.2 766.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Bestway Cement 113 80.49B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Meezan Bank 88 79.36B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Bank Al-Habib 76 79.01B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Bank Alfalah 47.03 78.80B - 47.03 47.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Rafhan Maize Products Co 6800 74.91B - 6800 6800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Byco Petroleum Pakistan 9.24 69.18B - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Engro Foods 82.5 68.92B - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Atlas Honda 387 63.07B - 387 387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Abbott Laboratories Pakistan 660 62.94B - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Honda Atlas Cars 216.25 62.88B - 216.25 216.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sui Northern Gas Pipelines 84.31 60.73B - 84.31 84.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fatima Fertilizer Company 34.85 60.48B - 34.85 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
GlaxoSmithKline Pakistan 132.02 58.27B - 132.02 132.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
The Searle Company 241.66 58.03B - 241.66 241.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Dawood Hercules Corporation 117 57.75B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Jubilee Life Insurance Company 539 57.51B - 539 539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
D G Khan Cement Company 82.09 57.24B - 82.09 82.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳