شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.35 573.89M - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Of Palestine 2.27 500.00M - 2.25 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Development&Inv 1.28 330.00M - 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Wataniya Mob 0.82 254.91M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Palestinian Invest Comp 2.37 168.00M - 2.36 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Al Quds Bank 1.85 145.91M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Islamic Bank 1.93 142.82M - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
National Bank PL 1.73 124.19M - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Islamic Bank 1.64 112.20M - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Birzeit Pharma 5.2 99.76M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Investment Bank PLC 1.09 97.50M - 1.09 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Electric 1.43 80.40M - 1.4 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Vegetable Oil In 14.5 57.60M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Jlm Pharmaceutic 3.07 55.80M - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
National Insur 3.7 53.70M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Industrial Inv 2.35 47.25M - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Palestine Poultry Co Ltd 2.6 33.87M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Palestine RE Investment 0.42 28.06M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Global United Insurance Co 1.96 18.24M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Union Con & Inv 0.6 14.08M - 0.6 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Al Wataniah 1.3 13.86M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Golden Wheat 0.69 12.00M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
The Arab Hotels Co 0.56 11.50M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
The Ramallah Summer Resort PLC 2.85 11.40M - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
Ahliea Insurance 0.42 10.80M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Company For Paints 6.5 9.92M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Al Mashriq Insurance 2 9.05M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.85 7.90M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Investment Develop 1.47 6.49M - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Nablus Surgical 1.55 5.88M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Al Aqariya Trading Investment 0.71 5.66M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
National Aluminum Profiles 0.83 5.59M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Palestinian Distribution 0.46 5.33M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
National Car Ind 0.97 4.45M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem RE Invest 0.3 3.20M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰