کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.42 573.89M - 4.42 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Bank Of Palestine 2.44 500.00M - 2.44 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Palestine Development&Inv 1.37 330.00M - 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Wataniya Mob 0.81 254.91M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Al Quds Bank 1.92 145.91M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Palestine Islamic Bank 1.99 142.82M - 1.99 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
National Bank PL 1.86 124.19M - 1.85 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Arab Islamic Bank 1.79 112.20M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Birzeit Pharma 5.17 99.76M - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Palestine Investment Bank PLC 1.18 97.50M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Palestine Electric 1.42 80.40M - 1.41 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Vegetable Oil In 14.4 57.60M - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Jlm Pharmaceutic 3.01 55.80M - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
National Insur 3.76 53.70M - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Palestine Industrial Inv 2.1 47.25M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Palestine Poultry Co Ltd 2.6 33.87M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Palestine RE Investment 0.4 28.06M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Global United Insurance Co 2.7 18.24M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Union Con & Inv 0.76 14.08M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Al Wataniah 1.3 13.86M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Golden Wheat 0.62 12.00M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
The Arab Hotels Co 0.55 11.50M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.8 11.40M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Ahliea Insurance 0.48 10.80M - 0.48 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Arab Company For Paints 6.5 9.92M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Al Mashriq Insurance 2.25 9.05M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.77 7.90M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Palestine Investment Develop 1.75 6.49M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Nablus Surgical 1.5 5.88M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Al Aqariya Trading Investment 0.72 5.66M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۶
National Aluminum Profiles 0.83 5.59M - 0.82 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Palestinian Distribution 0.35 5.33M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
National Car Ind 1.1 4.45M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰