کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:13:11
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,643
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
129 (8.52%)
تغییر ۳ ماهه
129 (8.52%)
تغییر ۶ ماهه
1,643 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

671
قیمت روز
13 (1.96%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:35:22
31 (4.78%)
تغییر ۳ ماهه
44 (7.00%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 825 1894.50B - 825 825 25.00 3.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Sun Life Financial 1850 1303.58B - 1850 1850 45.00 2.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
SM Investments 934 1102.19B - 934 934 36.50 3.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
SM Prime 39.45 1038.15B - 39.45 39.45 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Ayala 922.5 568.96B - 922.5 922.5 17.50 1.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Ayala Pref B 490 568.96B - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Ayala Pref 474.6 568.96B - 474.6 474.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
Ayala Land 43.85 559.61B - 43.85 43.85 1.15 2.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
BDO Unibank 132.4 550.58B - 132.4 132.4 1.50 1.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Manila Electric 378 400.12B - 378 378 9.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Bank of the Philippine Islands 85.1 397.12B - 85.1 85.1 2.90 3.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
JG Summit 61.65 361.72B - 61.65 61.65 2.75 4.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
San Miguel 170 327.05B - 170 170 3.90 2.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
San Miguel Pref D 72.5 327.05B - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
San Miguel Pref E 74 327.05B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
San Miguel Pref C 76.5 327.05B - 76.5 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
San Miguel Pref B 75.4 327.05B - 75.4 75.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
San Miguel Pref F 75 327.05B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Aboitiz Equity 59.15 306.76B - 59.15 59.15 0.40 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Metropolitan Bank 79.45 298.50B - 79.45 79.45 1.55 1.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Jollibee Foods 316 282.51B - 316 316 3.60 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Universal Robina 148 275.08B - 148 148 1.20 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
PLDT 1149 273.96B - 1149 1149 36.00 3.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Aboitiz Power 35.4 255.71B - 35.4 35.4 0.20 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
San Miguel Pref 3 74 244.18B - 74 74 2.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
San Miguel Pref 73.6 244.18B - 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Globe Telecom 1999 219.05B - 1999 1999 3.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
LT Group 16.5 194.35B - 16.5 16.5 0.78 4.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
GT Capital Pref B 900 177.77B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۰۵
GT Capital 1010 177.77B - 1010 1010 30.00 2.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
GT Capital Pref A 929 177.77B - 929 929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
Golden Haven 381 161.03B - 381 381 1.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
International Container 124 159.59B - 124 124 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Security Bank 167.7 150.86B - 167.7 167.7 3.50 2.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Metro Pacific Inv 4.85 147.15B - 4.85 4.85 0.07 1.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
DMCI 12.5 144.99B - 12.5 12.5 0.10 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Megaworld 5.65 141.85B - 5.65 5.65 0.16 2.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Semirara Mining 22.55 129.85B - 22.55 22.55 0.45 2.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Puregold Price Club 47.85 127.21B - 47.85 47.85 0.45 0.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Philtrust Bank 111.1 117.50B - 111.1 111.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶