شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:11:12
0 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,604
قیمت روز
5 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:56
90 (5.94%)
تغییر ۳ ماهه
42 (2.69%)
تغییر ۶ ماهه
1,604 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

664
قیمت روز
14 (2.14%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:46
60 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
33 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
94 (12.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 800 1894.50B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SM Investments 960 1102.19B - 960 960 20.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SM Prime 37 1038.15B - 37 37 2.75 7.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Ayala 919 568.96B - 919 919 51.50 5.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Ayala Pref B 497.8 568.96B - 497.8 497.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Ayala Pref 456 568.96B - 456 456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Ayala Land 43.1 559.61B - 43.1 43.1 1.90 4.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BDO Unibank 129.5 550.58B - 129.5 129.5 1.40 1.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Manila Electric 387 400.12B - 387 387 9.00 2.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Bank of the Philippine Islands 94.5 397.12B - 94.5 94.5 0.70 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
JG Summit 65 361.72B - 65 65 0.90 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
San Miguel Pref D 74.3 327.05B - 74.3 74.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
San Miguel Pref E 73 327.05B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
San Miguel 150 327.05B - 150 150 1.50 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
San Miguel Pref B 75.4 327.05B - 75.4 75.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
San Miguel Pref C 76.9 327.05B - 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
San Miguel Pref F 74.8 327.05B - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Aboitiz Equity 64.8 306.76B - 64.8 64.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Metropolitan Bank 81 298.50B - 81 81 1.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Jollibee Foods 307 282.51B - 307 307 8.00 2.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Universal Robina 143 275.08B - 143 143 1.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
PLDT 1215 273.96B - 1215 1215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Aboitiz Power 36.2 255.71B - 36.2 36.2 0.80 2.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
San Miguel Pref 73 244.18B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
San Miguel Pref 3 73.4 244.18B - 73.4 73.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Globe Telecom 2038 219.05B - 2038 2038 48.00 2.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
LT Group 15.34 194.35B - 15.34 15.34 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
GT Capital Pref B 900 177.77B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۳۴
GT Capital Pref A 870.5 177.77B - 870.5 870.5 47.50 5.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
GT Capital 1007 177.77B - 1007 1007 17.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Golden Haven 329 161.03B - 329 329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
International Container 104.8 159.59B - 104.8 104.8 2.50 2.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Security Bank 179.8 150.86B - 179.8 179.8 0.70 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Metro Pacific Inv 5.08 147.15B - 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
DMCI 12.4 144.99B - 12.4 12.4 0.20 1.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Megaworld 5.13 141.85B - 5.13 5.13 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Semirara Mining 24.15 129.85B - 24.15 24.15 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Puregold Price Club 48.3 127.21B - 48.3 48.3 0.35 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Philtrust Bank 114 117.50B - 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶