شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
42 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
335 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.348 88.88B - 4.274 4.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Galp Energia 14.36 12.50B - 14.3 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
EDP 3.075 12.47B - 3.065 3.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
EDP Renovaveis 7.95 7.78B - 7.935 7.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
J.Martins 12.1 7.57B - 12.05 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Banco Comercial 0.2427 3.84B - 0.2426 0.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
The Navigator Co 4.15 3.63B - 4.15 4.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nos SGPS SA 5.495 2.42B - 5.47 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.8905 2.01B - 0.8905 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Semapa 15.12 1.87B - 15.04 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Altri 6.93 1.76B - 6.86 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
REN 2.546 1.62B - 2.544 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Corticeira Amorim 9.67 1.49B - 9.63 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sonaecom 2.46 778.35M - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Mota Engil 1.77 688.76M - 1.746 1.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 3.064 433.50M - 3.064 3.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Ibersol 8.62 358.50M - 8.46 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Media Capital 2.3 268.75M - 2.3 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Sonae Capital 0.866 228.25M - 0.866 0.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
F.Rama 8.15 216.67M - 7.9 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pharol SGPS SA 0.1834 212.92M - 0.1828 0.1858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Vaa Vista Alegre 1.5 198.38M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Estoril Sol 11.8 136.73M - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Conduril Engenharia 40.4 119.00M - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Teixeira Duarte 0.147 102.06M - 0.144 0.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sonae Industria 1.5 101.25M - 1.485 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Toyota Caetano 2.8 100.80M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Novabase 2.32 86.04M - 2.22 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Cofina 0.588 55.18M - 0.58 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Inapa 0.08 47.20M - 0.0772 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Inapa Inv NV 0.1 47.20M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Impresa 0.149 40.82M - 0.1486 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Martifer 0.49 35.50M - 0.49 0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Benfica 1.82 31.40M - 1.82 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sporting 0.73 31.20M - 0.68 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Patris Investimentos 5.75 25.96M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sag Gest 0.0588 21.73M - 0.055 0.0588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Glintt 0.189 17.91M - 0.189 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳