کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2371
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:39:13
0 (3.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,032
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:34:53
579 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
347 (4.14%)
تغییر ۶ ماهه
629 (7.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 470 495.38B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bayer 300 398.34B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Allianz 891 390.74B - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Daimler 245.15 325.82B - 245.15 245.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Adidas 988.4 200.22B - 988.4 988.4 100.60 11.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Deutsche Bank AG 37.45 117.31B - 37.45 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
E.ON SE 45.075 97.13B - 45.075 45.075 0.86 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Erste Group Bank AG 154.8 70.89B - 154.8 154.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Lufthansa 98.1 58.21B - 98.1 98.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۵
Uniper SE 124.5 43.48B - 124.5 124.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۵
Omv Petrom S.A 0.3675 35.95B - 0.3675 0.3675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
S.N.G.N Romgaz 31.1 14.20B - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Banca Transilv 2.115 10.29B - 2.115 2.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
BRD Groupe 13 8.96B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
BRD Groupe 12.7 8.96B - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Fondul Proprietatea 0.894 8.21B - 0.894 0.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Fondul Proprietatea 0.89 8.21B - 0.89 0.89 0.06 7.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sntgn Transgaz 336.5 3.78B - 336.5 336.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Electrica 10.2 3.39B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Alro Slatina 2.49 3.00B - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
S N Nuclearele 9.59 2.21B - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Rompetrol Rafi 0.0498 2.20B - 0.0498 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
C.N.T.E.E. Tra 20.75 1.62B - 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Zentiva Bucure 3.69 1.42B - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
SIF Moldova 1.236 1.40B - 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Sif Banat Cris 2.14 1.30B - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Sif Oltenia Cr 2.09 1.21B - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Digi Communications 24.2 1.09B - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Sphera Franchise 18.9 1.05B - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Conpet Sa Ploi 79.2 774.85M - 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Aerostar Bacau 5.06 743.11M - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Med Life 26.5 686.50M - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Sif Muntenia B 0.622 614.96M - 0.622 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Chimcomplex SA Borzesti 3.6 611.83M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Oil Terminal C 0.135 486.52M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
T.M.K. - Artro 3.9 457.71M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
IM Vinaria Purcari 18.7 358.00M - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۵
Antibiotice Ia 0.486 349.10M - 0.486 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Biofarm Bucure 0.335 340.94M - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Teraplast Bist 0.24 308.49M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵