شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2429
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:36:12
0 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,077
قیمت روز
17 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:31
1,484 (17.33%)
تغییر ۳ ماهه
928 (11.59%)
تغییر ۶ ماهه
1,239 (14.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 408 495.38B - 408 408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Bayer 307.85 398.34B - 307.85 307.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Allianz 902 390.74B - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Daimler 226.3 325.82B - 226.3 226.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Adidas 887.8 200.22B - 887.8 887.8 11.40 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Deutsche Bank AG 35 117.31B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
E.ON SE 42.4 97.13B - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Erste Group Bank AG 139.7 70.89B - 139.7 139.7 2.35 1.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Lufthansa 91.5 58.21B - 91.5 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Uniper SE 112.55 43.48B - 112.55 112.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Omv Petrom S.A 0.3095 35.95B - 0.3095 0.3095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
S.N.G.N Romgaz 28.8 14.20B - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Banca Transilv 1.7 10.29B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
BRD Groupe 10.36 8.96B - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BRD Groupe 10.2 8.96B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Fondul Proprietatea 0.879 8.21B - 0.879 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Fondul Proprietatea 0.85 8.21B - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Sntgn Transgaz 303 3.78B - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Electrica 9.78 3.39B - 9.78 9.78 0.40 4.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Alro Slatina 2.44 3.00B - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
S N Nuclearele 7.96 2.21B - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Rompetrol Rafi 0.0484 2.20B - 0.0484 0.0484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
C.N.T.E.E. Tra 20.3 1.62B - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Zentiva Bucure 3.58 1.42B - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
SIF Moldova 1.17 1.40B - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Sif Banat Cris 1.975 1.30B - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Sif Oltenia Cr 2.03 1.21B - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Digi Communications 25 1.09B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Sphera Franchise 19.1 1.05B - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Conpet Sa Ploi 79 774.85M - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Aerostar Bacau 4.87 743.11M - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Med Life 27.6 686.50M - 27.6 27.6 0.60 2.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Sif Muntenia B 0.58 614.96M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Oil Terminal C 0.145 486.52M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
T.M.K. - Artro 4 457.71M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
IM Vinaria Purcari 17 358.00M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Antibiotice Ia 0.478 349.10M - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Biofarm Bucure 0.319 340.94M - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Teraplast Bist 0.228 308.49M - 0.228 0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵