شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:15:16
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
40 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
43 (5.83%)
تغییر ۶ ماهه
76 (9.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 684 113.65B - 684 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Aerodrom Nikol 1122 58.46B - 1122 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Komercijalna B 699 32.34B - 699 699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Komercijalna 2187 32.34B - 2187 2187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Tehnoga 11000 11.92B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Energoprojekt 630 7.76B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Galenika Fitof 2725 7.39B - 2725 2725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Alfa Plam Vran 33000 5.91B - 33000 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Dunavosiguranj 1250 4.65B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Metalac 2018 4.08B - 2018 2018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Impol Seval 3002 2.86B - 3002 3002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Philip Morris Prf 3300 2.72B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Jubmes 10500 2.64B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Soja Protein B 149 2.53B - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5400 1.52B - 5400 5400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Kopaonik 4800 741.06M - 4800 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Vital 900 695.95M - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4100 516.54M - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Novosadski Sajam 500 483.77M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
GP Planum ad Beograd 525 414.11M - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
Gosa Montaza 1700 393.13M - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Pd Zajecar 7800 380.66M - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tigar 30 344.95M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 180 172.52M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Iritel 510 161.01M - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 980 110.09M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ams Osiguranje 499 110.09M - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Politika Beog 11 105.55M - 11 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 3000 87.21M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷