کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:27:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

717
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:06:40
45 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
13 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
31 (4.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 720 113.65B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Aerodrom Nikol 797 58.46B - 797 797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Komercijalna B 931 32.34B - 931 931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Komercijalna 2555 32.34B - 2555 2555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 11005 11.92B - 11005 11005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Energoprojekt 630 7.76B - 630 630 67.00 10.63% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۵
Galenika Fitof 2771 7.39B - 2771 2771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Alfa Plam Vran 33000 5.91B - 33000 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Dunavosiguranj 1306 4.65B - 1306 1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Metalac 2050 4.08B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Impol Seval 3000 2.86B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Philip Morris Prf 3252 2.72B - 3252 3252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Jubmes 10500 2.64B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Soja Protein B 178 2.53B - 178 178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5100 1.52B - 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Kopaonik 4800 741.06M - 4800 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Vital 900 695.95M - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4100 516.54M - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Novosadski Sajam 500 483.77M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
GP Planum ad Beograd 525 414.11M - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
Gosa Montaza 1810 393.13M - 1810 1810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Pd Zajecar 7800 380.66M - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tigar 34 344.95M - 34 34 1.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 195 172.52M - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Iritel 465 161.01M - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 980 110.09M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ams Osiguranje 499 110.09M - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Politika Beog 12 105.55M - 12 12 1.00 9.09% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 6000 87.21M - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲