کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0693
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:44:15
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,675
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:35:45
549 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
68 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
176 (3.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 117020 2324.42B - 117020 117020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco 59900 1576.46B 60078 59833 60114 1622.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5854 903.02B - 5854 5854 155.00 2.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Richemont DRC 10416 596.52B 10448 10406 10448 13.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8100 363.85B - 8100 8100 125.00 1.57% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Standard Bank 6.5% 89 315.15B - 89 89 21.00 30.88% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 8620 315.15B - 8620 8620 120.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sasol Bee 28050 310.97B - 28050 28050 950.00 3.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sasol Ltd 43650 310.97B 43657 43135 43796 1233.00 2.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 9427 201.79B 9422 9420 9442 72.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
South32 Ltd 3904 184.83B 3906 3904 3926 68.00 1.77% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
Mondi Ltd 33616 177.37B 33516 33516 34132 315.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Mondi 33375 177.04B 33305 33305 33874 302.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank 131273 102.78B 131582 129525 131582 1273.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Capitec Bank Pref 10375 102.78B - 10375 10375 475.00 4.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Investec Pref 7300 100.50B - 7300 7300 100.00 1.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Investec 7925 98.40B - 7925 7925 75.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec Non Cum 9900 98.24B - 9900 9900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Investec 9021 98.24B 9008 9008 9146 6.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Discovery 8975 97.40B - 8975 8975 125.00 1.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 80117 97.19B 79588 79101 80117 2359.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 29500 91.40B 29400 29366 29500 100.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 7244 74.49B - 7244 7244 158.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴