شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0729
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:47:18
0 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
50 (12.92%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:08
97 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
328 (5.81%)
تغییر ۶ ماهه
806 (13.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 100457 2324.42B - 100457 100457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
British American Tobacco 44945 1576.46B - 44060 44945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5150 903.02B - 5150 5150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Richemont DRC 9267 596.52B - 9267 9336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8180 363.85B - 8180 8180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Standard Bank 6.5% 90 315.15B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Standard Bank 8195 315.15B - 8195 8195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sasol Bee 19500 310.97B - 19500 19500 200.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Sasol Ltd 41602 310.97B - 41602 41602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 8600 201.79B - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
South32 Ltd 3354 184.83B - 3342 3354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Mondi Ltd 32295 177.37B - 32152 32372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Mondi 31905 177.04B - 31774 31910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank Pref 10450 102.78B - 10450 10450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Capitec Bank 112773 102.78B - 112773 113152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Investec Pref 6900 100.50B - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 7499 98.40B - 7499 7499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Investec Non Cum 9600 98.24B - 9600 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Investec 8461 98.24B - 8454 8517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Discovery 8850 97.40B - 8850 8850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Anglo American Platinum 57400 97.19B - 55082 57400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 26847 91.40B - 26787 26847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 6120 74.49B - 6120 6120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴