شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
98 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
474 (23.69%)
تغییر ۶ ماهه
333 (15.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 23.83 91.22B - 23.53 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Bayer 66.24 85.47B - 64.88 66.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Airbus Group 93.22 75.85B - 93.05 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Santander 4.356 73.62B - 4.322 4.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
VALE ON 12.6 57.83B - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
PETROBRAS PN 5.8 53.15B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
PETROBRAS ON 6.7 53.15B - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Iberdrola 7.064 42.63B - 7.008 7.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
BBVA 5.2 39.65B - 5.129 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
BRADESCO PN EJ N1 8.6 38.02B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Telefonica 7.687 37.63B - 7.645 7.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
ArcelorMittal 20.02 29.90B - 19.78 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Amadeus 65 29.44B - 63.74 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Repsol 15 26.73B - 14.885 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Aena 142.9 22.87B - 142.25 142.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Gas Natural 23.4 22.84B - 23.3 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Caixabank 3.31 21.94B - 3.31 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Endesa 21.14 20.20B - 21.03 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 40.7 16.89B - 40.64 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Grifols 24.44 15.82B - 24.39 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Grifols Pref 17 15.82B - 17 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
IAG 7.02 15.07B - 6.942 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Grupo Financiero Banorte 4.22 14.04B - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Ferrovial 19.36 12.84B - 19.23 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
ACS 35.32 11.04B - 34.94 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Bankia 2.597 9.83B - 2.597 2.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Red Electrica 19.66 9.49B - 19.575 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
BRASKEM PNA 12.3 8.73B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
B. Sabadell 1.063 7.96B - 1.058 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Mapfre 2.464 7.91B - 2.457 2.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Gamesa 11.52 7.67B - 11.45 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Bankinter 7.114 7.44B - 7.106 7.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Grupo Elektra 48.8 7.21B - 48.8 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Enagas 25.02 5.95B - 25 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Merlin Properties SA 11.515 5.82B - 11.515 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Alfa 1.02 5.19B - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Cellnex Telecom 24.19 4.99B - 23.72 24.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
GERDAU PN N1 3.48 4.88B - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Grupo Catalana Occidente 35 4.52B - 34.85 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴