کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:35:41
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

960
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
89 (10.22%)
تغییر ۳ ماهه
89 (10.22%)
تغییر ۶ ماهه
960 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,819
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:35:15
982 (14.36%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
53 (0.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 245.5 5562.07B - 245.5 245.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Hon Hai 73 1398.43B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
FPCC 114.5 1171.69B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
CHT 108 861.08B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
FCFC 109.5 726.79B - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Formosa Plastics 106.5 719.33B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Cathay Holdings 46.75 706.62B - 46.75 46.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Cathay Financial Pref A 64.3 706.62B - 64.3 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Nan Ya Plastics 76.6 697.91B - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
LARGAN 4745 607.66B - 4745 4745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Fubon Financial 46.9 589.93B - 46.9 46.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Fubon Financial Pref 65.5 589.93B - 65.5 65.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
MediaTek 277.5 480.89B - 277.5 277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
CTBC Financial Pref 64.4 442.71B - 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
CTBC 21 442.71B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Uni-President 73.5 435.24B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Yageo 334.5 408.61B - 334.5 334.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
TWM 110.5 378.00B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
China Steel 25 367.49B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
China Steel Pref 46.7 367.49B - 46.7 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mega FHC 28.1 359.04B - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
PCSC 299 352.95B - 299 299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Delta Electronics Taiwan 160.5 270.14B - 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
GlobalWafers 308 255.35B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Catcher Tech 234 255.32B - 234 234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Far EasTone 73.3 255.14B - 73.3 73.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Nanya Tech 62.8 250.28B - 62.8 62.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
FFHC 21.1 246.77B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
UMC Corp 11.6 226.61B - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
WTC 192 218.61B - 192 192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
TCFHC 19.5 214.77B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
E.S.F.H 23.35 213.39B - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
QCI 56.2 202.39B - 56.2 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
HNFHC 19.35 193.31B - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Asustek 225 193.12B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Taiwan Cement Corp 38.85 181.54B - 38.85 38.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
CDIBH 10.2 169.77B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
TSFHC 14 169.40B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Taishin Financial Pref 55.3 169.40B - 55.3 55.3 0.10 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Chang Hwa Bank 18.45 164.73B - 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵