کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:51:47
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

989
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
62 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
62 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
989 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,921
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:35:31
62 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
126 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
158 (7.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.25 1356.74B - 48.25 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Airports of Thailand DRC 67.5 946.43B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Airports of Thailand 67.5 946.43B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 76 678.22B - 75.75 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
CP All PCL 76 678.22B - 75.75 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
CP All PCL F 75.75 678.13B - 75.75 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Advanced Info Service DRC 182.5 569.35B - 182.5 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Advanced Info 182.5 569.35B - 182.5 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Advanced Info Service 181 569.17B - 181 181 2.00 1.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۳۵
PTT Exploration and Production 120 532.07B 119.5 119.5 120 1.50 1.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
PTT Exploration 121.5 531.98B - 121.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
PTT Exploration DRC 121.5 531.98B - 121.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Siam Cement DRC 476 501.60B - 476 478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Siam Cement 476 501.60B - 476 478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Siam Cement F 478 501.60B - 478 480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kasikornbank F 191.5 465.49B - 191.5 192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Kasikornbank DRC 191.5 465.49B - 191.5 192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Kasikornbank 191.5 465.49B - 191.5 192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Siam Commercial Bank 131 414.71B - 131 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Siam Commercial Pref 135 414.71B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Siam Commercial Bank DRC 131 414.71B - 131 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Siam Commercial Prev Not Voting 135 414.71B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Siam Commercial Bank F 130 414.61B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Bangkok Dusit Medical 23.8 404.68B - 23.6 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Bangkok Dusit Medical DRC 23.8 404.68B - 23.6 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Bangkok Bank 208 374.13B - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangkok Bank F 214 374.13B - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
PTT Global Chemical DRC 67 334.78B - 67 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
PTT Global Chemical F 67.75 334.78B - 67.75 67.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
PTT Global Chemical 67 334.78B - 67 67.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Central Pattana 72.75 318.65B - 72.5 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Central Pattana DRC 72.75 318.65B - 72.5 72.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Central Pattana F 71.13 318.65B - 71.13 71.13 1.31 1.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
Indorama Ventures 48.25 317.63B - 48.25 48.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Indorama Ventures DRC 48.25 317.63B - 48.25 48.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of Ayudhya 37.25 288.71B - 37 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Krung Thai Bank DRC 18.7 237.59B - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Krung Thai Bank 18.7 237.59B - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Charoen Pokphand 25.5 212.70B - 25.5 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵