شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:39:16
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

966
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
39 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
966 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:28
95 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
66 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
274 (12.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.25 1356.74B - 47.75 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Airports of Thailand DRC 68.5 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Airports of Thailand 68.5 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 74.75 678.22B - 74.75 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
CP All PCL 74.75 678.22B - 74.75 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
CP All PCL F 74.25 678.13B - 74.25 74.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Advanced Info Service DRC 172 569.35B - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Advanced Info 172 569.35B - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Advanced Info Service 167.5 569.17B - 167.5 167.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Exploration and Production 121 532.07B - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
PTT Exploration 125 531.98B - 124.5 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
PTT Exploration DRC 125 531.98B - 124.5 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Siam Cement F 428 501.60B - 428 428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Siam Cement DRC 442 501.60B - 440 442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Siam Cement 442 501.60B - 440 442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Kasikornbank 183 465.49B - 181.5 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kasikornbank DRC 183 465.49B - 181.5 183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Kasikornbank F 186.5 465.49B - 183.5 186.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Siam Commercial Bank DRC 128.5 414.71B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Siam Commercial Pref 124 414.71B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Siam Commercial Bank 128.5 414.71B - 128.5 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Siam Commercial Prev Not Voting 139 414.71B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Siam Commercial Bank F 129 414.61B - 129 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bangkok Dusit Medical DRC 23.6 404.68B - 23.4 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵
Bangkok Dusit Medical 23.6 404.68B - 23.4 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bangkok Bank 199.5 374.13B - 199 199.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Bangkok Bank F 202 374.13B - 201 203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
PTT Global Chemical 69 334.78B - 68.25 69.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
PTT Global Chemical DRC 69 334.78B - 68.25 69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
PTT Global Chemical F 78.25 334.78B - 78.25 78.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Central Pattana F 77.25 318.65B - 77.25 77.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Central Pattana DRC 77 318.65B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵
Central Pattana 77 318.65B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Indorama Ventures DRC 47.75 317.63B - 47.5 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵
Indorama Ventures 47.75 317.63B - 47.5 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bank of Ayudhya 37.25 288.71B - 37.25 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Krung Thai Bank DRC 19.6 237.59B - 19.6 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
Krung Thai Bank 19.6 237.59B - 19.6 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Charoen Pokphandoods DRC 26.5 212.70B - 26.25 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵