شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:45:16
0 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

91
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
13 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
91 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,173
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:05:46
368 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
877 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
892 (14.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.8 3.74B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
BIAT 113 2.81B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
POULINA GROUP HLD 12.45 2.09B - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ATTIJARI BANK 42 2.05B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
BT 7.67 1.91B - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
BH 12.79 1.04B - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
UIB 23.56 996.34M - 23.56 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Societe Delice Holding 12.86 977.35M - 12.86 12.86 0.39 3.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
One Tech Ho 15.7 868.32M - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
S.T.B 3.83 807.95M - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Sah 11.2 757.35M - 11.2 11.2 0.26 2.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
AMEN BANK 27.4 756.24M - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Ennakl Automobiles 11.97 686.23M - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
BNA 13.5 600.00M - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
MAGASIN GENERAL 38.88 452.36M - 38.88 38.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ATB 3.64 415.00M - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
UBCI 21.8 413.48M - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Carthage Cement 2.06 344.27M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
STAR 131 342.00M - 131 131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
SPDIT-SICAF 9.7 291.20M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Unimed 8.18 281.28M - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ARTES RENAULT 6.3 275.40M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
TPR 4.7 260.50M - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
SOTUVER 9.57 259.71M - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Euro-Cycles 18.15 251.10M - 18.15 18.15 0.21 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
MONOPRIX 7.1 213.47M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
EL WIFACK LEASING 6.93 206.70M - 6.93 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ASTREE SA 39 195.00M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
City Cars 11.2 168.75M - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Ste Assurances Multirisq Ittihad 4.2 165.42M - 4.2 4.2 0.12 2.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
TUNISIE LEASING 15 164.69M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Tunis Re 7.95 153.80M - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.92 125.53M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ADWYA 4.61 122.11M - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
ICF 175 117.58M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Sotipapier 4.67 114.56M - 4.67 4.67 0.10 2.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
ASSAD 8.22 112.32M - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
TELNET 10.59 105.10M - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
CIL 16.88 80.00M - 16.88 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷