شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

512
قیمت روز
14 (2.88%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
58 (10.23%)
تغییر ۳ ماهه
152 (42.27%)
تغییر ۶ ماهه
198 (63.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3 2.54B - 3 3 0.15 5.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Pretoria Portland Cement Ltd 1.75 1.08B - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Econet Wireless Zimbabwe 1.55 564.14M - 1.55 1.55 0.03 1.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
African Distillers 1.53 168.98M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
ART Corporation 0.082 19.23M - 0.082 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Willdale 0.009 - - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
TSL 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Truworths 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Cafca 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
General Beltings Holdings 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
ZB Financial Holdings 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Hippo Valley Estates 1.71 - - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
National Foods Holdings 7.1 - - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
British American Tobacco Zimbabwe 33 - - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Unifreight Africa 0.05 - - 0.05 0.05 0.01 25.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
NMBZ Holdings 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Rainbow Tourism Group 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Turnall Holdings 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Powerspeed Electrical 0.14 - - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Dairibord Holdings 0.16 - - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Seed Co 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Innscor Africa 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
OK Zimbabwe 0.29 - - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Proplastics 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Rio Zimbabwe 1.87 - - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Zimre Property Investments 0.03 - - 0.03 0.03 0.01 20.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Barclays Bank of Zimbabwe 0.064 - - 0.064 0.064 0.01 20.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵