کالایاب
شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

405
قیمت روز
15 (3.71%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
79 (16.24%)
تغییر ۳ ماهه
27 (7.24%)
تغییر ۶ ماهه
116 (39.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.3 2.54B - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 1.65 1.08B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 1.2 564.14M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
African Distillers 1.7 168.98M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
ART Corporation 0.09 19.23M - 0.09 0.09 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
National Tyre Services 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
FBC Holdings 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Zimre Property Investments 0.032 - - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Lafarge Cement Zimbabwe 1.33 - - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰:۰۴
Truworths 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Nampak 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Proplastics 0.21 - - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
NMBZ Holdings 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Turnall Holdings 0.055 - - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۵
ZB Financial Holdings 0.393 - - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۴
Cafca 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Mashonaland Holdings 0.032 - - 0.032 0.032 0.01 25.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
starafricacorporation 0.011 - - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
Zimplow Holdings 0.242 - - 0.242 0.242 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Edgars Stores 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Rainbow Tourism Group 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 4.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Hippo Valley Estates 1.55 - - 1.55 1.55 0.11 7.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
TSL 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Meikles 0.49 - - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Zimbabwe Newspapers 0.079 - - 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
British American Tobacco Zimbabwe 30 - - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Ariston Holdings 0.032 - - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵