کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:13:10
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
24 (13.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
206 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
163 (13.08%)
تغییر ۳ ماهه
17 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 115.85 - 113.05 117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bull DAX 15 N 3.38 - 3.38 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bear DAX 15 N I 0.69 - 0.52 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
SKAGEN Global A 1370.6 - 1353.6 1373.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
SKAGEN Kon-Tiki A 655.6 - 655.6 659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bull EURO STOXX 10 N 184.6 - 184.6 230.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bull EURO STOXX 15 N 28.7 - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Global 96 - 95.44 96.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Handelsinvest Verden 243.4 - 242.5 246.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Sparinvest USA Value 86.26 - 85.48 87.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Danmark 158.7 - 158.7 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Sparinvest DJSI World 143.1 - 143.1 144.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Fjernosten 147.35 - 146.15 147.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Europa Indeks 93.82 - 93.6 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Danmark Indeks 152.1 - 152.1 153.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Jyske Invest Europaeiske Aktier 102.9 - 102.9 103.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 10.58 - 10.58 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 195 - 195 197.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 684.8 - 681.5 689.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Global StockPicking 70.68 - 70.68 71.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Danske Invest Europa 111.35 - 111.35 112.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Jyske Invest USA Aktier 91.42 - 90.3 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Sparinvest USA Small Cap 136.8 - 136.1 138.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
BankInvest Virksomhedsobligatione 78.36 - 78.2 78.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 93.04 - 93.04 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.8 - 90.76 90.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Xact Kapitalforvaltning 107.82 - 107.82 109.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest Europa Growth 131.35 - 131.35 133.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BankInvest Lange Danske Obligationer 99.26 - 98.8 99.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest Long Danish Bonds 204.6 - 203.9 204.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Global StockPicking 2 148.05 - 147.4 149.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
SKAGEN Vekst A 1818 - 1818 1827.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
Sparinvest Global Value 277.6 - 277.6 277.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
BankInvest Hojrentelande 56.32 - 56.26 56.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
Sparinvest Europa Small Cap 162.5 - 162.5 164.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 109.35 - 109.15 109.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
Gudme Raaschou Selection 95.26 - 94.6 95.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Bankinvest Udenlandske Obligationer 108.65 - 108.55 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sparinvest Japan Small Cap 133.85 - 132.6 133.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Sparinvest SICAV Procedo 201.7 - 200.9 201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest SICAV Securus 155.1 - 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
Sparinvest Japan Value 108.85 - 108.85 108.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
BankInvest Globale Indeksobligationer 110.7 - 110.7 110.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bull DAX 2 N 23.3 - 23.3 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Bull EURO STOXX 2 N 26.99 - 26.99 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Bull EURO STOXX N 27.36 - 27.36 27.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
Sparinvest Japan Growth 90.72 - 90.72 90.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Bull DAX N 25.64 - 25.64 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Bear EURO STOXX 15 N 0.26 - 0.26 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Bear DAX 10 N 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
Bear DAX X6 SE 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۶
SKAGEN Avkastning 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX 2 N 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Bull DAX 10 N 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۸:۳۴
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear DAX N 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۳۵
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bear EURO STOXX 10 N 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰