شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1522
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:23:09
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
18 (9.89%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.53%)
تغییر ۶ ماهه
200 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,309
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:34
9 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
113 (7.94%)
تغییر ۶ ماهه
73 (5.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 110.35 - 109.4 110.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bull DAX 15 N 3.89 - 3.07 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bear DAX 15 N I 1.37 - 1.37 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Europa 105.4 - 105.1 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Global 98.52 - 97.94 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Handelsinvest Verden 251.2 - 249.2 251.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Jyske Invest USA Aktier 101.95 - 101.3 101.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Fjernosten 139.25 - 138.6 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest USA Value 86.32 - 85.6 86.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Sparinvest USA Small Cap 139 - 138.5 139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 683 - 677.5 683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Bull DAX N 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bull EURO STOXX N 25.06 - 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SKAGEN Kon-Tiki A 618.9 - 614.6 618.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bull EURO STOXX 2 N 22.87 - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bull EURO STOXX 10 N 113.9 - 109.6 113.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Danmark 174.85 - 174.15 174.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest DJSI World 138.7 - 138.65 138.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankInvest Hojrentelande 54.72 - 54.62 54.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Gudme Raaschou Selection 87.92 - 87.92 87.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Europa Growth 122.15 - 121.5 122.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest SICAV Securus 152.75 - 152.75 152.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Europa Indeks 91.24 - 90.68 91.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Europa Small Cap 163.3 - 163.2 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Danmark Indeks 153.95 - 153.95 153.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Jyske Invest Europaeiske Aktier 97.66 - 97.3 97.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 10.08 - 10.08 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 228 - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankInvest Virksomhedsobligatione 77.1 - 77.02 77.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Global StockPicking 82.7 - 82.7 82.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 105.7 - 105.7 105.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 89.48 - 89.48 89.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Global StockPicking 2 162 - 161.8 162.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.94 - 90.92 90.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankInvest Lange Danske Obligationer 99.42 - 99.22 99.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankInvest Globale Indeksobligationer 109.15 - 109.15 109.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Japan Value 110 - 110 110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
SKAGEN Global A 1291.4 - 1291.4 1291.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bankinvest Udenlandske Obligationer 107.95 - 107.95 107.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo 193.85 - 193.4 194.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest Japan Growth 86.66 - 86.66 86.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
SKAGEN Vekst A 1706.6 - 1706.6 1706.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bear EURO STOXX 15 N 1.66 - 1.66 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sparinvest Japan Small Cap 130.25 - 130.25 130.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Bull EURO STOXX 15 N 12.8 - 12.7 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Sparinvest Long Danish Bonds 201 - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
Bull DAX 2 N 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Sparinvest Global Value 256.9 - 256.9 256.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
SKAGEN Avkastning 104.85 - 104.85 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷:۳۴
Bear DAX X6 SE 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۰۴
Bear DAX N 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۳۵
Bear DAX 2 N 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Bear DAX 10 N 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹:۳۴
Bull DAX 10 N 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴
Bear DAX 5 N 32.44 - 32.44 32.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Bear EURO STOXX 10 N 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰