کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,609
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
1,202 (16.23%)
تغییر ۳ ماهه
384 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
119 (1.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFs Corn 0.6831 - 0.6831 0.6879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Softs 2.776 - 2.754 2.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Energy 3.408 - 3.375 3.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Gasoline 21.36 - 21.16 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Ex-Energy 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Petroleum 11.1 - 11.05 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Heating Oil 10.68 - 10.64 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Soybean Oil 2.877 - 2.877 2.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC EURO STOXX 50 35.16 - 35.1 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Precious Metals 14.29 - 14.26 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EMU UCITS 198.64 - 198.4 198.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage CAC 40 UCITS 69.08 - 69 69.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan UCITS 7.68 - 7.65 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Gold 21.27 - 21.23 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI UK UCITS 125.62 - 125.2 125.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Wheat 107.77 - 107.13 107.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Industrial Metals 10.51 - 10.48 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI India UCITS 538.1 - 535.7 538.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x HSIF Daily Long 196.16 - 196.04 196.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x HSIF Daily Long 276.02 - 276.02 276.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x DAXF Daily Long 305.18 - 304.64 307.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Gold Daily Long 15.87 - 15.83 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x HSIF Daily Long 237.42 - 237.42 238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x SPXF Daily Long 666.35 - 665.45 666.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x DAXF Daily Long 282.94 - 281.92 285.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Nickel 24.4 - 24.39 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long AUD Short EUR 51.53 - 51.5 51.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CAD Short EUR 41.55 - 41.54 41.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CHF Short EUR 55.76 - 55.67 55.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CNY Short USD 45.97 - 45.93 45.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long INR Short USD 42.51 - 42.44 42.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long SEK Short EUR 43.35 - 43.35 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long USD Short EUR 52.55 - 52.44 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Softs 5.19 - 5.15 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CHF Long EUR 33.45 - 33.45 33.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CNY Long USD 32.57 - 32.49 32.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short INR Long USD 29.55 - 29.47 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short JPY Long EUR 41.94 - 41.94 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short USD Long EUR 36.27 - 36.27 36.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Japan UCITS 50.95 - 50.77 50.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI UK UCITS 199.1 - 198.46 199.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Cocoa Daily Long 64.22 - 64.22 64.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Cocoa Daily Long 32.9 - 32.9 33.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Cocoa Daily Long 10.65 - 10.65 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x DJIAF Daily Long 641.1 - 639.5 643.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x MDAXF Daily Long 1402.2 - 1394.3 1404.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x SX5EF Daily Long 287.68 - 286.18 287.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x MDAXF Daily Long 2335 - 2317.2 2338.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x SX5EF Daily Long 255.76 - 253.98 255.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 5x BUNDF Daily Long 454.14 - 451.52 454.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage PSI 20 Leverage 5.731 - 5.671 5.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan LC UCITS 67.01 - 66.76 67.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan MC UCITS 7.92 - 7.89 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Energy 17.76 - 17.64 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Grains 4.67 - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.27 - 5.25 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe Equity 15.65 - 15.6 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x HSIF Daily Short 45.22 - 45.05 45.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x HSIF Daily Short 15.47 - 15.38 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x DAXF Daily Short 3.28 - 3.28 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Gold Daily Short 88.19 - 88.05 88.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x DAXF Daily Short 0.674 - 0.668 0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Gold Daily Short 64.33 - 64.23 64.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 10x BUNDF Daily Long 1417 - 1400.7 1417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 15x BUNDF Daily Long 2777 - 2729.2 2777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Gasoil Daily Long 43.6 - 43.5 43.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x HSCEIF Daily Long 143.02 - 143.02 143.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Gasoil Daily Long 13.64 - 13.62 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x HSCEIF Daily Long 131.51 - 131.51 132.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Copper Daily Long 12.45 - 12.45 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x HSCEIF Daily Long 78.93 - 78.93 79.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Silber Daily Long 1.236 - 1.228 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Copper Daily Long 3.676 - 3.676 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.29 - 10.27 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI France UCITS 35.23 - 35.17 35.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access RICI Metals 107.62 - 107.36 107.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Cocoa Daily Short 65.08 - 64.34 65.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Cocoa Daily Short 34.07 - 33.38 34.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x DJIAF Daily Short 3.9 - 3.89 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x MDAXF Daily Short 1 - 0.999 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x SX5EF Daily Short 3.19 - 3.19 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.149 - 0.148 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.636 - 0.636 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -5x BUNDF Daily Short 11.9 - 11.9 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.852 - 3.778 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x TECDAXF Daily Long 2636 - 2624.8 2683.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.2659 - 0.2598 0.2659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x TECDAXF Daily Long 4567 - 4540.8 4677.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 5x SCHATZF Daily Long 105.83 - 105.79 105.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSE MIB UCITS Acc 79.22 - 78.67 79.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Japan Equity DE 13.33 - 13.31 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -10x BUNDF Daily Short 0.98 - 0.98 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Gasoil Daily Short 96.63 - 96.16 96.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x HSCEIF Daily Short 55.53 - 55.23 55.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Copper Daily Short 66.56 - 65.62 66.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Gasoil Daily Short 70.94 - 70.33 70.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x HSCEIF Daily Short 20.86 - 20.68 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Copper Daily Short 39.1 - 38.28 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x HSCEIF Daily Short 8.18 - 8.09 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Silber Daily Short 64.91 - 64.91 65.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Copper Daily Short 16.2 - 15.76 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Silber Daily Short 22.56 - 22.56 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 10x SCHATZF Daily Long 120.89 - 120.78 120.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 15x SCHATZF Daily Long 137.39 - 137.21 137.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Platinum Daily Long 39.4 - 39.32 39.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Platinum Daily Long 13.92 - 13.88 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Livestock 12.59 - 12.54 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFs Longer Dated Petroleum 35.32 - 35.16 35.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source Goldman Sachs Equity 139.8 - 139.36 139.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x WTI Oil Daily Short 126 - 126 127.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x WTI Oil Daily Short 86.83 - 86.83 88.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x WTI Oil Daily Short 27.8 - 27.8 28.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x WTI Oil Daily Short 3.91 - 3.91 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -5x SCHATZF Daily Short 79.88 - 79.86 79.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Live Cattle 36.21 - 36.21 36.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Natural Gas 328.12 - 328.12 334.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Soybean Oil 75.57 - 75.13 75.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.799 - 5.799 5.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.417 - 3.411 3.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
First Trust Germany AlphaDEX 23.98 - 23.93 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.198 - 6.186 6.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.26 - 125.77 126.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 52.55 - 52.44 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -10x SCHATZF Daily Short 68.86 - 68.83 68.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -15x SCHATZF Daily Short 59.07 - 59.03 59.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Platinum Daily Short 134.59 - 133.91 134.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Platinum Daily Short 172.1 - 170.73 172.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 5.644 - 5.644 5.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Daily Short Coffee 60.43 - 60.05 60.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Brent Crude 34.84 - 34.76 34.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.693 - 1.665 1.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.47 - 11.46 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.92 - 12.89 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 80.42 - 79.85 80.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Palladium Daily Short 22.67 - 22.67 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Brent Oil Daily Short 20.07 - 20.07 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Brent Oil Daily Short 3.73 - 3.73 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 55.94 - 55.94 55.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 17.015 - 16.3 17.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.198 - 5.198 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Mortgage Backed Sec 4.244 - 4.232 4.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 58.5 - 58.34 58.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 79.27 - 79.01 79.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 217.64 - 217.19 217.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 23.06 - 23 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 2.595 - 2.547 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.484 - 2.474 2.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 243.3 - 242.9 244.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.57 - 0.57 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.004 - 0.004 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 25.68 - 25.45 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 35.505 - 35.445 35.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 17.55 - 17.55 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Media 108.56 - 108.56 108.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 195.5 - 195.16 195.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 111.58 - 110.86 111.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.55 - 4.55 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.61 - 12.59 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated All Commodities 16.73 - 16.67 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Retail 164.44 - 163.32 164.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 88.24 - 88.09 88.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 18.04 - 17.85 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Target US Real Estate 22.27 - 22.27 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Emerging Markets UCITS 40.24 - 40.07 40.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 134.88 - 134.5 135.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 167.58 - 167 167.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 67.17 - 67.11 67.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.652 - 2.608 2.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Industrial Metals 15.52 - 15.46 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 38.06 - 37.66 38.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.3 - 16.3 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.84 - 33.78 33.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 53.78 - 53.7 53.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 28.59 28.7 28.59 28.71 0.21 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Insurance 107 - 106.92 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 45.27 - 45.23 45.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 71.17 - 71.17 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 201.72 - 200.4 201.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.855 - 4.842 4.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 63.1 - 62.83 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 158.5 - 157.6 158.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 96.89 - 96.69 96.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.783 - 3.762 3.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 107.51 - 106.73 107.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 104.72 - 104.72 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 39.15 - 39.06 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 184.92 - 184.9 185.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.86 - 10.8 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 186.24 - 185.66 186.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 306.65 - 305.5 306.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 55.06 - 55.06 55.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.13 - 183.06 183.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 157.87 - 157.69 157.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 39.59 - 39.53 39.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.33 26.28 26.28 26.33 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 92.32 - 92.12 92.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 62.3 - 61.86 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 99.41 - 99.39 99.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 319.75 - 319.4 319.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 306.25 - 304.25 306.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 63.22 - 63.02 63.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 158.68 - 157.44 158.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 362.2 - 359.75 362.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 145.98 - 145.97 145.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 114.84 - 114.04 114.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 66.04 - 65.8 66.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 134.75 - 134.65 134.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 36.13 - 36.08 36.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 104.96 - 104.66 105.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 28.18 - 28.05 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 215.2 - 214.55 215.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 113.54 - 113.38 113.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 269.75 - 268.75 269.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 91.87 - 91.31 91.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 360.25 - 360.2 360.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 69.7 - 69.7 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 59.17 - 59.01 59.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 48.13 - 48.13 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 109.22 - 109.22 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 90.28 - 90.19 90.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 77.98 - 77.97 77.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 147.53 - 147.38 147.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 133.22 - 132.64 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 113.5 - 113.3 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.69 - 12.68 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 234.7 - 234.43 234.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 201.4 - 201.28 201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 285.01 - 284.24 285.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 263.06 - 262.6 263.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.59 - 168.59 168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 233.37 - 233.09 233.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 204.55 - 204.25 205.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 76.62 - 76.62 76.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 277.53 - 276.9 277.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 213.71 - 212.99 213.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 169.19 - 169.03 169.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 180.45 - 180.12 180.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 111.34 - 111.33 111.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 93.71 - 93.42 93.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.82 - 18.78 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 193.26 - 193.12 193.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 50.11 - 49.99 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 63.41 - 63.25 63.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 94.6 - 94.27 94.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.64 - 112.58 112.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 43.16 - 43.09 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 52.46 - 52.23 52.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 61.12 - 60.95 61.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 324.25 - 322.95 324.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 222.75 - 222 222.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.81 - 21.77 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 22.47 - 22.45 22.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Nickel 11.02 - 10.96 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Silver 13.08 - 13.03 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long JPY 42.93 - 42.78 43.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Soybeans 15.58 - 15.58 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC FTSE 100 85.04 - 84.78 85.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage PSI 20 6.01 - 5.97 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI Japan 27.68 - 27.58 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Live Cattle 6.37 - 6.33 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage HSI UCITS 38.64 - 38.55 38.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka EURO STOXX 50 70.03 - 69.9 70.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Europe 218.05 - 217.4 218.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI ACWI IMI 118.48 - 118.16 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS-ETF FTSE 100 I 10.21 - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi CAC 40 UCITS 77.35 - 77.25 77.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI USA UCITS 23.87 - 23.84 23.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS All Commodities 7.35 - 7.32 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Tips UCITS 182.94 - 182.22 182.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares SLI UCITS DE 87.22 - 86.9 87.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI USA UCITS 303.4 - 302.83 304.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage SPI TR UCITS 89.17 - 88.83 89.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI USA UCITS 66.06 - 65.94 66.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage S&P 500 UCITS 280.77 - 280.09 281.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage SDAX TR UCITS 99.35 - 100.38 99.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Nifty 50 146.18 - 145.6 146.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU UCITS 112.3 - 112.22 112.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA UCITS 238.07 - 237.67 238.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR FTSE UK All Share 58.77 - 58.49 58.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe UCITS 199.86 - 199.42 199.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI China UCITS 282.9 - 282.75 283.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x NDXF Daily Long 1868.7 - 1865 1889.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x SPXF Daily Long 1038.7 - 1037.9 1039.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Silver 15.87 - 15.86 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long NOK Short EUR 42.23 - 42.23 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Palladium 130.96 - 129.86 131.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x DJIAF Daily Long 998.9 - 1003.5 998.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Swiss Gold 111.34 - 111.05 111.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Nikkei 225 UCITS 159.46 - 159 159.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Europe Value 219.35 - 218.2 219.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Germany UCITS 214.15 - 213.9 215.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x NDXF Daily Short 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x SPXF Daily Short 3.55 - 3.54 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x HSCEIF Daily Long 38.24 - 38.24 38.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe LC UCITS 92.3 - 91.93 92.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Canada UCITS 112.34 - 111.82 112.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree EM SmallCap DE 15.55 - 15.55 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 34.27 - 34.21 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage FTSE 100 TR UCITS 72.22 - 71.86 72.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Brent Crude Oil Booster 65.7 - 65.3 65.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Lean Hogs 61.84 - 61.45 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 13.1 - 13.07 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSE 100 UCITS Acc 134.6 - 134.2 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 239.5 - 239.09 239.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 33.01 - 32.95 33.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 184.93 - 184.19 184.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI USA TRN UCITS 66.2 - 66.1 66.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 221.15 - 220.5 221.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 372.7 - 371.1 372.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi Euro Corporates UCITS 220.1 - 220 220.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Palladium Daily Long 193.75 - 191.34 193.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Palladium Daily Long 274.08 - 268.46 276.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.572 - 10.52 10.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Gold Bullion Securities 108.27 - 108.02 108.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal Asia 59.65 - 59.55 59.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree India Quality Acc 15.96 - 15.88 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree India Quality Inc 15.86 - 15.77 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 50.84 - 50.66 50.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Agriculture 6.6 - 6.59 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.49 - 71.99 72.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 127.12 - 126.8 127.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe SmallCap DE 16.4 - 16.35 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.31 - 73.18 73.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 23.91 - 23.86 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Silver Euro Hedged 100.76 - 100.59 101.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 25 357.38 - 355.75 357.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 34.06 - 34.02 34.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.32 - 27.25 27.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.38 - 30.16 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Quality DE 6.513 - 6.494 6.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access RICI Agriculture 69.1 - 69.1 69.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree US Equity Income DE 17.33 - 17.33 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 33.99 - 33.92 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 341.09 - 339.7 341.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 255.25 - 254.75 256.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.38 - 31.32 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Size Factor 6.432 - 6.42 6.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Aggregate Bond UCITS 91.17 - 90.94 91.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Eurozone Exporters 14.962 - 14.94 14.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 57.15 - 57.07 57.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 39.62 - 39.53 39.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 11.31 - 11.24 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corp Bnd Financials 107.94 - 107.83 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 192.12 - 191.7 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 91.82 - 90.63 91.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 290.9 - 290.85 292.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 258.3 - 257.68 258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.31 - 13.27 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 239.77 - 239.36 239.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 280.4 - 279.35 280.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 81.15 - 80.96 81.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 10.226 - 10.2 10.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Palladium Euro Hedged 101.43 - 100.78 101.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 285.93 - 285.36 286.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 59.7 - 59.61 59.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.508 - 1.507 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Asia Property Yield UCITS 25.88 - 25.84 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.641 - 4.633 4.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 99.98 - 100 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.9 - 88.71 88.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 52.6 - 52.29 52.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 69.31 - 69.31 69.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 282.2 - 279.6 282.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 283 - 282.45 283.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 14.1 - 14 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 35.62 - 35.6 35.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 92.59 - 92.35 92.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 38.01 - 37.9 38.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 186.46 - 185.94 186.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 275.55 - 273.2 275.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 240.2 - 239.35 240.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.22 - 101.18 101.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 19.5 - 19.5 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 35.845 - 35.755 35.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Italy Government Bond UCITS 154.78 - 154.33 154.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.683 - 5.683 5.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 31.34 - 31.33 31.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.6 - 16.45 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 59.54 - 59.54 59.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 35.62 - 35.58 35.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 213.92 - 213.6 214.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 42.99 - 42.7 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 177.09 - 176.61 177.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 37.85 - 37.73 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 106.22 - 105.88 106.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 429.4 - 429.25 431.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 206.25 - 204.1 206.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Utilities 190.32 - 189.14 190.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 290.2 - 289.5 290.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 59.06 - 58.92 59.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 25.19 - 25.03 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI North America TRN UCITS 69.9 - 69.78 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 41.82 - 41.73 41.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 46.02 - 45.68 46.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 13.8 - 13.66 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 34.24 - 34.14 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Germany Government Bond UCITS 142.54 - 142.33 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Technology 77.89 - 77.79 78.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 48.77 - 48.74 48.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 37.13 - 36.99 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 361.9 - 361 361.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 208.15 - 207.05 208.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 536.4 - 535.7 536.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 83.94 - 83.8 84.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 9.05 - 9.03 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 44.7 - 44.47 44.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Health Care 254.85 - 254.15 255.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 63.07 - 62.99 63.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 247.65 - 247.05 247.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 205.22 - 204.99 205.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 23.05 - 23 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 19.58 - 19.51 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 57.15 - 57.1 57.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 33.85 - 33.82 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 50.22 - 50.22 50.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 14.52 - 14.44 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 41.63 - 41.56 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 53.38 - 53.25 53.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 143 - 142.94 143.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.75 - 98.75 98.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.19 - 144.15 144.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 171.75 - 171.59 171.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 248 - 247.35 248.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1761.6 - 1755.2 1768.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 167.03 - 166.91 167.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 36.43 - 36.09 36.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 54.84 - 54.6 54.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 39.32 - 39.24 39.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.9218 - 0.9178 0.9245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 67.1 - 67.05 67.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 90.94 - 90.84 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 47.2 - 47.2 47.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 216.04 - 215.68 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 120.36 - 120.3 120.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 40.66 - 40.59 40.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 218.5 - 218.5 219.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 69.14 - 68.89 69.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 121.62 - 121.38 121.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.29 - 14.29 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 151.68 - 149.84 151.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 227.08 - 226.69 227.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.45 - 101.36 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.5 - 12.45 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 226.85 - 225.95 226.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 105.72 - 105.67 105.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 236.78 - 236 236.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 411.45 - 410.55 411.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 93.87 - 93.79 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 60.42 - 60.3 60.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 31.35 - 31.24 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 119.56 - 119.41 119.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 127.58 - 127.42 127.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.36 - 21.27 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 287.45 - 286.7 288.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 298.7 - 297.5 298.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 178.28 - 178.28 179.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 62.15 - 62.04 62.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 89.14 - 88.64 89.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.14 - 125.11 125.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 58.61 - 58.11 58.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 81.86 - 81.63 81.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 32.7 - 32.7 32.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 351.05 - 349.6 351.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 66.94 - 66.81 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 150.32 - 150.25 150.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 99.1 - 98.66 99.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 217.1 - 216.2 217.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 163.02 - 162.75 163.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 96.95 - 96.69 97.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 62.78 - 62.36 62.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 38.17 - 38.03 38.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 265.8 - 265.1 265.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 134.64 - 134.24 134.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 161.47 - 160.94 161.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 227.75 - 226.85 227.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 41.48 - 41.25 41.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 197.66 - 197.23 197.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 87.66 - 87.41 87.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 117.17 - 117.1 117.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 217.28 - 216.82 217.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 136.7 - 136.3 136.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 42.76 - 42.64 42.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 294.35 - 293.55 294.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 58.88 - 58.79 58.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 200.36 - 200.25 200.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 115.81 - 115.58 115.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 26.93 - 26.86 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 80.94 - 80.77 80.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.52 - 14.31 14.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 43.78 - 43.59 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 97.74 - 97.55 97.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 182.36 - 181.3 182.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 235.01 - 234.67 235.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 235.41 - 234.75 235.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 58.93 - 58.92 59.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 30.44 - 30.44 30.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 92.94 - 92.31 92.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 90.46 - 90.26 90.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 102.54 - 102.06 102.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 131.4 - 131.24 131.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 181.59 - 181.07 181.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 207.96 - 206.9 208.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 100.32 - 100 100.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.78 - 146.7 146.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 202.43 - 201.76 202.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 135.65 - 135.16 135.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 98.3 - 97.37 98.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 85.37 - 85.03 85.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 103.92 - 103.5 103.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 129.9 - 129 129.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 158.08 - 157.94 158.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 44.28 - 44.09 44.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 155.51 - 155.17 155.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 227.26 - 226.57 227.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 152.95 - 152.82 153.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 203.87 - 203.67 203.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 267.76 - 267.31 267.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 228.5 - 228.21 228.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 102.62 - 101.88 102.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 133.16 - 132.8 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 112.56 - 112.47 112.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 115.69 - 115.57 115.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 127.53 - 127.42 127.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.05 - 10.03 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 143.63 - 143.47 143.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 139.57 - 139.1 139.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 276.85 - 274.7 276.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.35 - 16.31 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 136.01 - 135.69 136.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.69 - 101.64 101.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 124.59 - 124.47 124.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 45.5 - 45.5 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 113.32 - 113.2 113.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 86.73 - 86.29 86.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.36 - 27.23 27.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.18 - 18.12 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 483.65 - 482.9 484.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 23.1 - 23.03 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 67.25 - 66.91 67.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 36.66 - 36.58 36.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 17.29 - 17.28 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 103.35 - 103.17 103.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 9.017 8.918 8.918 9.017 0.10 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.64 - 8.63 8.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Sugar 6.56 - 6.41 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Wheat 0.4884 - 0.4882 0.4919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS WTI 2mth 18.03 - 17.85 18.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka DAX UCITS 106.24 - 106.04 106.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Lean Hogs 0.529 - 0.5283 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Gold 112.34 - 112.06 112.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Brent Crude 25.37 - 25.14 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0291 - 0.0284 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI Brazil 19.25 - 19 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Silver 130.45 - 130.09 130.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Gold 109.87 - 109.62 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS WTI Crude Oil 7.64 - 7.56 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS LevDAX 90.4 - 90.04 90.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR S&P 500 UCITS 249.47 - 248.97 250.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI USA UCITS 23.69 - 23.65 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI ACWI 114.88 - 114.58 115.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi S&P 500 UCITS 44.88 - 44.8 44.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Silver 12.79 - 12.75 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares ATX UCITS DE 31.94 - 31.8 31.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares TecDAX UCITS 24.43 - 24.36 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage DAX TR UCITS 107.46 - 107.3 107.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage F.A.Z. UCITS 25.71 - 25.66 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI China UCITS 9.49 - 9.49 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MDAX UCITS DE 214.9 - 214.45 215.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage 1 DAX UCITS I 106.86 - 106.74 107.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
CS (IE) on MSCI Europe 4.69 - 4.67 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe UCITS 13.02 - 12.98 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Boost ShortDAX 3x Daily 6.92 - 6.851 6.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Gold Daily Long 6.44 - 6.42 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers SLI UCITS 132.66 - 131.9 132.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares DivDAX UCITS DE 16.58 - 16.56 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI ACWI UCITS 43.19 - 43.11 43.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI World UCITS 52.51 - 52.42 52.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI EM Asia UCITS 57.35 - 57.15 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Wheat 12.42 - 12.42 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX UCITS 36.79 - 36.75 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares NASDAQ-100 UCITS 62.8 - 62.75 63.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI EM SRI 5.811 - 5.771 5.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.81 - 7.79 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Silber Daily Long 0.1089 - 0.1081 0.1106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.73 - 18.67 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Long DAX 30 11.16 - 11.1 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Poland UCITS 18.84 - 18.77 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Turkey UCITS 15.37 - 15.2 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI USA SRI 6.448 - 6.429 6.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares UK Dividend UCITS 9.46 - 9.44 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ROBO-STOX Global Robotics 13.33 - 13.32 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source Russell 2000 UCITS 65.46 - 65.42 65.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI World Small Cap 63.22 63.29 63.16 63.43 0.28 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x WTI Oil Daily Long 26.43 - 26.15 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage ShortDAX TR UCITS 23.32 - 23.21 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers DAX UCITS DR 112.94 - 112.72 113.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers SP 500 UCITS 42.72 42.74 42.71 42.85 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.675 - 1.669 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core S&P 500 UCITS 244.8 - 244.23 245.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Water UCITS 37.31 - 37.16 37.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.82 - 24.76 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Energy 4.671 - 4.614 4.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.422 - 1.422 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 33.91 - 33.82 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.406 - 8.378 8.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 21.75 - 21.66 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Nikkei 225 UCITS DE 17 - 16.96 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Gold Euro Hedged 89.84 - 89.81 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.09 - 5.01 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.07 - 1.98 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Money Market 77.45 - 77.4 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge S&P 500 Min Vol 47.44 - 47.395 47.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 58.01 - 57.88 58.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Australia UCITS 30.91 - 30.87 30.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 31.015 - 30.96 31.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 17.1 - 16.99 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 184.4 - 183.93 184.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 25.38 - 25.38 25.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 22.85 - 22.79 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
x-trackers Swiss Large DR 1D 88.72 - 88.38 88.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI World TRN UCITS 52.5 - 52.39 52.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Energy Booster Euro Hedged 41.15 - 41.07 41.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.21 - 4.19 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 50.56 - 50.43 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.7 - 36.62 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World UCITS Dist 39.7 - 39.6 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 7.974 - 7.974 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.87 - 31.75 31.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.82 - 30.73 30.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS World Water D-EUR 36.86 - 36.68 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe 600 UCITS 80.21 - 80 80.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Palladium Daily Short 4.01 - 4.01 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers DAX DR Income 1D 100.2 - 100.08 100.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 45.37 - 45.28 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Corporate Bond UCITS 98.82 - 98.44 98.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.12 - 84.932 85.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 81.694 - 81.564 81.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 92.74 - 92.59 92.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 38.575 - 38.455 38.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.95 - 23.87 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Cons Discr 6.332 - 6.287 6.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Financials 6.284 - 6.214 6.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 55.71 - 55.53 55.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 69.03 - 68.89 69.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 51.52 - 51.35 51.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 22.09 - 22 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.25 - 137.23 137.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 39.59 - 39.51 39.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 67.77 - 67.64 67.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 23.34 - 23.3 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.958 - 5.94 5.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 155.56 - 155.4 155.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EM Consumer Growth 26.49 - 26.44 26.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI South Africa UCITS 27.75 - 27.61 27.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Health Care 5.879 - 5.879 5.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Property Yield UCITS 25.61 - 25.61 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 122.75 - 122.33 122.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Platinum Euro Hedged 54.45 - 54.37 54.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Commodity Securities Cotton 2.087 - 2.087 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 106.28 - 106.06 106.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 43.95 - 43.81 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.31 - 34.25 34.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI North America UCITS 46.73 - 46.62 46.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.89 - 62.87 63.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.29 - 8.29 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.88 - 10.83 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Wd Health Care 29.42 - 29.4 29.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 53.07 - 52.93 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.494 - 2.443 2.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.3 - 35.14 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 105.31 - 105.16 105.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 122.23 - 122.04 122.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Clean Energy UCITS 5.049 - 5.033 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.882 - 5.882 5.929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 30.82 - 30.82 30.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 60.54 - 60.53 61.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 157.6 - 157.54 158.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source EURO STOXX Optimised Banks 56.94 - 56.6 57.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI EMU Socially Responsible 92.83 - 92.61 92.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI USA Socially Responsible 100.78 - 100.54 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 14.76 - 14.75 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 78.77 - 78.58 78.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 57.87 - 57.71 57.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.25 - 4.23 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.37 - 8.36 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.15 - 100.09 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 45.74 - 45.72 45.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.035 - 4.014 4.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.61 - 18.46 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.99 - 12.94 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 29.8 - 29.72 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 98.55 - 98.19 99.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 190.54 190.48 190.36 191.9 1.38 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.738 - 2.713 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.2 - 114.93 115.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Corporate Bond UCITS 84.41 - 84.234 84.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Listed Private Equity UCITS 17.77 - 17.71 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.53 - 46.51 46.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 51.42 - 51.36 51.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Spain Government Bond UCITS 167.09 - 166.66 167.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Equity Buyback Achievers 5.57 - 5.543 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.2 - 4.2 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 25.05 - 24.95 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Thomson Reuters Global Convert 31.44 31.38 31.35 31.48 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 27.45 - 27.32 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 63.04 - 62.86 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 20.45 - 20.41 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.09 - 16.09 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 50.53 - 50.39 50.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 19.7 - 19.69 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.95 - 11.95 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 171.41 - 170.9 171.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Government Bond UCITS 94.67 - 94.5 94.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World Size Factor UCITS 29.13 - 29.07 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 26.99 - 26.97 27.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 27.95 - 27.89 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 9.95 - 9.92 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.766 - 3.728 3.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 22.01 - 21.93 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares European Property Yield UCITS 42.2 - 42.04 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 31.26 - 30.8 31.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 58.09 - 57.67 58.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.79 - 6.75 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 130.57 - 130.3 130.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 46.85 - 46.41 46.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.24 - 100.22 100.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 37.3 - 37.24 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.962 - 11.934 11.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 114.42 - 114.12 114.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 19.7 - 19.61 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 110.55 - 110.46 110.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.03 - 29.95 30.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.08 - 4.07 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 57.82 - 57.7 57.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.83 - 22.78 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 41.37 - 41.23 41.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 21.66 - 21.55 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.18 - 20.11 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 34.77 - 34.66 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 131 - 130.74 131.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 37.03 - 36.95 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 187.23 - 186.57 187.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 140.1 - 139.96 140.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 21.52 - 21.27 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 129.64 - 129.38 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.39 - 36.3 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 35.7 - 35.63 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 29.8 - 29.73 29.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 34.83 - 34.49 34.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 31.38 - 31.2 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 92.78 - 92.46 92.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 40.11 - 40 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 25.96 - 25.8 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 43.78 - 43.71 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 17.14 - 17.08 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 13.5 - 13.5 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 200.97 - 200.75 201.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 197.22 - 196.43 197.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 35.45 - 35.14 35.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 81 - 80.84 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 250.7 - 249.85 250.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 85.99 - 85.96 86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 18.16 - 18.1 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 88.62 - 88.44 88.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 151.1 - 151 151.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.62 - 138.6 138.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 13.77 - 13.77 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.34 - 18.24 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 136.11 - 135.83 136.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.31 - 16.19 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 40.2 - 40.09 40.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.81 - 12.75 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 61.97 - 61.78 62.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 102.99 - 102.92 103.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 153.28 - 153.18 153.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.94 - 7.88 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 18.54 - 18.53 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 58.01 - 57.76 58.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 17.15 - 17.05 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.89 - 3.86 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 53.6 - 53.45 53.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 81.5 - 81.49 81.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.75 - 99.7 99.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 111.72 - 111.4 111.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 83.24 - 83.24 83.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 47.97 - 47.78 47.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 111.91 - 111.65 111.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 46.7 - 46.61 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 55.36 - 55.33 55.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.14 - 11.1 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 27.91 - 27.82 27.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 42.57 - 42.45 42.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 54.11 - 54.06 54.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 22.75 - 22.66 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.9 - 34.77 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 154.65 - 154.54 154.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 39.93 - 39.83 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 62.23 - 62.14 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.67 - 97.61 97.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 106.67 - 106.56 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 82.04 - 81.92 82.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 31.78 - 31.57 31.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.78 - 95.52 95.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 46.31 - 46.14 46.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 85.83 - 85.6 86.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 82.23 - 82 82.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 112.08 - 111.94 112.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 26.91 - 26.79 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 40.48 - 40.36 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 154.06 - 153.81 154.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 142.69 - 142.53 142.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.73 - 168.62 168.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 238.55 - 238.29 238.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 235.46 - 234.86 235.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 174.29 - 173.72 174.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 74 - 73.96 74.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 28.4 - 28.26 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 29.45 - 29.32 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 109.61 - 109.47 109.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 27.68 - 27.56 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.69 - 12.67 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 35.62 - 35.55 35.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 52.53 - 52.41 52.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.614 - 95.514 95.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 122.48 - 122.3 122.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 208.72 - 208.26 208.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.44 - 16.26 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 46.28 - 46.24 46.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 52.33 - 52.17 52.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 79.47 - 79.31 79.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 249.5 - 249.1 250.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.3 - 15.2 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.65 - 13.65 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 58.83 - 58.6 58.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.05 10.138 10.05 10.264 0.10 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core DAX UCITS 100.3 - 100.14 100.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.1 - 34.03 34.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EM Asia UCITS 28.91 - 28.83 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS 33.88 - 33.81 33.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.645 - 0.636 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI World UCITS 49.21 - 49.08 49.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.011 - 5.995 6.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI China A UCITS USD 3.718 - 3.716 3.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.69 - 37.62 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 41.205 - 41.17 41.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.45 - 6.424 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.171 - 0.166 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Value Factor 5.859 - 5.83 5.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.8602 - 0.8519 0.8648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Automation & Robotics Acc 6.504 - 6.49 6.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 48.6 - 48.5 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.88 - 4.87 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 14.53 - 14.46 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 37.02 - 36.94 37.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.1 - 36.02 36.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.008 - 5.004 5.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.117 - 25.064 25.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.543 - 1.534 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.52 - 22.36 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.32 - 21.19 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage PSI 20 6.009 - 5.972 6.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.748 - 1.74 132.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Source S&P 500 UCITS 508.71 - 508.62 510.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 147.2 - 145.62 147.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 44.37 - 44.26 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 38.72 - 38.6 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Grains 2.592 - 2.592 2.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFs Brent 1mth 26.1 - 25.89 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC S&P 500 UCITS 25.06 - 25 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage FR DAX UCITS 53.58 - 53.53 53.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Platinum 69.39 - 69.14 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage DivDAX TR UCITS 28.34 - 28.29 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 359.9 - 359.9 361.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.67 - 53.59 53.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 10.54 - 10.51 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.09 - 12.05 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 67.33 - 67.2 67.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Commodity Securities Coffe 0.686 - 0.681 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 101.45 - 101.31 101.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.64 - 17.59 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.59 - 9.52 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4.91 - 4.89 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Value Factor UCITS 26.75 - 26.66 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.168 - 4.157 4.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 31.86 - 31.8 31.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.48 - 10.44 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 61.16 - 61.08 61.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4 - 3.97 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 78.57 - 78.32 78.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 84.46 - 83.71 84.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 30.05 - 30.02 30.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 23.55 - 23.55 23.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 70.84 - 70.64 70.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.46 - 27.39 27.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 164.78 - 164.61 164.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.47 - 11.45 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares China Large Cap UCITS 113.42 - 113.32 113.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares MSCI EM Minimum Volatility 26.565 - 26.49 26.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.77 - 23.71 23.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Global Infrastructure UCITS 25.18 - 25.16 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 56.49 - 56.39 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.53 - 19.46 19.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Deka MSCI USA LC UCITS 163.62 - 163.34 163.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
ETFS Physical PM Basket 92.17 - 91.72 92.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.94 - 14.91 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
iShares Bric 50 UCITS 28.16 - 28.13 28.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 2.99 - 2.99 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 46.52 - 46.52 46.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.53 - 4.53 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 48.16 - 48.07 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 34.38 - 34.19 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
ETFS Agriculture 3.56 - 3.56 3.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
HSBC MSCI Pacific ExJapan 12.04 - 12.03 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
ETFS Gold 13.35 - 13.32 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
ComStage ATX UCITS 36.16 - 35.97 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.06 - 118.05 118.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Coba -4x DJIAF Daily Short 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
WisdomTree EM Equity Income DE 13.94 - 13.9 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
WisdomTree US SmallCap Dividend 17.17 - 17.17 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 125.53 - 125.53 125.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.11 - 100.11 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
HSBC MSCI EM Far East UCITS 40.38 - 40.38 40.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Deka MSCI USA MC UCITS 16.69 - 16.68 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.75 - 14.71 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 72.18 - 72.17 72.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
ETFS Zinc 7.47 - 7.47 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
iShares TA-25 Israel 5.101 - 5.086 5.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 126.48 - 126.48 126.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Coba -4x SPXF Daily Short 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.33 - 101.33 101.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITSo Cash 105.22 - 105.22 105.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.48 - 128.48 128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 122 - 121.92 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 211.15 - 211.15 212.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 31.8 - 31.8 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.55 - 14.55 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 19.91 - 19.9 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 28.34 - 28.34 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.42 - 21.33 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 29.72 - 29.59 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.54 - 31.53 31.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۳۵
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.0413 - 0.0413 0.0438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage LevDAX x2 9.011 - 9.011 9.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
Xtrackers Spain UCITS 1C 21.89 - 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Ageing Population Acc 4.955 - 4.955 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.562 - 5.562 5.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.563 - 5.563 5.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 15.436 - 15.436 15.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 5.501 - 5.501 5.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ComStage 1 TecDAX 20.09 - 20.09 20.09 3.14 15.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage DAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Deka MSCI World UCITS 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers DAX UCITS DR 105.94 - 105.94 105.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Digitalisation Acc 5.28 - 5.28 5.28 0.24 4.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Horizons Marijuana Life Sciences 11.998 - 11.998 11.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.29 - 96.29 96.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.06 - 173.06 173.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017 36.72 - 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 15.447 - 15.447 15.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.73 - 15.73 15.73 0.20 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.41 - 18.34 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 43.3 - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers Russell Midcap 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰