کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:02:07
0 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,809.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,054
قیمت روز
32 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
3,317 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
3,317 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
35,054 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,853
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:36:45
94 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
116 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
311 (14.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yurie TREX KOSPI 200 28750 - 28750 28750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
UBS Hana KTOP KOSPI 50 19280 - 19280 19280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Insurance 8550 - 8550 8550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Singapore REITs 10560 - 10560 10560 25.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Yurie TREX Fundamental 200 29790 - 29790 29790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Contrarian 25040 - 25040 25040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 100415 - 100415 100415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX SP500 Futures 13560 - 13560 13560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 9805 - 9805 9805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX FTSE China A50 16475 - 16475 16475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US Energy 8390 - 8390 8390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11710 - 11710 11710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Heungkuk SP Korea Low Volatility 11335 - 11335 11335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3375 - 3375 3375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Energy & Chemicals 12050 - 12050 12050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 8470 - 8470 8470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12985 - 12985 12985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Samsung Group Value 7410 - 7410 7410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 4295 - 4295 4295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5695 - 5695 5695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung Kodex Gold Futures Special 9450 - 9450 9450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5800 - 5800 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12895 - 12895 12895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
HI FOCUS KRX300 13255 - 13255 13255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KRX300 13240 - 13240 13240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR KOSPI 200 28475 - 28475 28475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Inverse 8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Top5 Group 5420 - 5420 5420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Leverage 5045 - 5045 5045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER IT 20605 - 20605 20605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX AUTOs 14455 - 14455 14455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Banks 7785 - 7785 7785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Japan 12320 - 12320 12320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KOSPI 22240 - 22240 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Credit Bond 103270 - 103270 103270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX KOSPI 200 28740 - 28740 28740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF KRX 100 4625 - 4625 4625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
NH Amundi HANARO 200 28475 - 28475 28475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KRX300 13265 - 13265 13265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KTOP30 14005 - 14005 14005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Steels 8105 - 8105 8105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 EW 9380 - 9380 9380 75.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG KRX300 13265 - 13265 13265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom ikon KOSPI 100 21785 - 21785 21785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX China H 21895 - 21895 21895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Inverse 6790 - 6790 6790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Semicon 21410 - 21410 21410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Value Large 7170 - 7170 7170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 28790 - 28790 28790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Banks 7985 - 7985 7985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER China 17780 - 17780 17780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Latin 4095 - 4095 4095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KRW Cash 100390 - 100390 100390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Leverage 12995 - 12995 12995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR High Dividend 10295 - 10295 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Prime Industry 10765 - 10765 10765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Short-term MSB 103850 - 103850 103850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kim Kindex Us Wide Moat 10655 - 10655 10655 40.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX FANG Plus 10950 - 10950 10950 10.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX FnKorea50 9070 - 9070 9070 55.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 28695 - 28695 28695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 IT 10700 - 10700 10700 100.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Exporter Equity 9150 - 9150 9150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Treasury Bond 105880 - 105880 105880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF USD Futures 11795 - 11795 11795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KyoboAXA POWER KOSPI 100 21860 - 21860 21860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KyoboAXA POWER KOSPI 200 28955 - 28955 28955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KRX300 13215 - 13215 13215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Top 10 8160 - 8160 8160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KRX 100 45650 - 45650 45650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 68520 - 68520 68520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Healthcare 15890 - 15890 15890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX MSCI Korea 13115 - 13115 13115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX MSCI World 12920 - 12920 12920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Securities 6750 - 6750 6750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KRX300 Leverage 10320 - 10320 10320 45.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 54110 - 54110 54110 30.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Korean Culture 7255 - 7255 7255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Leverage 12030 - 12030 12030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Software 7550 - 7550 7550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX IT Software 10890 - 10890 10890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US IT 20935 - 20935 20935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Shinhan BNPP SMART KRX300 13280 - 13280 13280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Dividend Growth 32355 - 32355 32355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101150 - 101150 101150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF High Dividend 8870 - 8870 8870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Tiger Beta Plus 12835 - 12835 12835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 28355 - 28355 28355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Shipbuilding 5055 - 5055 5055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 114865 - 114865 114865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 7430 - 7430 7430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Japan Leverage (H) 14120 - 14120 14120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Samsung Group SW 9675 - 9675 9675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Cosmetics 4260 - 4260 4260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Mid Small 9040 - 9040 9040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER China A300 8550 - 8550 8550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Financials 7595 - 7595 7595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 37215 - 37215 37215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 12875 - 12875 12875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Securities 3950 - 3950 3950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Constructions 3185 - 3185 3185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Samsung Group 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-ChiNext 7530 - 7530 7530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Treasury Bond 55860 - 55860 55860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG High Dividend 13085 - 13085 13085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR MSCI China Futures 11210 - 11210 11210 160.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Korea Treasury Bond 111435 - 111435 111435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 23440 - 23440 23440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 13410 - 13410 13410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12170 - 12170 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 12650 - 12650 12650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Health Care 36035 - 36035 36035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER WTI Futures 4270 - 4270 4270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX T-note Futures 10470 - 10470 10470 5.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8975 - 8975 8975 25.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 14695 - 14695 14695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13745 - 13745 13745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 31745 - 31745 31745 35.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Large Value 9285 - 9285 9285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Covered C200 12325 - 12325 12325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 14780 - 14780 14780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Money Market 100390 - 100390 100390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 9145 - 9145 9145 35.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 109755 - 109755 109755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR China H-Share Hedged 13035 - 13035 13035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99515 - 99515 99515 50.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 121415 - 121415 121415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Large Growth 8120 - 8120 8120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 22170 - 22170 22170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 7985 - 7985 7985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Metal Futures 5290 - 5290 5290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Samsung Group 9100 - 9100 9100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12455 - 12455 12455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49910 - 49910 49910 20.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX China H Leverage 8920 - 8920 8920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Consumer Staples 10155 - 10155 10155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US Biotech 22975 - 22975 22975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8975 - 8975 8975 35.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 10230 - 10230 10230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 94730 - 94730 94730 140.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9960 - 9960 9960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105425 - 105425 105425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Quality Value 12410 - 12410 12410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33335 - 33335 33335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8700 - 8700 8700 40.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 Financials 10740 - 10740 10740 25.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 9755 - 9755 9755 5.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15100 - 15100 15100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12375 - 12375 12375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 110980 - 110980 110980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10870 - 10870 10870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Media Contents 6815 - 6815 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 10320 - 10320 10320 10.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Physical Copper 7015 - 7015 7015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46965 - 46965 46965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 11320 - 11320 11320 100.00 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 11475 - 11475 11475 10.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 9880 - 9880 9880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 9580 - 9580 9580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR China H Futures Inverse 10050 - 10050 10050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 47220 - 47220 47220 20.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 6140 - 6140 6140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 20610 - 20610 20610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10145 - 10145 10145 20.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 9435 - 9435 9435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 11725 - 11725 11725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8720 - 8720 8720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US Financials 15645 - 15645 15645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US Industrial 14755 - 14755 14755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 10605 - 10605 10605 10.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 8815 - 8815 8815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10155 - 10155 10155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13960 - 13960 13960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6160 - 6160 6160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 9395 - 9395 9395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 100870 - 100870 100870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 14255 - 14255 14255 30.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger Holdings Company 11820 - 11820 11820 85.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 8680 - 8680 8680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 28440 - 28440 28440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 13970 - 13970 13970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 12475 - 12475 12475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 8535 - 8535 8535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 9100 - 9100 9100 40.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 8350 - 8350 8350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4740 - 4740 4740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7365 - 7365 7365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 12475 - 12475 12475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Consumer Discretionary 12325 - 12325 12325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15820 - 15820 15820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 9785 - 9785 9785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 14415 - 14415 14415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 16025 - 16025 16025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 10810 - 10810 10810 140.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung Kodex China H Futures Inverse 10320 - 10320 10320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 13050 - 13050 13050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 109675 - 109675 109675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 13085 - 13085 13085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 12570 - 12570 12570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 9995 - 9995 9995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 13880 - 13880 13880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 130915 - 130915 130915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 14540 - 14540 14540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12310 - 12310 12310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 9715 - 9715 9715 30.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7445 - 7445 7445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10750 - 10750 10750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13270 - 13270 13270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101225 - 101225 101225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9940 - 9940 9940 10.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11295 - 11295 11295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  7725 - 7725 7725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 10755 - 10755 10755 20.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 10000 - 10000 10000 50.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 55455 - 55455 55455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 16785 - 16785 16785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9865 - 9865 9865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3440 - 3440 3440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 33120 - 33120 33120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 9740 - 9740 9740 90.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 8660 - 8660 8660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 12085 - 12085 12085 205.00 1.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 75965 - 75965 75965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10630 - 10630 10630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3160 - 3160 3160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8685 - 8685 8685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9880 - 9880 9880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100470 - 100470 100470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 9830 - 9830 9830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 30000 - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11585 - 11585 11585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBStar KOSPI 22180 - 22180 22180 55.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX KOSPI 22280 - 22280 22280 40.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR ESG SRI 8920 - 8920 8920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Min Vol 9695 - 9695 9695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Smart Value 10840 - 10840 10840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongbu Mighty KOSPI 100 21500 - 21500 21500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBStar Game Industry 9385 - 9385 9385 130.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 12510 - 12510 12510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 6190 - 6190 6190 15.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hi Focus ESG Leaders 150 9120 - 9120 9120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Financials 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 9180 - 9180 9180 140.00 1.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Industrials 9475 - 9475 9475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Holding Company 8505 - 8505 8505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10460 - 10460 10460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KQ High Dividend 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 12480 - 12480 12480 60.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX China CSI300 9905 - 9905 9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Arirang ESG Leading Company 9445 - 9445 9445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Constructions 11360 - 11360 11360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KQ Momentum Value 9165 - 9165 9165 85.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kyobo AXA Power Smart Value 14375 - 14375 14375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Game Industry 9665 - 9665 9665 145.00 1.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX High Dividend 9175 - 9175 9175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 9065 - 9065 9065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 9625 - 9625 9625 80.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 8735 - 8735 8735 45.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 54915 - 54915 54915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 6995 - 6995 6995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KRX300 Leverage 10380 - 10380 10380 10.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 9750 - 9750 9750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 9925 - 9925 9925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 13150 - 13150 13150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX 200 Total Return 8745 - 8745 8745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Grains Futures H 8070 - 8070 8070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 9530 - 9530 9530 50.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hanwha ARIRANG Leading Industry 8270 - 8270 8270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Short-term KTB Active 100460 - 100460 100460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 13125 - 13125 13125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 6700 - 6700 6700 25.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10380 - 10380 10380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 11910 - 11910 11910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 9225 - 9225 9225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 8155 - 8155 8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99855 - 99855 99855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 13660 - 13660 13660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 22080 - 22080 22080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10580 - 10580 10580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9950 - 9950 9950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 9095 - 9095 9095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 11500 - 11500 11500 20.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10125 - 10125 10125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Communication Service 9815 - 9815 9815 35.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 12660 - 12660 12660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 6805 - 6805 6805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8995 - 8995 8995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 Information Technology 9155 - 9155 9155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 14375 - 14375 14375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 9765 - 9765 9765 25.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8510 - 8510 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 9810 - 9810 9810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50215 - 50215 50215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9735 - 9735 9735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 14040 - 14040 14040 30.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8575 - 8575 8575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 12530 - 12530 12530 30.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10245 - 10245 10245 15.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 9905 - 9905 9905 70.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 10480 - 10480 10480 40.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9110 - 9110 9110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 9465 - 9465 9465 45.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 11915 - 11915 11915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 7275 - 7275 7275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9680 - 9680 9680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49915 - 49915 49915 25.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 10660 - 10660 10660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 48150 - 48150 48150 25.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8360 - 8360 8360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48975 - 48975 48975 25.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 15865 - 15865 15865 50.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10540 - 10540 10540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 11385 - 11385 11385 85.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 10210 - 10210 10210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 11250 - 11250 11250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10165 - 10165 10165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 47575 - 47575 47575 5.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13810 - 13810 13810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10530 - 10530 10530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 100500 - 100500 100500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 10830 - 10830 10830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9670 - 9670 9670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12070 - 12070 12070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 9570 - 9570 9570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
NH-Amundi HANARO KRX300 13180 - 13180 13180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 51430 - 51430 51430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX US Internet Synth H 12795 - 12795 12795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 100425 - 100425 100425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX IT Hardware 11660 - 11660 11660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Samsung KODEX 200 Mid Small 10210 - 10210 10210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 12610 - 12610 12610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI 22250 - 22250 22250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Samsung KODEX KOSDAQ 150 12925 - 12925 12925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8355 - 8355 8355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8765 - 8765 8765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7660 - 7660 7660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6910 - 6910 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 11260 - 11260 11260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11175 - 11175 11175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15640 - 15640 15640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 9870 - 9870 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 11835 - 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 13480 - 13480 13595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 22340 - 22215 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 12110 - 11990 12110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 3510 - 3505 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 14270 - 14270 14450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 9590 - 9585 9615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 9810 - 9810 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 17555 - 17495 17615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 21970 - 21850 21995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 11910 - 11845 11910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 7865 - 7845 7885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 26995 - 26820 27055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 3850 - 3820 3875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11345 - 11245 11395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 11845 - 11815 11845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 7970 - 7965 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 13280 - 13260 13365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 22090 - 21835 22090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 6785 - 6785 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6635 - 6625 6665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 9250 - 9205 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9770 - 9760 9770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11230 - 11170 11230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9885 - 9870 9885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9865 - 9850 9865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9205 - 9205 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Hyundai able KQ Bluechip30 7 13835 - 13835 13835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 22635 - 22635 22635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰