شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0315 0.0328 0.0314 0.0338 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۲۴
ETH/BTC wex 0.0364 0.0363 0.036 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/EUR wex 278.8 278.78 278.78 282.82 1.61 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۴۴
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 3.718 3.7195 3.6657 3.7817 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/RUB wex 19592.7 19433 19433 19781.2 70.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۰
ETH/ZEC wex 0.418 0.419 0.415 0.428 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/BTC exmo 0.0316 0.0317 0.0312 0.0319 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC gdax 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
ETH/BTC okex 0.0317 0.0318 0.0314 0.0319 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/BTC zaif 0.0324 0.0329 0.032 0.0332 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰
ETH/EUR exmo 183.18 183.81 177 185.94 5.95 3.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/EUR gdax 177.14 177.07 173.34 179.2 3.76 2.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/JPY zaif 22850 22995 22255 23150 450.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/LTC exmo 3.8533 3.8605 3.7386 3.8646 0.11 3.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/PLN exmo 799.93 770.35 725.47 799.93 45.68 6.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/RUB exmo 13995 13993 13812.4 14260.1 197.30 1.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/UAH exmo 5817.2 5813.1 5760 6031.2 89.10 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
ETH/BTC bibox 0.0318 0.0317 0.0313 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC bit-z 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC gopax 0.03 - 0.03 0.03 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰
ETH/BTC huobi 0.0318 0.0317 0.0314 0.032 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
ETH/BTC lbank 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC liqui 0.0318 0.0317 0.0315 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC tidex 0.0312 0.0318 0.0311 0.032 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC xbtce 0.0348 - 0.0337 0.0348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC yobit 0.0318 0.0317 0.0315 0.032 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 206.04 205.94 175 210.65 28.68 16.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/EUR xbtce 183.86 - 181.79 201.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/JPY xbtce 23839 - 22665 25504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW gopax 233000 233500 231000 238000 1500.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/LTC xbtce 3.9143 - 3.9143 3.9358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
ETH/RUB xbtce 15761.7 - 15761.7 15761.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/AUD quoine 286.68 285.56 285.56 287.88 4.17 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0318 0.0317 0.0315 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC bitbay 0.0318 0.0314 0.0312 0.032 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC cex-io 0.0316 0.0318 0.0311 0.0318 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC gemini 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC hitbtc 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC kraken 0.0318 0.0317 0.0314 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/BTC kucoin 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC quoine 0.0317 0.0318 0.0314 0.0319 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/BTC zb-com 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/CAD kraken 262 265.6 257.94 271.97 3.50 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 178.95 178.3 172.8 178.95 4.06 2.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
ETH/EUR cex-io 177.23 177.96 172.45 181.81 6.58 3.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR kraken 176.71 176.7 172.84 178.79 3.71 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/EUR quoine 176.45 176.84 176.24 177.47 3.52 2.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/GBP kraken 166.3 163.26 161.8 167.35 1.82 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/HKD quoine 1597.3 1598.5 1597.3 1610 17.50 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
ETH/IDR quoine 3259893 - 3259893 3259893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۱۲
ETH/JPY kraken 22850 22656 22629 23200 516.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/JPY quoine 22927 23025 22353 23169 450.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/PHP quoine 10945.7 - 10312.2 11233.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
ETH/PLN bitbay 756.27 763.3 750.84 778.5 9.05 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/SGD quoine 281.98 281.97 276.48 282.73 6.12 2.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC allcoin 0.0318 0.0317 0.0313 0.0347 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC binance 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC bitbank 0.0316 0.0317 0.0314 0.032 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC bittrex 0.0318 0.0319 0.0313 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC coinegg 0.0318 0.0319 0.0314 0.0323 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/BTC gate-io 0.0317 0.0318 0.0314 0.032 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC lakebtc 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/KRW bithumb 234000 233500 231500 237500 2500.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW coinone 233100 233600 231400 236900 1000.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/TRY btcturk 1187 1193 1174 1209 14.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
ETH/BTC bitflyer 0.0316 0.0315 0.0313 0.032 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/BTC bitstamp 0.0317 0.0318 0.0314 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC coinrail 0.0316 - 0.0316 0.0316 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۱۲
ETH/BTC livecoin 0.032 0.0319 0.0316 0.0321 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC poloniex 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/EUR bitstamp 176.99 176.79 172.86 178.78 4.23 2.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW coinnest 210000 211000 210000 211000 3000.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
ETH/KRW coinrail 210500 210000 209500 210500 23500.00 11.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0317 0.0319 0.0314 0.0319 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/LTC cryptopia 3.8299 3.8502 3.725 3.8508 0.08 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/XAU synthetic 0.1744 0.1743 0.1702 0.1782 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC bxthailand 0.032 0.031 0.031 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0309 0.0318 0.0309 0.0318 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/CAD quadrigacx 286 283.99 279 288.9 6.01 2.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 41642 41301 39309 42886 2009.00 5.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۴
ETH/BTC btc-indonesia 0.0318 0.0317 0.0315 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/IDR btc-indonesia 3109000 3105000 3074000 3152000 16000.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
اتریوم / Ethereum 213.79 213.65 208.76 218.4 2.81 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/AUD acx 285.77 284.16 278.04 290.41 5.58 1.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD exx 212.49 213.47 210 215.86 2.24 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 317.02 316 314.95 321.81 0.98 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 210.79 210.8 207.05 216 2.29 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 204.55 204.51 200.18 206.32 4.05 2.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 213.77 213.6 209.41 218.35 2.48 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0319 0.0318 0.0313 0.0319 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW upbit 233700 233100 230750 237550 2050.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD bibox 213.44 213.34 208.77 218.28 1.85 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 213.76 213.79 209.23 218.3 2.52 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 213.77 213.74 209.34 218.54 2.35 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 214.7 214.76 212.42 218.01 1.43 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 190.82 - 175.2 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 214.46 214.63 209 218.46 3.44 1.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 214.32 - 212.08 234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 214.93 216 210 218.21 3.43 1.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 213.85 214.95 209.29 218.52 3.10 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 212 190.02 190.02 212 5.99 2.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 210.21 210.2 206.74 213.59 3.18 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 204.47 204.51 200.11 206.15 4.29 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 213.78 213.76 209.49 217.13 2.17 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 204.41 204.4 200.38 206.64 3.89 1.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 213.67 213.52 209.49 218.29 2.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 204.49 205 200.44 206.78 3.73 1.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 213.79 213.75 209.51 218.52 1.93 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 1562.7 1582.5 1562.7 1590 30.90 1.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۶
ETH/USD binance 213.75 213.74 209.19 218.28 2.23 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 214.46 214.63 209 218.51 3.44 1.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 213.8 213.7 209.41 218.14 2.18 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 204 - 204 204 4.52 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۸
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0317 0.0318 0.0313 0.0321 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/BTC gatecoin 0.0319 0.0315 0.0314 0.0319 0.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۲
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 177.84 178.42 177.84 178.42 2.69 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETH/HKD gatecoin 1500 - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۵۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 204.73 204.43 200.33 206.28 4.43 2.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 213.68 213.69 209.77 218.32 2.41 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD gatecoin 206.77 206.76 206.76 208.18 6.77 3.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 208.88 209.7 205.66 210.83 3.75 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 213.21 213.98 209.4 218.12 2.09 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۴
ETH/BTC cobinhood 0.0318 0.0317 0.0313 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC cointiger 0.0317 0.0318 0.0312 0.0326 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/ILS synthetic 778.05 777.43 761.09 795.6 8.97 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/INR synthetic 15670.1 15659.1 15430.6 16146.1 109.20 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/MXN synthetic 4012.8 4009.2 3933.3 4122.8 35.10 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/MYR synthetic 886.55 885.92 867.41 907.54 9.81 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/SAR synthetic 801.92 801.36 783.45 819.33 10.08 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/SEK synthetic 1903.7 1902.2 1869.4 1956.6 15.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD btc-alpha 215.9 215.73 210.87 220.16 2.69 1.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 213.22 214.21 209.15 218 2.05 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 214.84 214.29 210.03 220 3.84 1.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4989750 4986249 4870998 5101532 66370.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/ZAR synthetic 3025.2 3023.9 2998.5 3140.3 7.90 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 6600 6580 6510 6680 78.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC coinexchange 0.0317 0.0315 0.0313 0.0318 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 176.95 176.91 172.95 179.09 3.90 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum AUD Index investing-com 284.62 284.25 278.64 290.6 6.13 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum BTC Index investing-com 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
Ethereum CAD Index investing-com 278.87 281.21 275.99 288.65 2.94 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.988 0.983 0.969 2.442 1.46 147.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum IDR Index investing-com 3109000 3105000 3074000 3152000 16000.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum ILS Index investing-com 778.05 777.43 761.09 795.6 8.97 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum INR Index investing-com 15670.1 15659.1 15430.6 15913.8 109.20 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum JPY Index investing-com 22911 22944 22370 23157 446.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
Ethereum KRW Index investing-com 233847 233369 231149 237380 2206.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum MXN Index investing-com 4012.8 4009.2 3933.3 4122.8 35.10 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum MYR Index investing-com 886.55 885.92 867.41 907.54 9.81 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum PLN Index investing-com 763.18 769.1 748.35 779.16 15.33 2.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum RUB Index investing-com 14033.9 14032.1 13893 14336.8 156.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum SAR Index investing-com 801.92 801.36 783.45 819.33 10.08 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum SEK Index investing-com 1903.7 1902.2 1869.4 1956.6 15.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum THB Index investing-com 6600 6580 6510 7494.3 78.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
Ethereum TRY Index investing-com 1187 1193 1174 1209 14.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum VND Index investing-com 4989750 4986249 4870998 5101532 66370.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Ethereum ZAR Index investing-com 3025.2 3023.9 2998.5 3140.3 7.90 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Investing.com ETH Index investing-com 213.7 213.72 209.21 218.19 2.57 1.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲