شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0355 - 0.0235 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۰۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0334 0.0336 0.0334 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/BTC gdax 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/BTC okex 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
ETH/BTC zaif 0.0339 0.0337 0.0335 0.0339 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۲
ETH/EUR exmo 112.65 112.59 111.99 113.3 0.09 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/EUR gdax 107.08 107.15 106.75 108.2 0.23 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/JPY zaif 13250 13340 13215 13400 130.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/LTC exmo 3.8898 3.8938 3.8822 3.9224 0.04 1.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/PLN exmo 459.39 457.52 449.66 464.21 3.59 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/RUB exmo 8418.3 8453.9 8385 8520.4 10.30 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/UAH exmo 3506.7 3517.6 3477.7 3537.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC bibox 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/BTC bit-z 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۴
ETH/BTC gopax 0.042 - 0.035 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۴۴
ETH/BTC huobi 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
ETH/BTC lbank 0.0336 0.0335 0.0335 0.0339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/BTC liqui 0.0336 0.0337 0.0334 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/BTC tidex 0.0335 0.0337 0.0335 0.0339 0.00 1.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۰
ETH/BTC xbtce 0.0342 - 0.0342 0.0342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
ETH/BTC yobit 0.0337 0.0336 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/CNH xbtce 881.8 - 881.8 881.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 122.71 - 119.11 125.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/EUR xbtce 130.53 - 130.53 130.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۵:۴۴
ETH/JPY xbtce 12679 - 12679 12679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/KRW gopax 136300 136400 135800 137700 100.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/LTC xbtce 3.7837 - 3.7837 3.7837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
ETH/RUB xbtce 9627.6 - 9600.4 9643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۴:۲۰
ETH/AUD quoine 168.28 - 167.98 171.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
ETH/BTC bitbay 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC cex-io 0.0336 0.0337 0.0335 0.0337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۱۲
ETH/BTC gemini 0.0336 0.0335 0.0335 0.0336 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۵۶
ETH/BTC hitbtc 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
ETH/BTC kraken 0.0336 0.0337 0.0334 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۴۴
ETH/BTC kucoin 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۴۴
ETH/BTC quoine 0.0335 - 0.0332 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETH/BTC zb-com 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
ETH/CAD kraken 162.24 161.21 160.12 162.24 1.05 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۰
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 119.99 - 105.59 119.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/EUR cex-io 107.35 107.6 107.09 109 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۰
ETH/EUR kraken 106.86 106.9 106.6 108.39 0.20 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/EUR quoine 105.6 - 103.46 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۴۴
ETH/GBP kraken 99.15 99.94 100.19 99.94 9.35 9.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/HKD quoine 960.9 - 960.9 960.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۶
ETH/IDR quoine 1931901 - 1931901 1974475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۸
ETH/JPY kraken 13256 - 13256 13256 124.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/JPY quoine 13164 - 12826 13492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETH/PHP quoine 6423.6 - 6275.9 6423.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/PLN bitbay 463 465.5 456.15 467.85 3.00 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۱
ETH/SGD quoine 162.24 - 160.12 166.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۴۴
ETH/BTC allcoin 0.0339 - 0.033 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۱
ETH/BTC binance 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
ETH/BTC bitbank 0.0335 0.0336 0.0334 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/BTC bittrex 0.0336 0.0335 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
ETH/BTC coinegg 0.0335 0.0336 0.0333 0.0339 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC gate-io 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
ETH/BTC lakebtc 0.0328 - 0.0328 0.0347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۱۲
ETH/KRW bithumb 136200 136100 135600 137900 100.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/KRW coinone 136400 136300 135800 137900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/TRY btcturk 656 657 655 664 4.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0336 0.0337 0.0335 0.0339 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
ETH/BTC bitflyer 0.0334 0.0338 0.0331 0.0338 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
ETH/BTC bitstamp 0.0337 0.0336 0.0336 0.0337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/BTC coinrail 0.0338 - 0.0338 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC livecoin 0.0336 0.0337 0.0334 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
ETH/BTC poloniex 0.0336 0.0337 0.0331 0.0337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
ETH/EUR bitstamp 107.15 107.58 106.52 108.32 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۸
ETH/KRW coinnest 123000 118000 118000 123000 3000.00 2.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
ETH/KRW coinrail 101300 - 101300 101300 63400.00 62.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۸
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.0966 0.0965 0.0957 0.0976 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC bxthailand 0.0335 0.033 0.033 0.034 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۲
ETH/BTC quadrigacx 0.0348 0.0337 0.0337 0.0348 0.00 2.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/CAD quadrigacx 186.49 186.84 182.32 186.98 3.12 1.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0337 0.0336 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/IDR btc-indonesia 1744000 1741000 1731000 1752000 2000.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
اتریوم / Ethereum 124.61 124.6 123.85 126.17 0.31 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/AUD acx 170.29 170.23 167.9 171.27 0.77 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC cbx 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
ETH/USD cbx 121.23 121.24 120.83 122.51 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۱
ETH/USD exx 120.77 120.86 120.26 121.71 0.68 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 125.82 125.6 125 127 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 121.9 121.91 121.41 123.22 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 120.91 120.92 120.58 122.33 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0336 0.0335 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/KRW upbit 136200 136250 135600 137800 150.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD bibox 120.88 120.92 120.62 122.55 0.27 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 120.83 120.87 120.57 122.51 0.27 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 120.93 120.91 120.53 122.55 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 121.33 121.28 120.87 122.13 0.18 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 115.72 - 115.72 127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۴
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 120.99 120.75 120.44 122.4 0.20 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 123.76 - 121.59 128.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۵۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 133.22 134.32 133.22 134.49 0.28 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bitibu 0.0336 0.0335 0.0335 0.0337 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 817.58 813.84 803.72 841.41 8.39 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 656.51 661.99 656.03 662.99 0.44 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 121.23 121.24 120.83 122.51 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۱
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 121.54 - 117.48 126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitibu 123.35 123.49 121.81 123.68 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/USD cex-io 124.25 124.2 123.78 125.49 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 121.8 121.85 121.34 123.3 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 120.94 120.96 120.62 122.58 0.17 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 121.62 121.72 121.35 123.1 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 120.85 120.94 120.6 122.32 0.27 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 120.5 - 118 124.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 120.91 120.94 120.62 122.4 0.16 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC panxora 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۴۸
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 965.4 961.6 952.7 975.7 2.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD binance 120.84 120.83 120.53 122.38 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 120.99 120.75 120.44 122.4 0.20 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 120.91 120.9 120.63 122.27 0.23 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 124.678 125.14 123.658 126.263 0.24 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۸
ETH/USD tidebit 121.08 120.82 120.25 122.24 0.65 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0337 0.0336 0.0335 0.0339 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۸
ETH/BTC gatecoin 0.0343 - 0.0343 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/HKD gatecoin 1395 - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 121.78 121.76 121.29 123.22 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 120.85 120.84 120.64 122.44 0.18 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD gatecoin 238 - 238 238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱۸:۴۴
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 122.28 122.93 121.88 125.08 0.11 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 121.05 121.06 120.68 122 0.24 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0336 0.0337 0.0333 0.0339 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
ETH/BTC cobinhood 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۴
ETH/BTC cointiger 0.0336 0.0335 0.0331 0.0336 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/CAD coinfield 161.5 161.98 160.51 163.26 0.15 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/CNY synthetic 819.5 819.3 817.3 829.7 0.60 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/EUR coinfield 106.68 106.75 106.14 108.17 0.43 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/ILS synthetic 460.27 460.17 456.39 465.74 0.63 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 8850.6 8847.2 8780.5 8962.4 9.50 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/MXN synthetic 2368 2366.2 2346.1 2398.6 4.10 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/MYR synthetic 512.84 512.71 508.54 518.84 0.68 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/SAR synthetic 467.57 467.46 463.71 473.21 0.56 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/SEK synthetic 1123.8 1123.2 1114.6 1137.9 0.80 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD btc-alpha 123.98 124.01 123.26 125.7 0.30 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۲
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 120.93 120.96 120.71 122.81 0.24 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 121.54 121.44 120.86 122.99 0.22 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD cointiger 120.83 120.81 120.51 122.68 0.12 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 2891809 2891113 2867915 2926723 3480.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/XRP coinfield 374.0614 373.7389 371.1436 377.8471 1.29 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/ZAR synthetic 1711 1710.2 1694.4 1732.3 4.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 3900 3906 3900 3970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/AUD btc-markets 169.13 169.25 168.42 171.68 1.08 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۶
ETH/BTC btc-markets 0.0338 0.0334 0.0334 0.0341 0.00 3.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 798.2 800.5 797.5 808.5 3.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC coinexchange 0.0338 0.0334 0.0333 0.0338 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 107.29 107.32 106.66 108.36 0.18 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum AUD Index investing-com 169.28 169.27 168.35 171.62 1.05 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum BTC Index investing-com 0.0336 0.0337 0.0335 0.0338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
Ethereum CAD Index investing-com 171.92 172.22 167.3 172.71 3.98 2.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum CNY Index investing-com 817.6 813.8 803.7 841.4 8.40 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum HKD Index investing-com 0.266 0.265 0.132 0.277 0.13 90.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum IDR Index investing-com 1744000 1741000 1731000 1752000 2000.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum ILS Index investing-com 460.27 460.17 456.39 465.74 0.63 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum INR Index investing-com 8850.6 8847.2 8780.5 8962.4 9.50 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum JPY Index investing-com 13187 13210 13179 13228 35.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Ethereum KRW Index investing-com 136240 136179 135624 137811 135.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum MXN Index investing-com 2368 2366.2 2346.1 2398.6 4.10 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum MYR Index investing-com 512.84 512.71 508.54 518.84 0.68 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum PLN Index investing-com 461.63 461.62 454.84 465.01 0.50 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum RUB Index investing-com 8544.8 8580.7 8385 8609.2 136.80 1.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum SAR Index investing-com 467.57 467.46 463.71 473.21 0.56 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum SEK Index investing-com 1123.8 1123.2 1114.6 1137.9 0.80 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum THB Index investing-com 6015 6026.8 3900 6026.8 2115.00 54.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum TRY Index investing-com 656.1 656.9 655.2 663.5 2.90 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Ethereum VND Index investing-com 2891809 2891113 2867915 2926723 3480.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Ethereum ZAR Index investing-com 1711 1710.2 1694.4 1732.3 4.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰
Investing.com ETH Index investing-com 121.24 121.25 120.89 122.72 0.15 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۰