شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0724 - 0.0708 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.05 0.0499 0.0486 0.05 0.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۰۰
ETH/EUR wex 364.7 366.34 360.07 366.34 3.91 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۱۶
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 5.107 5.1442 5.1 5.1442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۸
ETH/RUB wex 24492.2 24646.8 24159.4 24646.8 339.90 1.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ZEC wex 0.769 0.767 0.74 0.769 0.02 2.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸
ETH/BTC exmo 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC gdax 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/BTC okex 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/BTC zaif 0.0474 0.0476 0.0463 0.0485 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۱۶
ETH/EUR exmo 273.99 274.12 264.9 280.84 7.70 2.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR gdax 274.19 274.48 263.55 280.95 8.39 3.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/JPY zaif 34700 34695 33350 35675 1205.00 3.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/LTC exmo 5.2111 5.2168 5.0751 5.2168 0.12 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/PLN exmo 1176.9 1168.9 1122 1189.1 39.20 3.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/RUB exmo 20870.7 20945 20362.9 21514.6 450.30 2.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/UAH exmo 8857 8894.1 8599.7 9130.4 160.70 1.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bibox 0.0477 0.0478 0.0463 0.0485 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bit-z 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC gopax 0.0459 - 0.0459 0.0467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۰
ETH/BTC huobi 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۲
ETH/BTC lbank 0.0479 0.0478 0.0464 0.0486 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC liqui 0.0478 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC tidex 0.0479 0.0476 0.0463 0.0486 0.00 3.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC xbtce 0.048 0.0481 0.0466 0.0488 0.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC yobit 0.0478 0.0479 0.0465 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/CNH xbtce 3526.5 - 3526.5 3526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 310.14 310.11 299.76 319.41 8.05 2.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۰
ETH/EUR xbtce 272.42 272.23 262.17 279.62 7.70 2.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/JPY xbtce 34552 34527 33246 35438 974.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW gopax 356500 357000 345000 367500 10500.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
ETH/LTC xbtce 5.1974 5.2 5.1191 5.3 0.05 1.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/RUB xbtce 17496 - 17357.4 17496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۲۴
ETH/AUD quoine 407.96 - 407.96 407.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0476 0.0479 0.047 0.0485 0.00 2.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC bitbay 0.048 0.0474 0.047 0.048 0.00 5.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۵۲
ETH/BTC cex-io 0.0477 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC gemini 0.0478 0.0481 0.0464 0.0487 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC hitbtc 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC kraken 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC kucoin 0.0479 0.0477 0.0463 0.0485 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC quoine 0.0474 0.0477 0.0463 0.0485 0.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۴۰
ETH/BTC zb-com 0.0478 0.0479 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/CAD kraken 409.54 408.02 392.12 421.81 11.54 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 277 280 271 280 0.59 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۱۶
ETH/EUR cex-io 272.36 273.2 263.01 279.99 7.31 2.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/EUR kraken 272.46 272.14 262.44 279.95 7.46 2.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR quoine 245.29 - 245.29 245.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۵۶
ETH/GBP kraken 249.1 247.74 239.45 249.1 8.51 3.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۴
ETH/HKD quoine 2330 - 2330 2330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/IDR quoine 7156170 - 7156170 7156170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/JPY kraken 34860 34874 34066 35012 1771.00 5.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۱۶
ETH/JPY quoine 34743 34571 33226 35638 1338.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/PHP quoine 19855 - 19855 19855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
ETH/PLN bitbay 1175 1184.8 1131.5 1199 24.50 2.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SGD quoine 430.21 429.64 420.57 446.14 18.52 4.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC allcoin 0.0461 - 0.0458 0.0464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۲۸
ETH/BTC binance 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC bitbank 0.0479 0.0481 0.0464 0.0485 0.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC bittrex 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC coinegg 0.0477 0.0481 0.0464 0.0542 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC gate-io 0.0479 0.0478 0.0466 0.0483 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC lakebtc 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۰
ETH/KRW bithumb 356500 356000 344500 366000 11500.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/KRW coinone 356600 356400 344000 366500 10600.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/TRY btcturk 1859 1845 1802 1872 40.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC bitflyer 0.0478 0.048 0.0463 0.049 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bitstamp 0.0477 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC coinrail 0.0465 0.0475 0.0465 0.0475 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/BTC livecoin 0.0477 0.0478 0.0457 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC poloniex 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR bitstamp 273.47 273.03 262.51 280 8.97 3.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW coinnest 334000 331000 310000 339000 19000.00 6.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW coinrail 369000 - 369000 369000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0479 0.0478 0.0462 0.0485 0.00 3.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/LTC cryptopia 5.1975 5.1956 5.0819 5.1976 0.10 1.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/XAU synthetic 0.2631 0.2629 0.2531 0.2699 0.01 2.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bxthailand 0.0475 0.0488 0.0454 0.0488 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0479 0.048 0.0461 0.0483 0.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۲
ETH/CAD quadrigacx 425.98 420.9 407.98 437.73 17.98 4.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/DOGE cryptopia 125757 124578 124000 129272 1509.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC btc-indonesia 0.0478 0.0477 0.0462 0.0488 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۳۶
ETH/IDR btc-indonesia 4525000 4527000 4371000 4635000 145000.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
اتریوم / Ethereum 311.67 311.44 299.72 319.91 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/AUD acx 427.18 429.18 410.97 439.99 12.13 2.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD exx 481 - 467.5 488.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 419 419.01 411.79 421.16 6.97 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0483 0.048 0.047 0.049 0.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/THB tdax 10372.3 10277.2 10033.5 10557.3 281.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/USD exmo 310.89 311 298.48 317.97 9.89 3.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 312.66 311.96 300.21 321.86 9.63 3.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 311.76 311.21 299.69 319.98 9.58 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/KRW upbit 356100 356450 344250 366850 9550.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bibox 310.84 311.29 299.76 319.71 8.57 2.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 311.73 311.72 299.9 319.62 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 311.83 311.39 299.66 320.38 9.32 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 311.45 310.41 300.83 318.82 9.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 312.52 311.75 300.15 319.62 9.96 3.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۳۶
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 310.98 311.16 300.07 320.11 9.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 311.85 311.63 299.87 320.19 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 318 318.78 306.81 324 11.39 3.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0461 0.0487 0.046 0.0487 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/INR zebpay 28450 28799 27675 29980 370.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 311.64 311.23 299.81 319.98 9.53 3.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 306.65 - 306.65 306.65 13.12 4.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 310.99 309.21 299.59 318.94 9.54 3.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 311.79 311.85 300 320.71 9.10 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 311.76 311.4 299.54 320 9.31 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 311.88 311.57 299.76 320.21 9.63 3.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 311.47 310.82 300 320 9.42 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 311.62 310.69 301.73 318.7 8.63 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 311.56 311.53 299.93 320 9.28 3.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.0479 0.0478 0.0459 0.0487 0.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/HKD tidebit 4676.4 - 4555 4697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD binance 311.72 311.27 299.8 320.16 9.23 3.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 310.98 311.16 300.07 320.11 9.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 311.68 311.23 300.14 319.96 9.47 3.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0479 0.0478 0.0464 0.0487 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC gatecoin 0.0477 0.0482 0.0465 0.0482 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۴۰
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 263.83 - 261.14 263.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/HKD gatecoin 2495 - 2278.4 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 311.97 311.2 299.98 320.8 9.07 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 311.4 311.35 299.83 320.1 9.04 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gatecoin 303.66 - 303.66 303.66 2.55 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 324.11 326.72 312.79 332 9.97 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 310.79 311.3 299.73 319.94 8.03 2.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC cobinhood 0.0477 0.0479 0.0463 0.0487 0.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC cointiger 0.0477 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ILS synthetic 1140.8 1140 1097.3 1170.4 35.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/INR synthetic 21753 21737 20921 22317 649.00 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/MXN synthetic 5886.5 5882.3 5661 6039.3 172.50 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/MYR synthetic 1278.6 1277.7 1229.7 1311.8 38.90 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SAR synthetic 1168.6 1167.7 1124.2 1198.9 35.40 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SEK synthetic 2853.6 2851.6 2744 2927.7 86.80 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD btc-alpha 314.78 314.56 302.68 323.18 9.05 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 311.8 311.59 299.38 320 10.05 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 311.8 310.14 299.5 319 8.80 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 7259842 7254717 6982244 7448288 220993.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ZAR synthetic 4568.4 4565.2 4390.8 4687 133.40 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 10390 10380 10000 9990 291.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC coinexchange 0.048 0.0472 0.046 0.0483 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 273.62 273.59 262.78 280.44 8.48 3.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum AUD Index investing-com 427.93 428.15 412.4 438.23 11.12 2.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
Ethereum CAD Index investing-com 425.2 420.37 397.63 437.15 23.46 5.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.288 0.287 0.272 0.619 0.65 225.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
Ethereum IDR Index investing-com 4525000 4527000 4371000 4635000 145000.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum ILS Index investing-com 1140.8 1140 1097.3 1170.4 35.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum INR Index investing-com 28450 28799 27675 29980 370.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum JPY Index investing-com 34700 34724 33316 35583 1221.00 3.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum KRW Index investing-com 356363 356442 344456 365996 10500.00 3.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum MXN Index investing-com 5886.5 5882.3 5661 6039.3 172.50 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum MYR Index investing-com 1278.6 1277.7 1229.7 1311.8 38.90 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum PLN Index investing-com 1175.7 1178.5 1133 1189.5 29.80 2.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum RUB Index investing-com 20894.4 20969.1 20383.5 21535 451.50 2.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum SAR Index investing-com 1168.6 1167.7 1124.2 1198.9 35.40 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum SEK Index investing-com 2853.6 2851.6 2744 2927.7 86.80 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum THB Index investing-com 10380.7 10376 10010.1 10594.4 285.90 2.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum TRY Index investing-com 1859 1845 1802 1872 40.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum VND Index investing-com 7259842 7254717 6982244 7448288 220993.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum ZAR Index investing-com 4568.4 4565.2 4390.8 4687 133.40 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Investing.com ETH Index investing-com 311.54 311.17 300.03 319.85 9.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶