اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.082 0.0822 0.082 0.0843 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۴
ETH/BTC exx 0.0819 0.082 0.0819 0.0842 0.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC wex 0.0814 0.0816 0.0814 0.0837 0.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR wex 574.6 574.59 574.59 597.48 18.88 3.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 5.0916 5.0875 5.0875 5.1905 0.07 1.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/RUB wex 41008 41085 41000 42849 1323.00 3.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/ZEC wex 2.033 2.029 1.979 2.147 0.09 4.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC exmo 0.0815 0.0817 0.0815 0.084 0.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC gdax 0.0813 0.0814 0.0813 0.0836 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC okex 0.0813 0.0814 0.0813 0.0838 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC zaif 0.0816 0.0821 0.0816 0.0844 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/EUR exmo 575.05 576.74 575.05 599.84 17.85 3.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR gdax 566.13 567 566.13 594.17 23.45 4.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/JPY zaif 73510 74580 73510 78485 4040.00 5.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/LTC exmo 5.105 5.1137 5.105 5.2157 0.03 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/PLN exmo 2464.4 2462 2461 2581.6 98.40 3.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/RUB exmo 39818.9 40000 39818.9 41800 1442.80 3.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/UAH exmo 17012 17000 17000 17827.4 607.90 3.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bibox 0.082 0.0817 0.0817 0.084 0.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bit-z 0.0815 0.0817 0.0812 0.084 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC gopax 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۵۲
ETH/BTC huobi 0.0814 0.0816 0.0814 0.0838 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/BTC lbank 0.0839 0.0837 0.0822 0.0864 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC liqui 0.0815 0.0816 0.0815 0.0837 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC tidex 0.0815 0.0816 0.0815 0.0838 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC xbtce 0.0818 0.0826 0.0818 0.0838 0.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/BTC yobit 0.0815 0.0817 0.0815 0.0838 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/CNH xbtce 4637.8 4649.2 4637.8 4779 98.50 2.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 676.75 684 676.75 700 15.67 2.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR xbtce 571.9 570.41 570.41 591.91 16.18 2.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۲
ETH/JPY xbtce 74976 76446 74976 78068 1890.00 2.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/KRW gopax 747000 750000 747000 782500 25500.00 3.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/LTC xbtce 5.2053 5.2422 5.2053 5.27 0.04 0.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/RUB xbtce 43773 44796 43773 45446 1320.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/AUD quoine 983.31 - 983.31 983.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۵:۴۸
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0823 0.0825 0.082 0.0841 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/BTC bitbay 0.0821 0.081 0.081 0.0839 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۰
ETH/BTC cex-io 0.0814 0.0816 0.0814 0.0835 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC gemini 0.0813 0.0816 0.0813 0.0836 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/BTC hitbtc 0.0813 0.0814 0.0813 0.0836 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC kraken 0.0813 0.0815 0.0813 0.0837 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC kucoin 0.0815 0.0817 0.0815 0.0838 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC quoine 0.082 0.0831 0.079 0.084 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۰۸
ETH/BTC zb-com 0.0815 0.0816 0.0815 0.0839 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/CAD kraken 832.39 833.42 825.02 860.14 17.61 2.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 52.7 52.8 52 54.4 0.40 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/EUR bitbay 569.4 568.4 568.4 569.4 28.39 4.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
ETH/EUR cex-io 561.56 568.01 561.56 592 24.57 4.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR kraken 564.95 566.74 564.95 594.02 23.44 4.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR quoine 602.23 - 602.23 602.23 12.77 2.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/GBP kraken 500 500.15 497.1 538.99 22.34 4.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۰
ETH/HKD quoine 5400 - 5400 5693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
ETH/IDR quoine 10049975 - 10049975 10049975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/JPY kraken 74747 76506 74747 76506 1956.00 2.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۴۸
ETH/JPY quoine 74160 74500 74160 78103 3388.00 4.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/PHP quoine 37211.7 - 37211.7 37211.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/PLN bitbay 2418.1 2422.2 2418.1 2559.7 102.90 4.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/SGD quoine 923 948.3 890 948.3 7.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC allcoin 0.0827 0.0824 0.0773 0.0835 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC binance 0.0814 0.0815 0.0814 0.0838 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bitbank 0.0816 0.082 0.0816 0.0838 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/BTC bittrex 0.0815 0.0818 0.0815 0.0837 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/BTC coinegg 0.0815 0.0816 0.0815 0.084 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC gate-io 0.0816 0.0817 0.0816 0.084 0.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC lakebtc 0.0806 - 0.0806 0.0806 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/KRW bithumb 746000 747000 746000 779000 27000.00 3.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/KRW coinone 745000 747900 745000 779400 26100.00 3.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/TRY btcturk 3131 3136 3131 3191 30.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0812 0.0813 0.0812 0.0837 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bitflyer 0.0811 0.0815 0.0811 0.0836 0.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bitstamp 0.0814 0.0815 0.0814 0.0837 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC coinrail 0.0821 0.0835 0.082 0.0852 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC livecoin 0.0827 0.0823 0.0823 0.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۲
ETH/BTC poloniex 0.0813 0.0814 0.0813 0.0837 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/EUR bitstamp 565.1 566.7 565.1 593.8 23.09 4.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/KRW coinnest 563000 562000 554000 584000 9000.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
ETH/KRW coinrail 705000 702900 692300 785000 4000.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۲۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 4370 4388 4249.1 4450 70.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۴
ETH/BTC cryptopia 0.0812 0.0815 0.0812 0.0838 0.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/LTC cryptopia 5.0895 5.0951 5.0852 5.22 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/XAU synthetic 0.5145 0.5167 0.5145 0.5413 0.02 4.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC bxthailand 0.0821 0.0815 0.081 0.0841 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC quadrigacx 0.081 0.0806 0.0806 0.0846 0.00 2.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
ETH/CAD quadrigacx 861 869.98 861 900 29.00 3.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/DOGE cryptopia 165250 167212 163125 171094 990.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/BTC btc-indonesia 0.082 0.0825 0.082 0.0838 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/IDR btc-indonesia 9744000 9750000 10000000 9999000 229000.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
اتریوم / Ethereum 664.6 666 664.6 699.98 28.72 4.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/AUD acx 918 922.06 918 935.84 11.36 1.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۰
ETH/USD exx 679.23 679.22 679.22 700.66 16.57 2.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 683.42 685 683.42 711.9 21.82 3.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0328 - 0.0328 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۰:۵۶
ETH/THB tdax 22631.7 23009 22353 24739 987.30 4.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/USD exmo 673.37 672.5 672.5 701.23 15.99 2.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 665.61 666.99 665.61 699 27.35 4.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 665.86 666.71 665.86 700.21 27.53 4.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0815 0.0818 0.0815 0.0838 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/KRW upbit 745700 748000 745700 780200 26800.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bibox 668.24 669 668.24 700.64 26.40 3.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 399.8 - 355.55 400.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 666.29 667.4 666.29 700.45 26.95 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 673.5 675.28 673.5 700.06 21.55 3.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 674.21 672.11 672.11 698.74 18.31 2.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 666.5 667 666.5 701.24 26.50 3.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 664.97 668.34 664.97 699.07 22.47 3.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 692 695 692 728 28.49 4.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0845 0.0835 0.0835 0.086 0.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
ETH/INR zebpay 47633 47610 47510 48500 617.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 672 680 672 704.22 19.18 2.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 690 680 680 690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 674 676.27 674 705 26.01 3.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 665.51 668.04 665.51 699 26.42 3.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 668.27 670.61 668.27 702.12 27.69 4.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 666 668 666 700 26.51 3.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 666.13 668 666.13 700.73 28.87 4.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 670 671.01 670 699.08 18.85 2.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 667.26 668.86 667.26 702.48 25.97 3.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.0818 0.0821 0.0818 0.0839 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/HKD tidebit 5380 5401 5380 5690 180.00 3.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/USD binance 665.98 667.74 665.98 701.04 27.31 4.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 666.5 667 666.5 701.24 26.50 3.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 667.9 670 667.9 702.76 29.21 4.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 590 - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ساعت ۲۱:۴۸
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.082 0.0825 0.08 0.0888 0.01 6.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/BTC gatecoin 0.0816 0.0823 0.0816 0.0841 0.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۲۴
ETH/EUR gatecoin 565 564.99 556.86 565 10.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/HKD gatecoin 6205.4 - 6205.4 6205.4 205.30 3.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 665.92 667.13 665.92 700.06 27.07 4.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 675.01 700 671.49 719 1.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD gatecoin 695 696 695 710 25.00 3.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۴۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 714.49 710.75 710.74 725.99 0.96 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۶
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 665.49 667.9 665.49 700.71 27.00 4.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0812 0.0813 0.0812 0.0837 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC cobinhood 0.0816 0.0818 0.0815 0.0836 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/ILS synthetic 2367.6 2377.6 2367.6 2502.2 112.10 4.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/INR synthetic 45248 45436 45248 47879 1916.00 4.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/MXN synthetic 13131.3 13185.2 13131.3 13882.4 622.90 4.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/MYR synthetic 2636.8 2647.4 2636.8 2786 120.70 4.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/SAR synthetic 2492.9 2502.8 2492.9 2625.7 105.50 4.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/SEK synthetic 5772.9 5794.8 5772.9 6070.8 248.00 4.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD btc-alpha 671.21 672.97 671.21 706.98 29.09 4.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 686.53 675.1 675 704.97 6.53 0.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 673.58 675.07 670.35 701.87 17.49 2.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 15134509 15195076 15134509 15939671 642118.00 4.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/ZAR synthetic 8336.4 8368.2 8336.4 8868.4 477.30 5.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 21947 21946 21800 22700 408.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ETH/BTC coinexchange 0.0756 - 0.0743 0.0775 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 566.02 567.5 566.02 593.83 22.72 4.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum AUD Index investing-com 918 922.06 918 935.84 11.36 1.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۰
Ethereum BTC Index investing-com 0.0816 0.0818 0.0816 0.0836 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
Ethereum CAD Index investing-com 854.17 860.93 854.17 895.94 31.23 3.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
Ethereum HKD Index investing-com 13.96 - 13.96 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Ethereum IDR Index investing-com 9744000 9750000 10000000 9999000 229000.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum ILS Index investing-com 2367.6 2377.6 2367.6 2502.2 112.10 4.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum INR Index investing-com 47633 47610 47510 48500 617.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum JPY Index investing-com 73640 74583 73640 78133 3889.00 5.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum KRW Index investing-com 744664 746160 744664 778521 26464.00 3.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum MXN Index investing-com 13131.3 13185.2 13131.3 13882.4 622.90 4.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum MYR Index investing-com 2636.8 2647.4 2636.8 2786 120.70 4.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum PLN Index investing-com 2439.5 2440.7 2439.5 2569.7 100.70 4.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum RUB Index investing-com 41162 41257 41162 42978 1361.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum SAR Index investing-com 2492.9 2502.8 2492.9 2625.7 105.50 4.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum SEK Index investing-com 5772.9 5794.8 5772.9 6070.8 248.00 4.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum THB Index investing-com 22428.7 22428.6 22220.2 24013.9 715.30 3.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum TRY Index investing-com 3131 3136 3131 3191 30.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum VND Index investing-com 15134509 15195076 15134509 15939671 642118.00 4.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Ethereum ZAR Index investing-com 8336.4 8368.2 8336.4 8868.4 477.30 5.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Investing.com ETH Index investing-com 666.28 667.69 666.28 700.16 27.32 4.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲