شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund A 10.767 - 10.767 10.767 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund B 10.767 - 10.767 10.767 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund E 10.756 - 10.756 10.756 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund F 10.806 - 10.806 10.806 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund G 10.741 - 10.741 10.741 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1044.51 - 1044.51 1044.51 3.68 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1113.45 - 1113.45 1113.45 3.92 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Kapital Plus A EUR 60.43 - 60.43 60.43 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Fondak A EUR 154.94 - 154.94 154.94 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Fondak I EUR 57545.66 - 57545.66 57545.66 9.05 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 41508.22 - 41508.22 41508.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4150.82 - 4150.82 4150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Olymp Fund Atlant 292.198 - 292.198 292.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mak Fund Russian Combined 190.434 - 190.434 190.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 11.76 - 11.76 11.76 0.06 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds A 92.04 - 92.04 92.04 0.24 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Invest Rentenfonds T 151.23 - 151.23 151.23 0.40 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Portfolio Bond Europe A 58.37 - 58.37 58.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.17 7.03 7.03 7.17 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Proteccion 2025 PP 1.749 - 1.749 1.749 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pictet - Robotics HP EUR 122.74 - 122.74 122.74 0.88 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.193 - 11.193 11.193 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 57.21 - 57.21 57.21 0.11 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.256 - 1.256 1.256 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.714 - 2.714 2.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
North Index Growth 0.757 - 0.757 0.757 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.457 - 5.457 5.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Baltic Fund B 5.005 - 5.005 5.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Baltic Fund C 17.759 - 17.759 17.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.474 - 8.474 8.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.987 - 22.987 22.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.426 - 18.426 18.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
KD Balkan 2.406 - 2.406 2.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ALTA WATER 56.26 - 56.26 56.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
KD Galileo 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
KD Prvi izbor 8.731 - 8.731 8.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.858 - 14.858 14.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Rasmala Investment Funds Rasmala 98.569 - 98.569 98.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MRS Bond Kresna 2441.147 - 2441.147 2441.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
PNM Dana Bertumbuh 1368.465 - 1368.465 1368.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Danamas Saham 1896.332 - 1896.332 1896.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Insight I-Hajj Syariah 3363.109 - 3363.109 3363.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2639.76 - 2639.76 2639.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 38.15 - 38.15 38.15 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 210.52 - 210.52 210.52 0.79 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 195.08 - 195.08 195.08 0.72 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 47.93 - 47.93 47.93 0.06 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 65.94 - 65.94 65.94 0.09 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Vanguard 500 Index Institutional Select 128.08 - 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 122.21 - 122.21 122.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 21.95 - 21.95 21.95 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arca RR Diversified Bond 11.293 - 11.293 11.293 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.211 - 5.211 5.211 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.22 - 5.22 5.22 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Arca Strategia Globale Crescita P 6.217 - 6.217 6.217 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.135 - 9.135 9.135 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russell Investments Japan Equity FA 27071.4 - 27071.4 27071.4 131.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Russell Investments Japan Equity FB 1800.48 - 1800.48 1800.48 8.69 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1997.506 - 1997.506 1997.506 10.28 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1695.437 - 1695.437 1695.437 8.72 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 20.7 - 20.7 20.7 0.07 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.303 - 14.303 14.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Al Mal MENA Equity 8.84 - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Makaseb Arab Tigers 11.398 - 11.398 11.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
NBK Qatar Equity 1.893 - 1.893 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
NBK Gulf Equity 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 18.628 - 18.628 18.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17.744 - 17.744 17.744 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.953 - 1.953 1.953 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 46.835 46.443 46.443 46.835 0.22 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 17.502 - 17.502 17.502 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 105.01 - 105.01 105.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 105.03 - 105.03 105.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.4 - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 108.46 - 108.46 108.46 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Moneda Chile Fund Ltd 51.456 - 51.456 65.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 166.98 - 166.98 166.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
CF Vega Equity Inc 145.62 - 145.62 145.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 107.19 - 107.19 107.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Metropolitan Rentastro Growth Class 241.13 - 241.13 241.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.026 - 14.026 14.026 0.09 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.764 - 7.764 7.764 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Popular Tesouraria Fundo de Inves 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.559 - 7.559 7.559 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.372 - 7.372 7.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.637 - 12.637 12.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
K 20 Select LTF 16.014 - 16.014 16.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income RMF 14.871 - 14.871 14.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
K China Equity Fund 10.72 - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income Fund 12.283 - 12.283 12.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Mandarin 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Cathay Fund 20.11 - 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Asia 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa EM High Yield A 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.715 - 1.715 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.547 - 1.547 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 237.264 - 236.223 237.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund B 254.75 - 253.63 254.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund D 31.43 - 31.291 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund A 122.122 - 122.122 122.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund B 115.838 - 115.838 115.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC International AnJin Bd C 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Harvest Ultra Short-term Bond 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BOC International AnJin Bd A 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
UBS SDIC income Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 204.4 - 204.4 204.4 0.24 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Value Aktier 157.03 - 157.03 157.03 0.47 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 146.07 - 146.07 146.07 0.18 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 144.06 - 144.06 144.06 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 133.49 - 133.49 133.49 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Balanced 79006.88 - 79006.88 79006.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Eurobonds 2508.63 - 2508.63 2508.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Consumer Sector 2078.29 - 2078.29 2078.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Global Internet 2914.45 - 2914.45 2914.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Natural Resources 1627.23 - 1627.23 1627.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5616 - 5616 5616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11641 - 11641 11641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity US High Yield Fund 3237 - 3237 3237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 22926 - 22926 22926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8644 - 8644 8644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 140.42 138.978 138.978 140.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۴
SIHong Kong Equity C Acc 461.562 - 461.562 461.562 0.33 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 13.3 - 13.3 13.3 0.07 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 13.39 - 13.39 13.39 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 219.76 - 219.76 219.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 15.416 - 15.416 15.416 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Varlden 367.89 - 367.89 367.89 0.25 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 2477.726 - 2477.726 2477.726 1.10 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Technology 296.98 - 296.98 296.98 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur IP Aktiefond 59.82 - 59.82 59.82 0.13 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.552 - 10.552 10.552 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 25.5 - 25.5 25.5 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 29.532 - 29.532 29.532 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 27.52 - 27.52 27.52 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 88.112 - 88.112 88.112 0.13 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1429.89 - 1429.89 1429.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Ahorro B 15373.424 - 15373.424 15373.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte A 38989.999 - 38989.999 38989.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte B 41875.35 - 41875.35 41875.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte D 1506.7 - 1506.7 1506.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riyad Al Hadi 15.03 15.07 15.03 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Riyad Al Mokdam 21.28 21.16 21.16 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Riyad Al Shamekh 23.46 22.89 22.89 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Riyad Al Shuja'a 22.19 21.9 21.9 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.67 14.77 14.67 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fincorp Al Amal 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
NIFCO AlKawthar 0.903 - 0.903 0.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Majan Capital JIA 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.715 - 0.715 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Gulf Baader The First Mazoon 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afer Sfer 57.12 - 57.12 57.12 0.31 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro A 122.78 - 122.78 122.78 0.56 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro I 109758.33 - 109758.33 109758.33 500.16 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Amundi Actions PME C 651.94 - 651.94 651.94 4.98 0.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Conviction 778.47 - 778.47 778.47 6.91 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 14.045 - 14.045 14.045 0.08 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge B EUR 13.928 - 13.928 13.928 0.08 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge C EUR 338.817 - 338.817 338.817 2.03 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge D EUR 13.933 - 13.933 13.933 0.08 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Evli Global B SEK 1968.505 - 1968.505 1968.505 5.57 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ALFM Dollar Bond Fund 449.23 - 449.23 449.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Equity Fund 331.68 - 331.68 331.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Philippine Fund 302.67 - 302.67 302.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 213.86 - 213.86 213.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC 1.474 - 1.474 1.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
QInvest Sukuk Fund 1080.46 - 1080.46 1080.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1291.45 - 1291.45 1291.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 19.218 - 19.218 19.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr A 25.477 - 25.477 25.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr B 25.922 - 25.922 25.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr B 19.554 - 19.554 19.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F 28.701 - 28.701 28.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1062.51 - 1062.51 1062.51 1.64 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1056.8 - 1056.8 1056.8 1.63 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1064.91 - 1064.91 1064.91 1.67 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1208.39 - 1208.39 1208.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1061 - 1061 1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.18 - 11.18 11.18 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 238.54 - 238.54 238.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco SR Global Bond GP 276.8 - 276.8 276.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco SR Global Bond SA 246.01 - 246.01 246.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners China Convergence F 173.22 - 173.22 173.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 36.143 - 36.143 36.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
INVL Emerging Europe Bond 39.395 - 39.395 39.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.72 - 15.72 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.858 - 16.858 16.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 219.65 219.288 219.288 219.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۴
HChinese Equity Class ECp 362.215 359.695 359.695 362.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
PKO Akcji Plus 91.32 - 91.32 91.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Zrownowazony 139.94 - 139.94 139.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Dluzny 1759.41 - 1759.41 1759.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SIJapanese Equity I Acc 1486.112 - 1486.112 1486.112 6.90 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Z 10778.98 - 10778.98 10778.98 23.72 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Ij 10321.97 - 10321.97 10321.97 22.92 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Pd 9374.48 - 9374.48 9374.48 20.98 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities PJ 9460.05 - 9460.05 9460.05 21.17 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 232.113 - 232.113 232.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV European Corporate EUR Bond 11.487 - 11.487 11.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1649.02 - 1649.02 1649.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1237.92 - 1237.92 1237.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Equity Japan JPY IM 1264 - 1264 1264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2446.74 - 2446.74 2446.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1203.27 - 1203.27 1203.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 4922.384 - 4922.384 4922.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Linder Fund B 1771.046 - 1771.046 1771.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
APS Income Fund Accumulation 178.256 - 178.256 179.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
APS Income Fund Distribution 124.159 - 124.159 124.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
APS Regular Income Ethical Class A 1.337 - 1.337 1.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.445 - 0.445 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Kenanga Growth 1.038 - 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Public Far-East Select 0.294 - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
RHB OSK Asian Income Fund 0.63 - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
PB Growth Fund 0.722 - 0.722 0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 22269.86 - 22269.86 22269.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Bond International VT 24.51 - 24.51 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Stock Commodities VT HUF 35989.97 - 35989.97 35989.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 90230.4 - 90230.4 90230.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
NN L Greater China Equity X Cap HUF 96719.43 - 96719.43 96719.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.622 - 19.622 19.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.012 - 25.012 25.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Fondo Santander S14 SA B3 2.337 - 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.297 - 7.297 7.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.811 - 7.811 7.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI India Pharma Fund A Acc 38.97 - 38.97 38.97 0.12 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Life Fund Retail 1.697 - 1.697 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Life Fund Institutional B 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UTI India Fund 1986 Shares 30.38 - 30.38 30.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.707 - 2.707 2.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1350.93 - 1350.93 1350.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Monaco Court Terme Euro 5082.41 - 5082.41 5082.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Monaction Emerging Markets 1409.74 - 1409.74 1409.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Monaco Convertible Bond Europe 1125.24 - 1125.24 1125.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 1.828 - 1.828 1.828 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.465 - 1.465 1.465 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.464 - 1.464 1.464 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.466 - 1.466 1.466 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.122 - 11.122 11.122 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1040.5 - 1040.5 1040.5 0.17 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Delphi Nordic 33330.966 - 33330.966 33330.966 265.81 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa A 101.62 - 101.62 101.62 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa B 100.86 - 100.86 100.86 0.54 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa D 100.84 - 100.84 100.84 0.53 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.864 - 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.807 - 1.807 1.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
BT Property Fund 4.577 - 4.577 4.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.159 - 3.159 3.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 2.371 - 2.371 2.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 11.906 - 11.906 11.906 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Tellus A USD 13.284 - 13.284 13.284 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Quest Cleantech Fund B Acc 231.67 - 231.67 231.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 39.65 - 39.65 39.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
NN First Class Return Fund N 136.68 - 136.68 136.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 3608.346 3607.639 3607.639 3608.346 1.40 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3719.466 - 3719.466 3719.466 0.76 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2812.569 - 2812.569 2812.569 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 271.474 271.421 271.421 271.474 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3681.947 3681.215 3681.215 3681.947 1.45 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 1976.18 - 1976.18 1976.18 2.70 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Allianz Income and Growth AM HKD 8.16 - 8.16 8.16 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 274.334 - 274.334 274.334 0.46 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 414.472 - 414.472 414.472 0.30 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1657.23 - 1657.23 1657.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha Trust New Strategy Domestic E 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Piraeus International Balanced Fd o 3.639 - 3.623 3.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ALPHA Money Market Fund 14.064 - 14.064 14.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.113 - 7.113 7.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.747 - 7.747 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر