شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 41508.22 - 41508.22 41508.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4150.82 - 4150.82 4150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Olymp Fund Atlant 292.198 - 292.198 292.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mak Fund Russian Combined 190.434 - 190.434 190.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴