کالایاب
شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 41854.52 - 41854.52 41854.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4185.45 - 4185.45 4185.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Olymp Fund Atlant 302.872 - 302.872 302.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵
Mak Fund Russian Combined 198.694 - 198.694 198.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵