شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:27
102 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
436 (6.84%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.199 - 1.199 1.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.205 - 2.205 2.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.842 - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.456 - 2.456 2.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.222 - 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.02 - 6.02 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.109 - 5.109 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.265 - 3.265 3.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.868 - 1.868 1.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 6.025 - 6.025 6.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-Magellan W Global 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.145 - 2.145 2.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 5.33 - 5.33 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.071 - 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.632 - 2.632 2.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.891 - 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.362 - 2.362 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.464 - 1.464 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.858 - 2.858 2.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 2.913 - 2.913 2.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.264 - 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.464 - 1.464 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.537 - 2.537 2.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.107 - 2.107 2.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.938 - 1.938 1.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.052 - 8.052 8.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 13.874 - 13.874 13.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.456 - 2.456 2.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.978 - 0.978 0.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Magellan Infrastructure Fund 1.258 - 1.258 1.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.722 - 2.722 2.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.758 - 1.758 1.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Aberdeen Australian Equities Fund 1.085 - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions BalaA 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.113 - 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.503 - 2.503 2.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.241 - 2.241 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
North Index Growth 0.76 - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super MySuper 3.308 - 3.308 3.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
North Index Balanced 0.843 - 0.843 0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super Balanced 3.308 - 3.308 3.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IPAC Income Generator 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Index Growth 0.76 - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IFP Global Franchise Fund 2.154 - 2.154 2.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Index Balanced 0.843 - 0.843 0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Income Generator 1.127 - 1.127 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IOOF Balanced Investor Trust 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Income Generator 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
North Select Income Generator 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Arrowstreet Global Equity Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Summit Select Income Generator 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Antipodes Global Fund - Class P 1.687 - 1.687 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Walter Scott Global Equity Fund 2.446 - 2.446 2.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
North Index Moderately Defensive 0.961 - 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Russell Global Bond Fund Class B 1.111 - 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Strategic Australian Equity Fund 16.593 - 16.593 16.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.411 - 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.045 - 2.045 2.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.532 - 3.532 3.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Dimensional Global Core Equity Trust 14.468 - 14.468 14.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.479 - 1.479 1.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.961 - 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.183 - 2.183 2.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.155 - 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Dimensional Australian Core Equity Trust 11.918 - 11.918 11.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.285 - 1.285 1.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.933 - 0.933 0.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.225 - 24.225 24.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.489 - 1.489 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Australian Equities Fund 31.315 - 31.315 31.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund 2.097 - 2.097 2.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Australian Bond Fund 1133.482 - 1133.482 1133.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Growth Index Fund 1.334 - 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Balanced Index Fund 1.338 - 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Paradice Global Small Mid Cap 2.003 - 2.003 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
MultiMix Balanced Growth Trust 0.904 - 0.904 0.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Ellerston Australian Share Fund 0.932 - 0.932 0.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard High Growth Index Fund 1.534 - 1.534 1.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Mercer International Shares Fund 0.763 - 0.763 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Conservative Index Fund 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.225 - 1.225 1.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.798 - 0.798 0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
State Street International Equities Index Trust 1.195 - 1.195 1.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.773 - 0.773 0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard International Property Securities Index F 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Schroder Global Core Fund 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Schroder Global Core Fund - I Class 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.971 - 2.971 2.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.179 1.178 1.178 1.179 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۴
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Conservative 2.572 - 2.572 2.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
REST Super High Growth 5.265 - 5.265 5.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
VicSuper FutureSaver Balanced 1.592 - 1.592 1.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
VicSuper Flexible Income Balanced 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.412 - 1.412 1.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۷:۳۴
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.639 - 2.639 2.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 2.938 - 2.938 2.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Sunsuper Balanced 3.129 - 3.129 3.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.497 - 1.497 1.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
Sunsuper Growth 3.089 - 3.089 3.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
VicSuper FutureSaver Growth 1.672 - 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۰۴
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 2.938 - 2.938 2.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 974.071 - 974.071 974.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.4 - 2.366 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.519 - 1.517 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.015 - 1.015 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.536 - 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.071 - 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰