کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,472
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:55
34 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
259 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
408 (21.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Euro Rent I A 149.04 - 149.04 149.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisenfonds Ertrag VT 160.28 - 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 153.78 - 153.78 153.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisen Europa HighYield I T 270.82 - 270.82 270.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
R-VIP 35 I T 145.27 - 145.27 145.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Sirius 25 I A 83.93 - 83.93 83.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 154.3 - 154.3 154.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisen Euro Bonds R 165.18 - 165.18 165.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen Euro Rent R A 85.11 - 85.11 85.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen Euro Rent R T 140.51 - 140.51 140.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds Ertrag A 113.48 - 113.48 113.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds Ertrag T 147.45 - 147.45 147.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen Euro Rent I VT 170.02 - 170.02 170.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds Sicherheit A 95.03 - 95.03 95.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds Sicherheit T 138.85 - 138.85 138.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 86.88 - 86.88 86.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 111.23 - 111.23 111.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 119.69 - 119.69 119.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 161.48 - 161.48 161.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 193.24 - 193.24 193.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Dachfonds Südtirol (I) T 196.74 - 196.74 196.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Dachfonds Südtirol (R) VT 186.65 - 186.65 186.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds-Wachstum A 118.08 - 118.08 118.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisenfonds-Wachstum T 144.23 - 144.23 144.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ERSTE Responsible Reserve A 94.32 - 94.32 94.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ERSTE Responsible Reserve T 115.85 - 115.85 115.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ERSTE Responsible ReserveVT 116.05 - 116.05 116.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ESPA Portfolio Bond Europe A 59.57 - 59.57 59.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ESPA Portfolio Bond Europe T 106.43 - 106.43 106.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
3 Banken Österreich-Fonds R A 33.59 - 33.59 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.05 - 98.05 98.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 154.2 - 154.2 154.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.06 - 124.06 124.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.92 - 88.92 88.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.75 - 159.75 159.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 120.6 - 120.6 120.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 104.68 - 104.68 104.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
UNIQA European High Grade Bond A 1176.7 - 1176.7 1176.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 110.19 - 110.19 110.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 147.44 - 147.44 147.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 276.93 - 276.93 276.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.61 - 64.61 64.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 100.75 - 100.75 100.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 164.78 - 164.78 164.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
UNIQA Eastern European Debt Fund A 336.3 - 336.3 336.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 739.85 - 739.85 739.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.76 - 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 236.74 - 236.74 236.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.82 - 5.82 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.2 - 10.2 10.2 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.7 - 101.7 101.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.54 - 10.54 10.54 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 107.95 - 107.95 107.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 167.77 - 167.77 167.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.37 - 7.37 7.37 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 151.17 - 151.17 151.17 1.01 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 111.2 - 111.2 111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 156.71 - 156.71 156.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 166.19 - 166.19 166.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 165.85 - 165.85 165.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
s RegionenFonds A 119.69 - 119.69 119.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
s RegionenFonds T 123.49 - 123.49 123.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Mix Solide A 108.88 - 108.88 108.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Mix Solide T 152.03 - 152.03 152.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Ethik Rentenfonds A 114.8 - 114.8 114.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Ethik Rentenfonds T 164.31 - 164.31 164.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 90.59 - 90.59 90.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 138.14 - 138.14 138.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Europa Rentenfonds A 97.94 - 97.94 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Europa Rentenfonds T 151.54 - 151.54 151.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Portfolio Management SOLIDE A 117.47 - 117.47 117.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Portfolio Management SOLIDE T 149.62 - 149.62 149.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 197.93 - 197.93 197.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 214.33 - 214.33 214.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.22 - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 113.9 - 113.9 113.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 222.01 - 222.01 222.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 37716.81 - 37716.81 37716.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 40778.94 - 40778.94 40778.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 53.61 - 53.61 53.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 142.1 - 142.1 142.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Value Investment Fonds Klassik A 102.74 - 102.74 102.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Value Investment Fonds Klassik T 160.86 - 160.86 160.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Apollo 2 Global Bond A2 A 110949.72 - 110949.72 110949.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.5 - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Credit Opportunities USD Class C US 12.11 - 12.11 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Bond Strategy Euro All Term A 12.96 - 12.96 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Bond Strategy Euro All Term T 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Spängler IQAM SparTrust M I A 102.68 - 102.68 102.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
UNIQA Dollar Bond A 1337.76 - 1337.76 1337.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Apollo 2 Global Bond T 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
Apollo 2 Global Bond A 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۰۶
Raiffeisen-14-Mix A 72.96 - 72.96 72.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۶:۰۴
Raiffeisen-14-Mix T 122.04 - 122.04 122.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Master S Best Invest A T 133.17 - 133.17 133.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Invest Rentenfonds T 152.51 - 152.51 152.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Invest Rentenfonds A 92.86 - 92.86 92.86 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Apollo Styrian Global Equity A2 A 185196.21 - 185196.21 185196.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 110.96 - 110.96 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 148.02 - 148.02 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 152.76 - 152.76 153.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 156.74 - 156.74 156.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰