شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
263 (15.33%)
تغییر ۳ ماهه
251 (14.75%)
تغییر ۶ ماهه
545 (27.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
R-VIP 35 I T 142.39 - 142.39 142.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sirius 25 I A 82.3 - 82.3 82.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Dachfonds Südtirol (I) T 194.42 - 194.42 194.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Dachfonds Südtirol (R) VT 184.62 - 184.62 184.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum A 112.88 - 112.88 112.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum T 137.89 - 137.89 137.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 147.52 - 147.52 147.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Invest Rentenfonds A 92.06 - 92.06 92.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Invest Rentenfonds T 151.26 - 151.26 151.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 95.93 - 95.93 95.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 150.86 - 150.86 150.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M I A 102.39 - 102.39 102.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M I T 123.7 - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.68 - 88.68 88.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.32 - 159.32 159.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 104.07 - 104.07 104.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA European High Grade Bond A 1155.25 - 1155.25 1155.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.24 - 64.24 64.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 100.18 - 100.18 100.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 103.89 - 103.89 103.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 146.4 - 146.4 146.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 155.27 - 155.27 155.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 154.95 - 154.95 154.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.94 - 13.94 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Bonds R 162.99 - 162.99 162.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent I A 147.01 - 147.01 147.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R A 83.99 - 83.99 83.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R T 138.66 - 138.66 138.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag A 109.98 - 109.98 109.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag T 142.89 - 142.89 142.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent I VT 167.71 - 167.71 167.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag VT 155.33 - 155.33 155.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit A 93.25 - 93.25 93.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit T 136.25 - 136.25 136.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 150.9 - 150.9 150.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Europa HighYield I T 262.66 - 262.66 262.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 82.15 - 82.15 82.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 105.18 - 105.18 105.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 116.85 - 116.85 116.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 157.65 - 157.65 157.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 188.66 - 188.66 188.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 114.04 - 114.04 114.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 108.59 - 108.59 108.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 145.3 - 145.3 145.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 263.13 - 263.13 263.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 162.39 - 162.39 162.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA Eastern European Debt Fund A 327.74 - 327.74 327.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 721.02 - 721.02 721.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
s RegionenFonds A 117.18 - 117.18 117.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
s RegionenFonds T 120.89 - 120.89 120.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Mix Solide A 106.5 - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Mix Solide T 148.71 - 148.71 148.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
UNIQA Dollar Bond A 1323.92 - 1323.92 1323.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Master S Best Invest A T 130.9 - 130.9 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Ethik Rentenfonds A 113.12 - 113.12 113.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Ethik Rentenfonds T 161.91 - 161.91 161.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 87.4 - 87.4 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 133.27 - 133.27 133.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ERSTE Responsible Reserve A 93.63 - 93.63 93.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ERSTE Responsible Reserve T 115 - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ERSTE Responsible ReserveVT 115.2 - 115.2 115.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Europa Rentenfonds A 95.69 - 95.69 95.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Europa Rentenfonds T 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Portfolio Management SOLIDE A 114.37 - 114.37 114.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Portfolio Management SOLIDE T 145.68 - 145.68 145.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 186.81 - 186.81 186.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 202.29 - 202.29 202.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Schoellerbank Global Pension Fonds T 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 110.42 - 110.42 110.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 215.23 - 215.23 215.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 105.57 - 105.57 105.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 164.07 - 164.07 164.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 35319.94 - 35319.94 35319.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 38187.47 - 38187.47 38187.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 52.36 - 52.36 52.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 138.78 - 138.78 138.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Value Investment Fonds Klassik A 99.75 - 99.75 99.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Value Investment Fonds Klassik T 156.17 - 156.17 156.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Apollo 2 Global Bond A 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Apollo 2 Global Bond T 12.61 - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Apollo 2 Global Bond A2 A 109616 - 109616 109616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
ESPA Portfolio Bond Europe A 58.37 - 58.37 58.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.17 7.03 7.03 7.17 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Portfolio Bond Europe T 104.3 - 104.3 104.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Bond Strategy Euro All Term A 12.77 - 12.77 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Bond Strategy Euro All Term T 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.25 - 101.25 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schoellerbank Global Pension Fonds A 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Apollo Styrian Global Equity A2 A 185196.21 - 185196.21 185196.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 31.95 - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 110.96 - 110.96 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 148.02 - 148.02 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 152.76 - 152.76 153.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 156.74 - 156.74 156.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 229.46 - 229.46 230.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰