کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,791
قیمت روز
86 (0.88%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
1,051 (12.02%)
تغییر ۳ ماهه
311 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
181 (1.81%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 131.61 - 131.61 131.61 0.58 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 801.99 - 801.99 801.99 3.52 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 149.72 - 149.72 149.72 0.13 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Real Estate EMU B 80.29 - 80.29 80.29 0.25 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Real Estate EMU F 81.73 - 81.73 81.73 0.25 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 153.64 - 153.64 153.64 0.60 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1085.57 - 1085.57 1085.57 5.50 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 109.42 - 109.42 109.42 0.50 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
CF Vega Equity Acc 177.57 - 177.57 177.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
CF Vega Equity Inc 154.86 - 154.86 154.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 192.36 - 192.36 192.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 192.36 - 192.36 192.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 102.71 - 102.71 102.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Metropolitan Rentastro Growth Class 253.17 - 253.17 253.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Rainbow Indigo 187.43 - 187.43 187.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Euro Equities Acc 499.84 - 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Euro Equities Inc 155.51 - 155.51 155.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Belgian Growth Acc 230.62 - 230.62 230.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Belgian Growth Inc 204.77 - 204.77 204.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Euro Equities D Acc 448.13 - 448.13 448.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Euro Equities D Inc 148.22 - 148.22 148.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Transparant Balanced Acc 1993.62 - 1993.62 1993.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
AXA B Pension Fund Stability 153.12 - 153.12 153.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Growth 163.81 - 163.81 163.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Global Opportunities Acc 203.65 - 203.65 203.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Global Opportunities Inc 172.36 - 172.36 172.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Belgium C Cap 781.54 - 781.54 781.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
AXA B Fund FoF Growth Selection 117.42 - 117.42 117.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6079.42 - 6079.42 6079.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 5913.38 - 5913.38 5913.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Optimum Classic Distribution 5696.53 - 5696.53 5696.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Stability O 1253.23 - 1253.23 1253.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
C+F Optimum Classic Capitalisation 7046.28 - 7046.28 7046.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Candriam Sustainable - Europe I Inc 22.28 - 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 72.57 - 72.57 72.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1312.31 - 1312.31 1312.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 943.18 - 943.18 943.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1300.63 - 1300.63 1300.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 153.12 - 153.12 153.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas B Pension Stability Classic 153.12 - 153.12 153.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 288.19 - 288.19 288.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3717.51 - 3717.51 3717.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2738.35 - 2738.35 2738.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3683.99 - 3683.99 3683.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 845.49 - 845.49 845.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 580.02 - 580.02 580.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 266.34 - 266.34 266.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 294.54 - 294.54 294.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 297.1 - 297.1 297.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 216.5 - 216.5 216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1636.7 - 1636.7 1636.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1138.09 - 1138.09 1138.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Star Fund capitalisation 185.04 - 185.04 185.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Argenta Pensioenspaarfonds 123.55 - 123.55 123.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Pension Fund High Equities 135.6 - 135.6 135.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 141.37 - 141.37 141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 152.9 - 152.9 152.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio ING Core F 1196.25 - 1196.25 1196.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
B Equities Euroland F Capitalisatio 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio ING Core FC 337.14 - 337.14 337.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Plan Equities 377.1 - 377.1 377.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Pension Fund Low Equities 114.99 - 114.99 114.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Pension Fund Balanced Plus 101.8 - 101.8 101.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 70.6 - 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 51.74 - 51.74 51.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 54.34 - 54.34 54.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 83.5 - 83.5 83.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 85.56 - 85.56 85.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 358.66 - 358.66 358.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 395.02 - 395.02 395.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 497.1 - 497.1 497.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 537.95 - 537.95 537.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 296.13 - 296.13 296.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 335.39 - 335.39 335.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 301.58 - 301.58 301.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 61.73 - 61.73 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 60.71 - 60.71 60.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 72.52 - 72.52 72.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 176.17 - 176.17 176.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 227.28 - 227.28 227.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 245.85 - 245.85 245.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1163.27 - 1163.27 1163.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 382.83 - 382.83 382.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1092.07 - 1092.07 1092.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 351.84 - 351.84 351.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 360.62 - 360.62 360.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1094.49 - 1094.49 1094.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DPAM HORIZON B Active Strategy A 154.89 - 154.89 154.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM HORIZON B Active Strategy B 167.38 - 167.38 167.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 124.91 - 124.91 124.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 133.81 - 133.81 133.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 69.21 - 69.21 69.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 171.8 - 171.8 171.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 226.15 - 226.15 226.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 211.32 - 210.1 211.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Hermes Pensioenfonds Acc 179.63 - 179.63 179.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰