شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,453
قیمت روز
106 (1.13%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:27
275 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
828 (8.05%)
تغییر ۶ ماهه
1,424 (13.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 166.98 - 166.98 166.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
CF Vega Equity Inc 145.62 - 145.62 145.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 107.19 - 107.19 107.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Metropolitan Rentastro Growth Class 241.13 - 241.13 241.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Rainbow Indigo 181.78 - 181.78 181.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Euro Equities Acc 464.62 - 464.62 464.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Euro Equities Inc 145.18 - 145.18 145.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Belgian Growth Acc 225.99 - 225.99 225.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Belgian Growth Inc 200.65 - 200.65 200.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Euro Equities D Acc 417.31 - 417.31 417.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Euro Equities D Inc 138.67 - 138.67 138.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Pensioenfonds Acc 171.59 - 171.59 171.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Transparant Balanced Acc 1921.23 - 1921.23 1921.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 148.91 - 148.91 148.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Global Opportunities Acc 195.26 - 195.26 195.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Global Opportunities Inc 165.25 - 165.25 165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Belgium C Cap 734.15 - 734.15 734.15 6.88 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Fund FoF Growth Selection 110.18 - 110.18 110.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 5733.4 - 5733.4 5733.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 5576.81 - 5576.81 5576.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Optimum Classic Distribution 5489.72 - 5489.72 5489.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas B Pension Stability O 1216.36 - 1216.36 1216.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C+F Optimum Classic Capitalisation 6790.46 - 6790.46 6790.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Candriam Sustainable - Europe I Inc 20.44 - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 70.14 - 70.14 70.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1187.2 - 1187.2 1187.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Leading Brands C Dis 853.26 - 853.26 853.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1176.83 - 1176.83 1176.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 148.91 - 148.91 148.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas B Pension Stability Classic 148.91 - 148.91 148.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 281.49 - 281.49 281.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3522.8 - 3522.8 3522.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2594.93 - 2594.93 2594.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3491.65 - 3491.65 3491.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 789.21 - 789.21 789.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 541.41 - 541.41 541.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10547.33 10510.37 10510.37 10547.33 113.34 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1576.06 - 1576.06 1576.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1095.92 - 1095.92 1095.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Star Fund capitalisation 177.92 - 177.92 177.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Argenta Pensioenspaarfonds 116.98 - 116.98 116.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Pension Fund High Equities 129.54 - 129.54 129.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 121.81 - 121.81 121.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 741.83 - 741.83 741.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 139.43 - 139.43 139.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 134.27 - 134.27 134.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 145.22 - 145.22 145.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio ING Core F 1138.44 - 1138.44 1138.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 185.11 - 185.11 185.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 185.11 - 185.11 185.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio ING Core FC 320.84 - 320.84 320.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Plan Equities 345.01 - 345.01 345.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BNP Paribas B Pension Growth 156.12 - 156.12 156.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Active Strategy A 145.59 - 145.59 145.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Active Strategy B 157.32 - 157.32 157.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Pension Fund Low Equities 111.95 - 111.95 111.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Pension Fund Balanced Plus 98.05 - 98.05 98.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 68.2 - 68.2 68.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 262.49 - 262.49 262.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 264.73 - 264.73 264.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 191.02 - 191.02 191.02 0.48 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 57.72 - 57.72 57.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 57.47 - 57.47 57.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 68.65 - 68.65 68.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 156.72 - 156.72 156.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 192.78 - 192.78 192.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 206 - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1087.07 - 1087.07 1087.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 357.75 - 357.75 357.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1051.21 - 1051.21 1051.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 338.67 - 338.67 338.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 340.88 - 340.88 340.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1034.56 - 1034.56 1034.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
B Equities Euroland F Capitalisatio 184.92 - 184.92 184.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Real Estate EMU B 74.93 - 74.93 74.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Real Estate EMU F 76.2 - 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 120.92 - 120.92 120.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 129.54 - 129.54 129.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 53.07 - 53.07 53.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 81.6 - 81.6 81.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 83.57 - 83.57 83.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 142.22 - 142.22 142.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 329.56 - 329.56 329.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 362.43 - 362.43 362.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 456.77 - 456.77 456.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 493.56 - 493.56 493.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 276.16 - 276.16 276.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 315.84 - 315.84 315.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 280.97 - 280.97 280.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 66.84 - 66.84 66.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 169.67 - 169.67 169.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 218.9 - 218.9 218.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 236.43 - 236.43 236.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1012.96 1003.1 1003.1 1012.96 55.29 5.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰