شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 104.92 - 104.92 104.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 104.94 - 104.94 104.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.32 - 101.32 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 108.37 - 108.37 108.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Moneda Chile Fund Ltd 51.237 - 51.237 65.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 25.72 - 25.72 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.42 - 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 27.29 - 27.29 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 52.34 - 52.34 52.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 46.62 - 46.62 46.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 60.86 - 60.86 60.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 51.14 - 51.14 51.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 28.44 - 28.44 28.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 35.8 - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 27.59 - 27.59 27.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.78 - 6.78 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
LOM Fixed Income Fund USD 15.888 - 15.888 15.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Butterfield USD Bond 10.363 - 10.363 10.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Butterfield US Bond B 10.575 - 10.575 10.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Butterfield Bermuda A 28.94 - 28.94 28.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Global Voyager Small Cap Growth 22.888 - 22.888 22.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
Global Voyager Global Fixed Income 26.001 - 26.001 26.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
Butterfield Select Equity 14.12 - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Butterfield Select Fixed Income 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Butterfield Select Invest Fund 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Orbis Global Equity Fund 215.44 - 215.44 215.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 168.35 - 168.35 168.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 147.82 - 147.82 147.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 175.39 - 175.39 175.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelAC 166.05 - 166.05 166.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelAD 149.51 - 149.51 149.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Selec 168.36 - 168.36 168.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelIC 166.74 - 166.74 166.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelID 150.14 - 150.14 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelLC 166.05 - 166.05 166.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴