کالایاب
شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moneda Chile Fund Ltd 50.877 - 50.877 50.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.34 - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 27.18 - 27.18 27.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 29.56 - 29.56 29.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 55.97 - 55.97 55.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 49.8 - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 65.17 - 65.17 65.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 54.67 - 54.67 54.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.33 - 31.33 31.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 39.39 - 39.39 39.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.96 - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Global Voyager Small Cap Growth 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Global Voyager Global Fixed Income 26.579 - 26.579 26.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 105.96 - 105.87 105.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 106.02 - 105.93 106.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 102.3 - 102.21 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Orbis Global Equity Fund 219.52 - 219.52 219.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Butterfield Select Equity 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Butterfield Select Fixed Income 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Butterfield Select Invest Fund 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 177.88 - 177.88 177.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 156.18 - 156.18 156.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 185.42 - 185.42 185.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelAC 172.97 - 172.97 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelAD 155.74 - 155.74 155.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Selec 177.88 - 177.88 177.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelIC 173.72 - 173.72 173.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelID 156.43 - 156.43 156.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelLC 172.97 - 172.97 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Butterfield USD Bond 10.496 - 10.496 10.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Butterfield US Bond B 10.715 - 10.715 10.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
LOM Fixed Income Fund USD 16.131 - 16.131 16.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Butterfield Bermuda A 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵