شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:34:11
0 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.71%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

918
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:03:52
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
59 (6.07%)
تغییر ۶ ماهه
52 (5.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 19.408 - 19.408 19.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr A 25.764 - 25.764 25.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr B 26.214 - 26.214 26.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr B 19.747 - 19.747 19.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F 29.026 - 29.026 29.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F 21.865 - 21.865 21.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F5 18.797 - 18.797 18.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F5 24.952 - 24.952 24.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F8 16.643 - 16.643 16.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F8 22.094 - 22.094 22.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S5 18.373 - 18.373 18.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 13.828 - 13.828 13.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.035 - 18.035 18.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T8 13.496 - 13.496 13.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Canadian Bond Sr F 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.611 - 14.611 14.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.035 - 12.035 12.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Monthly Income Series B 16.57 - 16.57 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Monthly Income Series F 16.574 - 16.574 16.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.634 - 11.634 11.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.781 - 8.781 8.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.273 - 13.273 13.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.321 - 10.321 10.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.379 - 13.379 13.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.623 - 10.623 10.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.693 - 10.693 10.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 11.948 - 11.948 11.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
RBC Bond Sr D 6.505 - 6.505 6.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr A 19.718 - 19.718 19.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr F 20.742 - 20.742 20.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr T5 23.249 - 23.249 23.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr Adv 19.998 - 19.998 19.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 27.534 - 27.534 27.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series D 53.105 - 53.105 53.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series F 54.648 - 54.648 54.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Conservative Port Sr F 15.804 - 15.804 15.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 70.497 - 70.497 70.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 72.545 - 72.545 72.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 20.98 - 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Canadian Dividend Fund Series I 71.248 - 71.248 71.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
PH N Bond F 10.071 - 10.071 10.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Investors Dividend U 10.086 - 10.086 10.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Investors Dividend TU 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
PH N Total Return Bond A 11.126 - 11.126 11.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
PH N Total Return Bond F 11.147 - 11.147 11.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
PH N Total Return Bond Adv 11.139 - 11.139 11.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.137 - 10.137 10.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series A 21.41 - 21.41 21.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series F 21.415 - 21.415 21.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series F 28.429 - 28.429 28.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series T5 24.709 - 24.709 24.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 21.825 - 21.825 21.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 63.071 - 63.071 63.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 62.866 - 62.866 62.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.956 - 62.956 62.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.079 - 9.079 9.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.053 - 12.053 12.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۴
RBC Bond Adv 6.603 - 6.603 6.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income F 13.959 - 13.959 13.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - H 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - T 12.178 - 12.178 12.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income M 13.959 - 13.959 13.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income O 13.959 - 13.959 13.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Global Low Volatility F 18.91 - 18.91 18.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.965 - 9.965 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.965 - 9.965 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.965 - 9.965 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.965 - 9.965 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۳۴
RBC Bond Sr A 6.459 - 6.459 6.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
RBC Bond Sr F 6.668 - 6.668 6.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Monthly Income A 13.959 - 13.959 13.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 26.175 - 26.175 26.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 26.547 - 26.547 26.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
PH&N Bond D 10.024 - 10.024 10.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
TD Monthly Income - A 19.905 - 19.905 19.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
TD Monthly Income - F 14.36 - 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
TD Monthly Income - I 21.09 - 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
TD Monthly Income - S 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
PH N Total Return Bond D 11.133 - 11.133 11.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.156 - 10.156 10.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 28.567 - 28.567 28.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 28.96 - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 28.251 - 28.251 28.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 22.947 - 22.947 22.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 22.858 - 22.858 22.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 23.334 - 23.334 23.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series A 28.673 - 28.673 28.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series B 28.899 - 28.899 28.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series F 28.376 - 28.376 28.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series A 28.422 - 28.422 28.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 22.904 - 22.904 22.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.055 - 23.055 23.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 28.973 - 28.973 28.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
TD Canadian Bond - F 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.55 - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۴
CI Signature High Income 12.191 - 12.191 12.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۷:۰۴
TD Dividend Growth Fund - Premium series 11.86 - 11.86 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 11.95 - 11.95 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth - F 28.91 - 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
TD Dividend Growth - I 76.6 - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
TD Dividend Growth - S 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Mawer International Equity Fund Class A 54.565 - 54.565 54.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 27.991 - 27.991 27.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 20.762 - 20.762 20.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 13.255 - 13.255 13.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 21.736 - 21.736 21.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 29.305 - 29.305 29.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 30.475 - 30.475 30.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 22.604 - 22.604 22.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.59 - 11.574 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
TD Tactical Monthly Income S 16.97 - 16.97 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۳۳
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 39.519 - 39.519 39.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۳۳
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 39.197 - 39.197 39.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 20.327 - 20.327 20.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۸:۰۲
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 20.423 - 20.423 20.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.618 - 14.602 14.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income I 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income T 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income H 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰