کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,324
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:05:53
206 (4.02%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
252 (4.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2560.25 2560.014 2560.014 2560.25 6.83 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2459.288 2459.423 2459.288 2459.423 9.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1442.654 1442.66 1442.654 1442.66 0.76 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4597.81 4598.266 4597.81 4598.266 20.49 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2237.562 2237.512 2237.512 2237.562 1.68 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Horizonte A 39442.553 - 39442.553 39442.553 27.25 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Horizonte B 42408.573 - 42408.573 42408.573 31.62 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Horizonte D 1523.592 - 1523.592 1523.592 1.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4197.738 - 4197.738 4197.738 2.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4252.357 - 4252.357 4252.357 1.93 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo BICE Extra D 1508.145 - 1508.145 1508.145 0.75 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Inversión USA B 4709.316 - 4709.316 4709.316 10.69 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 1964.546 - 1964.546 1964.546 1.13 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3079.435 3079.575 3079.435 3079.575 11.35 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3281.257 3281.37 3281.257 3281.37 12.21 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3284.653 - 3284.653 3284.653 12.27 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5525.269 - 5525.269 5525.269 25.35 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1615.714 - 1615.714 1615.714 0.74 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1527.496 - 1527.496 1527.496 0.85 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1596.982 - 1596.982 1596.982 0.64 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2195.871 - 2195.871 2195.871 1.74 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2055.24 - 2055.24 2055.24 1.65 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1718.79 - 1718.79 1718.79 1.30 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1618.706 - 1618.706 1618.706 1.21 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1682.666 - 1682.666 1682.666 1.29 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 93865.523 - 93865.523 93865.523 70.15 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 89792.673 - 89792.673 89792.673 65.27 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Ahorro B 15452.585 - 15452.585 15452.585 6.29 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Deposito XXI B 2555.087 - 2555.087 2555.087 0.79 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
BCI de Personas APV 6417.389 - 6417.389 6417.389 3.08 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
BCI de Personas ALPAT 1403.187 - 1403.187 1403.187 0.65 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
BCI de Personas BPRIV 1405.504 - 1405.504 1405.504 0.66 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
BCI de Personas FAMIL 1337.879 - 1337.879 1337.879 0.57 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Proteccion BancoEstado I 1262.72 - 1262.72 1262.72 0.56 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile B 1737.937 - 1737.937 1737.937 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile D 1664.53 - 1664.53 1664.53 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile E 1724.226 - 1724.226 1724.226 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile H 1494.861 - 1494.861 1494.861 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile I 1463.367 - 1463.367 1463.367 0.04 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Santander Renta Mediano Plazo APV 2056.36 - 2056.36 2056.36 0.56 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1723.667 - 1723.667 1723.667 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Extra G 1377.505 - 1377.505 1377.505 0.74 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sura Renta Bonos Chile F 1710.705 - 1710.705 1710.705 0.04 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Master G 1466.915 - 1466.915 1466.915 1.63 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Target D 1667.735 - 1667.735 1667.735 3.03 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Target G 1558.497 - 1558.497 1558.497 2.96 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander E APV 1973.754 - 1973.754 1973.754 2.24 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Security Gold B 3440.265 - 3440.265 3440.265 1.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1603.333 - 1603.333 1603.333 1.56 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2346.638 - 2346.638 2346.638 2.41 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 17458.352 - 17458.352 17458.352 16.65 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1890.625 - 1890.625 1890.625 2.09 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander E INVER 1548.811 - 1548.811 1548.811 1.69 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3679.635 - 3679.635 3679.635 1.29 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1274.606 - 1274.606 1274.606 0.75 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3852.766 - 3852.766 3852.766 10.28 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2526.181 - 2526.181 2526.181 9.31 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1341.474 - 1341.474 1341.474 0.85 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2381.775 - 2381.775 2381.775 8.64 0.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1226.256 - 1226.256 1226.256 5.32 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1402.653 - 1402.653 1402.653 6.27 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1341.177 - 1341.177 1341.177 0.81 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1340.771 - 1340.771 1340.771 0.84 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1428.488 - 1428.488 1428.488 0.99 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1463.967 - 1463.967 1463.967 1.06 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3100.102 - 3100.102 3100.102 11.48 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2633.556 - 2633.556 2633.556 12.84 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2292.971 - 2292.971 2292.971 1.68 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2682.676 - 2682.676 2682.676 2.17 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1402.306 - 1402.306 1402.306 0.80 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1871.232 - 1871.232 1871.232 3.13 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1573.824 - 1573.824 1573.824 6.96 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1504.636 - 1504.636 1504.636 6.75 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1390.993 - 1390.993 1390.993 0.91 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2052.921 - 2052.921 2052.921 1.11 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1800.197 - 1800.197 1800.197 1.11 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2360.268 - 2360.268 2360.268 1.78 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2712.686 - 2712.686 2712.686 2.22 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2059.658 - 2059.658 2059.658 1.68 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1494.626 - 1494.626 1494.626 1.28 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1693.052 - 1693.052 1693.052 4.60 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1810.038 - 1810.038 1810.038 4.51 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1288.253 - 1288.253 1288.253 0.56 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1446.427 - 1446.427 1446.427 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1491.781 - 1491.781 1491.781 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1539.891 - 1539.891 1539.891 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1482.106 - 1482.106 1482.106 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1493.347 - 1493.347 1493.347 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1646.391 - 1646.391 1646.391 3.97 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1507.562 - 1507.562 1507.562 3.51 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1881.062 - 1881.062 1881.062 0.79 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1803.44 - 1803.44 1803.44 0.70 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1625.098 - 1625.098 1625.098 0.70 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1315.648 - 1315.648 1315.648 0.65 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1643.777 - 1643.777 1643.777 1.25 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1858.429 - 1858.429 1858.429 2.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1427.167 - 1427.167 1427.167 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۰۴
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2880.145 - 2880.145 2880.145 3.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1148.552 - 1148.552 1148.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Utilidades A 2666.748 - 2666.748 2666.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Utilidades B 2726.262 - 2726.262 2726.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Pionero Fondo de Inversión 7742.6 - 7742.6 7742.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17193.043 - 17193.043 17193.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1835.216 - 1835.216 1835.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.046 - 1614.046 1614.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴