شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,436
قیمت روز
18 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:02:08
292 (5.67%)
تغییر ۳ ماهه
74 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
409 (7.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1429.89 - 1429.89 1429.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Ahorro B 15373.424 - 15373.424 15373.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte A 38989.999 - 38989.999 38989.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte B 41875.35 - 41875.35 41875.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Horizonte D 1506.7 - 1506.7 1506.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Deposito XXI B 2536.533 - 2536.533 2536.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BCI de Personas APV 6371.859 - 6371.859 6371.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BCI de Personas ALPAT 1393.674 - 1393.674 1393.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BCI de Personas BPRIV 1395.882 - 1395.882 1395.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BCI de Personas FAMIL 1329.92 - 1329.92 1329.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Proteccion BancoEstado I 1255.519 - 1255.519 1255.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile B 1723.567 - 1723.567 1723.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile D 1648.422 - 1648.422 1648.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile E 1708.619 - 1708.619 1708.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile H 1480.024 - 1480.024 1480.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile I 1449.429 - 1449.429 1449.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Santander Renta Mediano Plazo APV 2046.349 - 2046.349 2046.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4171.458 - 4171.458 4171.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4227.854 - 4227.854 4227.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1708.442 - 1708.442 1708.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra D 1497.587 - 1497.587 1497.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra G 1366.719 - 1366.719 1366.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Utilidades A 2660.928 - 2660.928 2660.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Utilidades B 2719.987 - 2719.987 2719.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sura Renta Bonos Chile F 1694.917 - 1694.917 1694.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Master G 1446.839 - 1446.839 1446.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target D 1632.8 - 1632.8 1632.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target G 1523.303 - 1523.303 1523.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander E APV 1948.33 - 1948.33 1948.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold B 3418.878 - 3418.878 3418.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Inversión USA B 4379.52 - 4379.52 4379.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1582.364 - 1582.364 1582.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2313.37 - 2313.37 2313.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 17236.755 - 17236.755 17236.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1867.519 - 1867.519 1867.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander E INVER 1530.395 - 1530.395 1530.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3653.767 - 3653.767 3653.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1263.636 - 1263.636 1263.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2660.894 - 2660.894 2660.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1205.443 - 1205.443 1205.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1305.603 - 1305.603 1305.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3765.269 - 3765.269 3765.269 6.26 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2289.66 - 2289.66 2289.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2350.564 - 2350.564 2350.564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 3021.458 - 3021.458 3021.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 1949.663 - 1949.663 1949.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1329.724 - 1329.724 1329.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2218.902 - 2218.902 2218.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1258.708 - 1258.708 1258.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1436.056 - 1436.056 1436.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1330.045 - 1330.045 1330.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1329.113 - 1329.113 1329.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1414.211 - 1414.211 1414.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1448.354 - 1448.354 1448.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 2865.356 - 2865.356 2865.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 2883.623 - 2883.623 2883.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3051.107 - 3051.107 3051.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3053.244 - 3053.244 3053.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2694.702 - 2694.702 2694.702 17.50 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1432.426 - 1432.426 1432.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1391.195 - 1391.195 1391.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1845.768 - 1845.768 1845.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1612.843 - 1612.843 1612.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1539.88 - 1539.88 1539.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1378.011 - 1378.011 1378.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2038.017 - 2038.017 2038.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1785.675 - 1785.675 1785.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5630.675 - 5630.675 5630.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2035.737 - 2035.737 2035.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1476.034 - 1476.034 1476.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4698.148 - 4698.148 4698.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1604.027 - 1604.027 1604.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1649.618 - 1649.618 1649.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1766.801 - 1766.801 1766.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1514.438 - 1514.438 1514.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1587.26 - 1587.26 1587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1279.469 - 1279.469 1279.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1473.519 - 1473.519 1473.519 0.73 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1609.752 - 1609.752 1609.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1476.478 - 1476.478 1476.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1865.873 - 1865.873 1865.873 0.78 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1789.984 - 1789.984 1789.984 0.73 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1611.678 - 1611.678 1611.678 0.68 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2172.282 - 2172.282 2172.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2032.651 - 2032.651 2032.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1303.866 - 1303.866 1303.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1700.119 - 1700.119 1700.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1601.39 - 1601.39 1601.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1664.109 - 1664.109 1664.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2213.563 - 2213.563 2213.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 92861.401 - 92861.401 92861.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 88869.243 - 88869.243 88869.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1625.785 - 1625.785 1625.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1745.865 - 1745.865 1745.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Pionero Fondo de Inversión 7607.1 - 7607.1 7607.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1835.216 - 1835.216 1835.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2649.477 - 2649.477 2649.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.046 - 1614.046 1614.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2320.173 - 2320.173 2320.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2252.791 - 2252.791 2252.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2661.769 - 2661.769 2661.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17911.703 - 17911.703 17911.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴