شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1528
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:47:13
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
19 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.06%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,307
قیمت روز
8 (0.64%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:06:13
4 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
104 (7.37%)
تغییر ۶ ماهه
64 (4.69%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 204.4 - 204.4 204.4 0.24 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Value Aktier 157.03 - 157.03 157.03 0.47 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 146.07 - 146.07 146.07 0.18 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 144.06 - 144.06 144.06 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 133.49 - 133.49 133.49 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Aktier 131.15 - 131.15 131.15 0.25 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Moderat 214.68 - 214.68 214.68 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Defensiv 213.63 - 213.63 213.63 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 154.3 - 154.3 154.3 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Lange obligationer 180.13 - 180.13 180.13 0.13 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Internationale 241.68 - 241.68 241.68 0.09 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Lange obli 110.19 - 110.19 110.19 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 99.45 - 99.45 99.45 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LI Aktier Globale 99.94 - 99.94 99.94 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 105.433 - 105.433 105.433 0.12 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 137.748 - 137.748 137.748 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Fonde 93.56 - 93.56 93.56 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Japan 125.29 - 125.29 125.29 0.48 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
C WorldWide Asien KL 159.15 - 159.15 159.15 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix KL 153.07 - 153.07 153.07 0.11 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LI Aktier Globale II 133.84 - 133.84 133.84 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Aktier 122.09 - 122.09 122.09 0.28 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance A 108.58 - 108.58 108.58 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance B 121.28 - 121.28 121.28 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Danmark 173.81 - 173.81 173.81 0.37 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 4 116.63 - 116.63 116.63 0.20 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ValueInvest Global KL 231.85 - 231.85 231.85 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Europa 100.83 - 100.83 100.83 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Aktier II 432.54 - 432.54 432.54 0.96 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 1 Acc 143.89 - 143.89 143.89 0.11 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Globale Aktier 140.97 - 140.97 140.97 0.15 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ValueInvest Global Akk KL 234.57 - 234.57 234.57 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Bioteknologi 207.26 - 207.26 207.26 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Teknologi KL 90.29 - 90.29 90.29 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SEBinvest Europa Small Cap 335.85 - 335.85 335.85 0.17 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Optima 55 Akk. KL 153.09 - 153.09 153.09 0.18 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier KL 2081.64 - 2081.64 2081.64 10.40 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Stabile Aktier 113.48 - 113.48 113.48 0.30 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
C WorldWide Globale Aktier KL 675.45 - 675.45 675.45 0.21 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Defensiv KL 126.39 - 126.39 126.39 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Offensiv KL 155.95 - 155.95 155.95 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Fundamental Invest Stock Pick 216.76 - 216.76 216.76 0.30 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Kreditobligationer 102.85 - 102.85 102.85 0.18 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Global Indeks KL 97.05 - 97.05 97.05 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Globale Aktier KL 87.01 - 87.01 87.01 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Danske Obligationer 102.1 - 102.1 102.1 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Kommuner 4 101.49 - 101.49 101.49 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Globale Obligationer 103.09 - 103.09 103.09 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Stabil Balanceret 117.68 - 117.68 117.68 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Korte Obligationer 100.56 - 100.56 100.56 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 148.32 - 148.32 148.32 0.22 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 262.19 - 262.19 262.19 0.78 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 137.55 - 137.55 137.55 0.52 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Europa Højt Udbytte 130.13 - 130.13 130.13 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 164.8 - 164.8 164.8 0.14 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 130.19 - 130.19 130.19 0.53 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Korte Obligationer 145.27 - 145.27 145.27 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 101.24 - 101.24 101.24 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 104.03 - 104.03 104.03 0.17 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 138.82 - 138.82 138.82 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 161.36 - 161.36 161.36 0.34 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 137.7 - 137.7 137.7 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 147.39 - 147.39 147.39 0.45 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 23889.61 - 23889.61 23889.61 65.06 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 184.42 - 184.42 184.42 0.27 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 100.28 - 100.28 100.28 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 291.67 - 291.67 291.67 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 90.11 - 90.11 90.11 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 190.31 - 190.31 190.31 0.59 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 126.62 - 126.62 126.62 0.37 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.71 - 98.71 98.71 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1436.74 - 1436.74 1436.74 15.47 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 95.55 - 95.55 95.55 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 107.24 - 107.24 107.24 0.17 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 98.37 - 98.37 98.37 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 120.46 - 120.46 120.46 0.31 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 875.01 - 875.01 875.01 4.27 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1084.82 - 1084.82 1084.82 3.85 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 986.68 - 986.68 986.68 0.42 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1167.47 - 1167.47 1167.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1460.59 - 1460.59 1460.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Balance EUR R 154.22 - 154.22 154.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 195.07 - 195.07 195.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 84.3 - 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.03 - 103.03 103.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 124.815 - 124.815 124.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 960.73 - 960.73 960.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 129.525 - 129.525 129.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Maj Invest Pension 115.33 - 115.33 115.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 153.05 - 153.05 153.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 91.08 - 91.08 91.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 96.02 - 96.02 96.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 102.94 - 102.94 102.94 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sparinvest SICAV Securus EUR R 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Europa 101.97 - 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Danmark Fokus 268.15 - 268.15 268.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Engros Global KL 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 99.38 - 99.38 99.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 432.27 - 432.27 432.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Globale Aktier 129.84 - 129.84 129.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1238.57 - 1238.57 1238.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 609.74 - 609.74 609.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 608.76 - 608.76 608.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
LI Obligationer Globale High Yield 95.98 - 95.98 95.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsinvest Verden 279.05 - 279.05 279.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Momentum Aktier KL 126.653 - 126.653 126.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
SEBinvest Europa Højt Udbytte 162.85 - 162.85 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Lange Obligationer KL 108.61 - 108.61 108.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰