کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:50:13
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
24 (13.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
206 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
163 (13.08%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Avkastning 107.917 - 107.917 107.917 0.41 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
SKAGEN Avkastning 139.634 - 139.634 139.634 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 952.58 - 952.58 952.58 6.47 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
LD Aktier Obligationer 210.92 - 210.92 210.92 0.55 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Maj Invest Value Aktier 148.44 - 148.44 148.44 0.45 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Basis 2 Acc 150.88 - 150.88 150.88 0.20 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Basis 3 Acc 147.97 - 147.97 147.97 0.45 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 137.66 - 137.66 137.66 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 467.15 - 467.15 467.15 0.21 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Portefolje Aktier 135.2 - 135.2 135.2 0.94 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Balance Moderat 225.92 - 225.92 225.92 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Balance Defensiv 221.56 - 221.56 221.56 0.18 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 161.14 - 161.14 161.14 0.13 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Lange obligationer 183.62 - 183.62 183.62 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Engros Internationale 236.98 - 236.98 236.98 1.21 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Portefolje Lange obli 110.6 - 110.6 110.6 0.46 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
LI Aktier Globale 94.14 - 94.14 94.14 0.30 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Maj Invest Pension 113.25 - 113.25 113.25 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Fonde 93.82 - 93.82 93.82 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Japan 122.86 - 122.86 122.86 0.11 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
C WorldWide Asien KL 177.11 - 177.11 177.11 1.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Mix KL 157.5 - 157.5 157.5 0.41 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
LI Aktier Globale II 129.18 - 129.18 129.18 0.59 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Aktier 122.51 - 122.51 122.51 0.67 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
PFA Invest Balance A 108.33 - 108.33 108.33 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
PFA Invest Balance B 123.73 - 123.73 123.73 0.59 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Danmark 158.75 - 158.75 158.75 1.77 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Basis 4 121.04 - 121.04 121.04 0.54 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
ValueInvest Global KL 219.62 - 219.62 219.62 0.74 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
LI Obligationer Europa 100.89 - 100.89 100.89 0.25 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Aktier II 439.27 - 439.27 439.27 2.34 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Basis 1 Acc 147.31 - 147.31 147.31 0.11 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
PFA Invest Globale Aktier 152.52 - 152.52 152.52 1.54 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
ValueInvest Global Akk KL 246.46 - 246.46 246.46 0.81 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Bioteknologi 178.06 - 178.06 178.06 4.10 2.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Teknologi KL 98.18 - 98.18 98.18 0.73 0.74% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Formuepleje Globale Aktier 141.51 - 141.51 141.51 1.14 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
SEBinvest Europa Small Cap 358.72 - 358.72 358.72 2.12 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
BankInvest Optima 55 Akk. KL 160.03 - 160.03 160.03 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
BLS Invest Globale Aktier KL 1985.3 - 1985.3 1985.3 3.56 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Stabile Aktier 112.54 - 112.54 112.54 0.35 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Mix Defensiv KL 128.49 - 128.49 128.49 0.27 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Mix Offensiv KL 162.09 - 162.09 162.09 0.65 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Fundamental Invest Stock Pick 212.6 - 212.6 212.6 2.97 1.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
PFA Invest Kreditobligationer 106.86 - 106.86 106.86 0.71 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Global Indeks KL 95.79 - 95.79 95.79 0.59 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Jyske Invest Globale Aktier KL 90.3 - 90.3 90.3 0.24 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Maj Invest Danske Obligationer 101.67 - 101.67 101.67 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Engros Kommuner 4 101.41 - 101.41 101.41 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Maj Invest Globale Obligationer 104.07 - 104.07 104.07 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Stabil Balanceret 121.62 - 121.62 121.62 0.32 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Korte Obligationer 101.26 - 101.26 101.26 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Balance Offensiv 162.7 - 162.7 162.7 0.11 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 150.9 - 150.9 150.9 1.61 1.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 284.2 - 284.2 284.2 1.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 143.57 - 143.57 143.57 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Europa Højt Udbytte 131.58 - 131.58 131.58 1.66 1.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 172.42 - 172.42 172.42 0.95 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
LI Obligationer Globale High Yield 96.03 - 96.03 96.03 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 131.81 - 131.81 131.81 0.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Korte Obligationer 146.16 - 146.16 146.16 0.15 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 104.03 - 104.03 104.03 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 103.18 - 103.18 103.18 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 143.79 - 143.79 143.79 0.93 0.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 97.77 - 97.77 97.77 0.19 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 168.56 - 168.56 168.56 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 148.79 - 148.79 148.79 1.87 1.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 148.95 - 148.95 148.95 0.24 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 24602.09 - 24602.09 24602.09 33.80 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 189.83 - 189.83 189.83 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1196.98 - 1196.98 1196.98 17.17 1.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 103.48 - 103.48 103.48 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 303.6 - 303.6 303.6 0.72 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 207.08 - 207.08 207.08 0.34 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 136.3 - 136.3 136.3 0.16 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.81 - 98.81 98.81 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1494.64 - 1494.64 1494.64 5.17 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.27 - 96.27 96.27 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 110.14 - 110.14 110.14 0.23 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 104.62 - 104.62 104.62 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.35 - 97.35 97.35 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 120.37 - 120.37 120.37 0.37 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1212.07 - 1207.95 1212.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1522.86 - 1516.71 1522.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest SICAV Balance EUR R 160.16 - 159.69 160.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 203.45 - 202.73 203.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 79.51 - 79.38 79.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 124.633 - 124.493 124.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.45 - 103.35 103.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 962.21 - 961.26 962.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 134.663 - 133.602 134.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 122.476 - 121.663 122.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 93.25 - 93.21 93.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.69 - 98.69 98.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 688.12 - 688.12 688.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1027.64 - 1027.64 1027.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sparinvest SICAV Securus EUR R 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Europa 101.97 - 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Danmark Fokus 268.15 - 268.15 268.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Engros Global KL 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 99.38 - 99.38 99.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1238.57 - 1238.57 1238.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 609.74 - 609.74 609.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 608.76 - 608.76 608.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Handelsinvest Verden 279.05 - 279.05 279.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Momentum Aktier KL 126.653 - 126.653 126.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
SEBinvest Europa Højt Udbytte 162.85 - 162.85 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Lange Obligationer KL 108.61 - 108.61 108.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰