شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,894
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:36:14
188 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
315 (7.49%)
تغییر ۶ ماهه
135 (3.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Evli Alpha Bond IA 103.993 104.081 103.993 104.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Evli Euro Liquidity B 25.091 25.099 25.091 25.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
ODiN Norge A EUR 14.103 - 14.103 14.103 0.09 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge B EUR 13.985 - 13.985 13.985 0.09 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge C EUR 340.234 - 340.234 340.234 2.21 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Norge D EUR 13.99 - 13.99 13.99 0.09 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Global B SEK 1951.291 - 1951.291 1951.291 6.46 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa A EUR 10.391 - 10.391 10.391 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa B EUR 10.313 - 10.313 10.313 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Europa D EUR 10.312 - 10.312 10.312 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global A EUR 13.523 - 13.523 13.523 0.13 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global B EUR 13.404 - 13.404 13.404 0.13 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ODiN Global D EUR 13.402 - 13.402 13.402 0.13 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 117.43 - 117.43 117.43 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 94.889 - 94.889 94.889 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 144.047 - 144.047 144.047 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Europe A 52.841 - 52.841 52.841 0.21 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Europe B 111.58 - 111.58 111.58 0.45 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Euro Liquidity A 17.99 - 17.99 17.99 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli European High Yield A 141.67 - 141.67 141.67 0.30 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli European High Yield B 279.356 - 279.356 279.356 0.58 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Short Corporate Bond A 15.642 - 15.642 15.642 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Evli Short Corporate Bond B 28.712 - 28.712 28.712 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.837 - 1.837 1.837 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.903 - 0.903 0.903 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.86 - 1.86 1.86 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.963 - 0.963 0.963 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.916 - 1.916 1.916 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.201 - 2.201 2.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.252 - 2.252 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.922 - 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 17.945 - 17.901 17.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.721 - 13.688 13.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SKAGEN Tellus A 11.613 - 11.613 11.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Kasvu 0.361 - 0.361 0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Tuotto 0.244 - 0.244 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus A 95.84 - 95.84 95.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus B 116.6 - 116.6 116.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.397 - 13.382 13.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 25 Kasvu 17.708 - 17.671 17.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 50 Kasvu 19.849 - 19.849 19.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 75 Kasvu 20.821 - 20.707 20.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 98.8 - 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 119.88 - 119.88 119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.616 - 0.615 0.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.246 - 12.232 12.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.27 - 14.241 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 50 Tuotto 15.491 - 15.491 15.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Säästö 75 Tuotto 15.849 - 15.762 15.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 16.606 - 16.576 16.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.015 - 14.988 15.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 12.049 - 12.009 12.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.188 - 8.161 8.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 24.493 - 24.489 24.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.266 - 10.264 10.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 18.319 - 18.159 18.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.187 - 0.185 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 16.525 - 16.38 16.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 16.891 - 16.743 16.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 19.713 - 19.628 19.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.006 - 14.941 15.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 21.351 - 21.285 21.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.406 - 15.358 15.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
OP-Rohkea A 87.74 - 87.74 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Rohkea B 52.16 - 52.16 52.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Solida B 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-High Yield A 196.43 - 196.43 196.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-High Yield B 128.72 - 128.72 128.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Varovainen A 125.01 - 125.01 125.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Varovainen B 95.08 - 95.08 95.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Yrityslaina A 200.86 - 200.86 200.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Yrityslaina B 119.91 - 119.91 119.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Corporate Bond+ C 1.569 - 1.569 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Lyhytkorko 14.181 - 14.181 14.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Amerikka Indeksi II A 200.21 - 200.21 200.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Amerikka Indeksi II B 105.83 - 105.83 105.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Yrityskorko A 15.293 - 15.293 15.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Yrityskorko B 12.664 - 12.664 12.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 124.02 - 124.02 124.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 102.93 - 102.93 102.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Säästöpankki Korko Plus A 45.166 - 45.166 45.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Säästöpankki Korko Plus B 71.512 - 71.512 71.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.279 - 1.279 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.346 - 1.346 1.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
PYN Elite Fund 278.993 - 278.993 278.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.671 - 3.671 3.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 6.305 - 6.305 6.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 123.137 - 123.137 123.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 214.17 - 214.17 214.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 14.753 - 14.753 14.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.472 - 0.472 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.482 - 0.482 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 224.637 - 224.637 224.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Aktia Corporate Bond+ D 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.447 - 1.447 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Tundra Frontier Opp Euro C 17.22 - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Aktia Solida A 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Corporate Bond+ A 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Aktia Corporate Bond+ B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Aktia Likvida+B 0.269 - 0.269 0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰