کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
435 (11.79%)
تغییر ۳ ماهه
222 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
129 (3.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 234.473 - 234.473 234.473 1.51 0.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 252.227 - 252.227 252.227 2.01 0.80% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.117 - 4.117 4.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 124.719 - 124.719 124.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 134.143 - 134.143 134.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.662 - 0.662 0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
ODiN Norge A EUR 14.964 - 14.964 14.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Norge B EUR 14.832 - 14.832 14.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Norge D EUR 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Europa A EUR 11.203 - 11.203 11.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Europa B EUR 11.113 - 11.113 11.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Europa D EUR 11.112 - 11.112 11.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
ODiN Norge C EUR 360.513 - 360.513 360.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Global B SEK 2137.319 - 2137.319 2137.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
ODiN Global A EUR 14.948 - 14.948 14.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
ODiN Global B EUR 14.81 - 14.81 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
ODiN Global D EUR 14.808 - 14.808 14.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.261 - 2.261 2.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.313 - 2.313 2.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.929 - 0.929 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.657 - 18.657 18.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.128 - 14.128 14.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Europe A 56.361 - 56.361 56.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Europe B 123.977 - 123.977 123.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
SKAGEN Tellus A 11.977 - 11.977 11.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Alpha Bond IA 102.214 - 102.214 102.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Maailma Kasvu 0.393 - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Corporate Bond A 112.102 - 112.102 112.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Corporate Bond B 247.998 - 247.998 247.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Euro Liquidity A 17.974 - 17.974 17.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Euro Liquidity B 25.147 - 25.147 25.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.592 - 1.592 1.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.779 - 13.779 13.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 25 Kasvu 18.368 - 18.368 18.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 50 Kasvu 20.876 - 20.876 20.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.214 - 22.214 22.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli European High Yield A 141.852 - 141.852 141.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli European High Yield B 288.376 - 288.376 288.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.472 - 12.472 12.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.659 - 14.659 14.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 75 Tuotto 16.597 - 16.597 16.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Short Corporate Bond A 15.564 - 15.564 15.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Evli Short Corporate Bond B 29.082 - 29.082 29.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.342 - 17.342 17.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.455 - 15.455 15.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 12.793 - 12.793 12.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.482 - 0.482 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.493 - 0.493 0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.489 - 8.489 8.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 25.061 - 25.061 25.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.295 - 10.295 10.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 20.095 - 20.095 20.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 17.796 - 17.796 17.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 18.193 - 18.193 18.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 20.788 - 20.788 20.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.601 - 15.601 15.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.319 - 22.319 22.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.719 - 15.719 15.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.915 - 1.913 1.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.97 - 1.968 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 1.02 - 1.019 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.964 - 1.962 1.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 94.09 - 93.78 94.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 54.38 - 54.2 54.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.183 - 1.181 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.85 - 1.847 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 294.315 - 294.315 298.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 129.47 - 129.47 129.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 128.65 - 128.65 128.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 95 - 95 95.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Yrityslaina A 206.05 - 206.05 206.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Yrityslaina B 119.37 - 119.37 119.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Lyhytkorko 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Amerikka Indeksi II A 224.13 - 221.97 224.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Amerikka Indeksi II B 115.28 - 114.17 115.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.715 - 15.704 15.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko B 12.721 - 12.713 12.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 135.19 - 135.19 135.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 109.05 - 109.05 110.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 44.822 - 44.798 44.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.192 - 73.153 73.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.313 - 1.308 1.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.745 - 1.737 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.383 - 1.377 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.819 - 1.811 1.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.062 - 16.042 16.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.205 - 0.204 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Money Manager Plus BI 120.57 - 120.57 120.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.941 - 0.941 0.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
OP-High Yield A 203.57 - 203.57 203.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
Nordea Maailma Tuotto 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.23 - 117.23 117.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SEB Money Manager Plus AI 99.4 - 99.4 99.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SEB Money Manager Plus A 96.35 - 96.35 96.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 16.927 - 16.927 16.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.034 - 7.034 7.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Tundra Frontier Opp Euro C 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aktia Corporate Bond+ D 1.969 - 1.969 1.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Aktia Corporate Bond+ C 1.591 - 1.591 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.904 - 1.903 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۱۳
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰