کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
387 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
387 (13.29%)
تغییر ۶ ماهه
3,300 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,418
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:06:07
781 (13.86%)
تغییر ۳ ماهه
340 (5.04%)
تغییر ۶ ماهه
181 (2.90%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CM-CIC Europe Growth C 5997.5 - 5997.5 5997.5 80.56 1.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Flexigestion Patrimoine 29.36 - 29.36 29.36 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Afer Sfer 60.63 - 60.63 60.63 0.89 1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Afer Actions Euro A 130.06 - 130.06 130.06 2.89 2.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Afer Actions Euro I 116495.85 - 116495.85 116495.85 2585.92 2.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Aviva Investors Conviction 830.26 - 830.26 830.26 6.02 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Aviva Investors Valorisation 798.71 - 798.71 798.71 2.19 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10524.97 - 10524.97 10524.97 0.60 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10677.91 - 10677.91 10677.91 0.26 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
ALM Classic 318.18 - 318.18 318.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
ALM Dynamic 339.45 - 339.45 339.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
ALM Offensif 209.13 - 209.13 209.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Centifolia C 334.89 - 334.89 334.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Adagio I C 72570.97 - 72570.97 72570.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Adagio R C 139.57 - 139.57 139.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Allegro R C 33736.25 - 33736.25 33736.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Moderato R C 170.55 - 170.55 170.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multibonds I 217198.43 - 217198.43 217198.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multibonds RC 425.24 - 425.24 425.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas Aqua I 41618.38 - 41618.38 41618.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multibonds IUSD 194380.27 - 194380.27 194380.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Partners I 1657.32 - 1657.32 1657.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Partners P 1429.76 - 1429.76 1429.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Partners R 1574.11 - 1574.11 1574.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Partners X 1714.83 - 1714.83 1714.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Partners IB 1644.24 - 1644.24 1644.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sextant Grand Large A 442.27 - 442.27 442.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Impact ES Oblig Euro I 12110.658 - 12110.658 12110.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Oddo BHF Avenir CN-EUR 117.24 - 117.24 117.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Vega Euro Rendement RC 136.97 - 136.97 136.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multibonds SREUR(C) 107.6 - 107.6 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Amundi Rendement Plus IC 15905.23 - 15905.23 15905.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas Aqua Classic 369.28 - 369.28 369.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Tikehau Taux Variables A 126.21 - 126.21 126.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Tikehau Taux Variables P 120.28 - 120.28 120.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265246.45 - 265246.45 265246.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Vivaccio Actions GMO Actions 128.24 - 128.24 128.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Sélection Responsable I 356.29 - 356.29 356.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Sélection Responsable R 331.71 - 331.71 331.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 129.02 - 129.02 129.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sycomore Sélection Responsable RP 328.34 - 328.34 328.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1543.4 - 1543.4 1543.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 147.72 - 147.72 147.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 181.41 - 181.41 181.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Magellan A 2278.23 - 2278.23 2278.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Magellan C 23.39 - 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Magellan i 24.19 - 24.19 24.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi 6 M i 22481.03 - 22481.03 22481.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi 12 M E 10477.03 - 10477.03 10477.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi 12 M i 106763.6 - 106763.6 106763.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi 12 M DP 102392.33 - 102392.33 102392.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Moneta Multi Caps C 255.27 - 255.27 255.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Moneta Multi Caps D 231.45 - 231.45 231.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
R Valor C EUR 2120.11 - 2120.11 2120.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
R Valor D EUR 1801.94 - 1801.94 1801.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
R Valor F EUR 1900.93 - 1900.93 1900.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
R Valor P EUR 1460.9 - 1460.9 1460.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Echiquier Arty 1542.6 - 1542.6 1542.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Echiquier Arty D 1033.2 - 1033.2 1033.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Echiquier Arty I 1147.02 - 1147.02 1147.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Echiquier Agenor G 376.8 - 376.8 376.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Echiquier Agenor I 2396.6 - 2396.6 2396.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CPR Oblig 12 Mois I 105868.25 - 105868.25 105868.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CPR Oblig 12 Mois P 228.35 - 228.35 228.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi Actions PME C 684.75 - 684.75 684.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CPR Croissance Réactive I 161729.59 - 161729.59 161729.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CPR Croissance Réactive P 463.39 - 463.39 463.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Lazard Convertible Global A 1407.65 - 1407.65 1407.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Lazard Convertible Global K 1657.35 - 1657.35 1657.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Lazard Convertible Global R 397.83 - 397.83 397.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CamGestion Convertibles Europe I 161054.87 - 161054.87 161054.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CamGestion Convertibles Europe R 139.41 - 139.41 139.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BNP Paribas Développement Humain I 16154.57 - 16154.57 16154.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
CamGestion Convertibles Europe Classic 42.77 - 42.77 42.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BNP Paribas Développement Humain Classic 165.59 - 165.59 165.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Carmignac Securite A EUR Acc 1708.68 - 1708.68 1708.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Carmignac Securite A EUR Ydis 97.47 - 97.47 97.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 103.27 - 103.27 103.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 112.63 - 112.63 112.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Comgest Monde C 2042.82 - 2042.82 2042.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Comgest Monde I 2202.04 - 2202.04 2202.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Renaissance Europe I 160.03 - 160.03 160.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 101.25 - 101.25 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 151.71 - 151.71 151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۵
Groupama Entreprises N 561.89 - 561.89 561.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
Groupama Equilibre GDM 718.54 - 718.54 718.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Amundi Rendement Plus I2C 5066350.39 - 5066350.39 5066350.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
SG Flexible PC 1762.28 - 1762.28 1762.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Groupama Equilibre I 191.13 - 191.13 191.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Groupama Avenir Euro I 11526.78 - 11526.78 11526.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Groupama Avenir Euro N 1513.69 - 1513.69 1513.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Natixis Actions US Growth R EUR 22177.81 - 21984.53 22177.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Euro Valeur M 1612.28 - 1610.31 1612.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multistrategies I 335798.39 - 335798.39 345040.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
H2O Multistrategies R 323.84 - 323.84 332.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Groupama Avenir Euro MC 344.52 - 344.52 349.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Natixis Actions US Growth N USD 20611.33 - 20416.02 20611.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Natixis Actions US Growth I EUR 242507.63 - 242262.39 242507.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Natixis Actions US Growth R USD 26442.21 - 26442.21 26442.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
29 Haussmann Euro Rendement C 1346.95 - 1346.95 1346.95 2.74 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Natixis Souverains Euro I 163197.25 - 163197.25 163197.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Natixis Actions US Growth I USD 285554 285573.26 285554 285573.26 4933.11 1.76% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰