شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:05:12
343 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,255 (13.75%)
تغییر ۶ ماهه
1,340 (14.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kapital Plus A EUR 60.72 - 60.72 60.72 0.29 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fondak A EUR 157.63 - 157.63 157.63 2.69 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fondak I EUR 58546.01 - 58546.01 58546.01 1000.35 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fondak P EUR 158.3 - 158.3 158.3 2.70 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Concentra P EUR 1178.37 - 1178.37 1178.37 20.18 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Concentra IT EUR 1760.3 - 1760.3 1760.3 30.15 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Aramea Rendite Plus A 168.19 - 168.19 168.19 0.32 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 116.89 - 116.89 116.89 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 122.85 - 122.85 122.85 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 120.73 - 120.73 120.73 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1050.57 - 1050.57 1050.57 6.06 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1074.76 - 1074.76 1074.76 3.81 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1324.33 - 1324.33 1324.33 4.70 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 62.19 - 62.19 62.19 0.36 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1119.93 - 1119.93 1119.93 6.48 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1432.89 - 1432.89 1432.89 12.46 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 111.1 - 111.1 111.1 0.97 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1153.17 - 1153.17 1153.17 10.04 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
UniRak 111.59 - 111.59 111.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniGlobal 202.54 - 202.54 202.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniRak net 60.27 - 60.27 60.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniGlobal I 229.95 - 229.95 229.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Concentra A EUR 102.87 - 102.87 102.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PrivatFonds: Kontrolliert 123.7 - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Emerging Markets EUR I Acc 33.49 - 33.49 33.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Emerging Markets EUR R Acc 31.15 - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Emerging Markets EUR Z Acc 32.19 - 32.19 32.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 120.29 - 120.29 120.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 123.6 - 123.6 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniFonds 45.19 - 45.19 45.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
DekaFonds CF 96.38 - 96.38 96.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniEuroAktien 61.27 - 61.27 61.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniDeutschland 179.71 - 179.71 179.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ZukunftsPlan I 243.15 - 243.15 243.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Industria P EUR 1240.6 - 1240.6 1240.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniDeutschland I 167.79 - 167.79 167.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
AXA Chance Invest 73.2 - 73.2 73.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniDeutschland XS 145.03 - 145.03 145.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Weltzins-INVEST P 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniFavorit: Aktien 135.9 - 135.9 135.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Multi Global I 117.92 - 117.92 117.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Multi Global R 97.6 - 97.6 97.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniDeutschland XS I 233.9 - 233.9 233.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniFavorit: Aktien I 148.85 - 148.85 148.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniStrategie:Ausgewogen 58.7 - 58.7 58.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BBBank Kontinuitat Union 70.48 - 70.48 70.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniFavorit: Aktien -net- 86.56 - 86.56 86.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniStrategie:Konservativ 66.34 - 66.34 66.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Wachstum Europa A EUR 105.51 - 105.51 105.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 61.41 - 61.41 61.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1218.97 - 1218.97 1218.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Europe EUR I Acc 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 22.79 - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Deka-PB Multimanager ausgewogen 109.48 - 109.48 109.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 30.285 - 30.285 30.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 194.56 - 194.56 194.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 102.05 - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 80.79 - 80.79 80.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 134.02 - 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 41.84 - 41.84 41.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 91.29 - 91.29 91.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 166.53 - 166.53 166.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UniInstitutional European MinRisk Equities 73.86 - 73.86 73.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 30.78 - 30.78 30.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 32.01 - 32.01 32.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.226 - 17.226 17.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 14.952 - 14.952 14.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 22.298 - 22.298 22.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ACATIS IfK Value Renten UI A 47.8 - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ACATIS IfK Value Renten UI B 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Acatis IfK Value Renten UI C 36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 99.21 - 99.21 99.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 245.66 - 245.66 245.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 16816.45 - 16816.45 16816.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1171.92 - 1171.92 1171.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Russell Investment Company plc - Acadian European 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 158.69 - 158.69 158.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
hausInvest 41.89 - 41.89 41.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 15.805 - 15.805 15.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
DWS Top Dividende LDQ 115.95 - 115.95 115.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
DWS Akkumula LC 1027.95 - 1027.95 1027.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Deutschland LC 195.25 - 195.25 195.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Top Dividende FD 125.02 - 125.02 125.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Top Dividende LD 115.23 - 115.23 115.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 150.49 - 150.49 150.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 347.84 - 347.84 347.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS Top World 97.8 - 97.8 97.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
grundbesitz europa RC 39.63 - 39.63 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DWS European Opportunities 285.08 - 285.08 285.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 109.45 - 109.45 109.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
SEB High Yield Fund B 34.312 - 34.312 34.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Credit Suisse Euroreal A EUR 9.11 - 9.11 9.11 0.16 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
DWS Investa 145.78 - 145.78 145.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
UniImmo: Deutschland 92.42 - 92.42 92.42 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Deka-ImmobilienEuropa 46.02 46.01 46.01 46.02 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 41.58 - 41.58 41.58 0.08 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 58.74 - 58.74 58.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
KanAm grundinvest Fonds 10.43 - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 6.285 - 6.285 6.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
MEAG EuroInvest A 74.72 - 74.72 74.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۰۳
SEB Aktienfonds 106.57 - 106.57 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۳
DekaTresor 87.32 - 87.32 87.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
RenditDeka CF 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.98 - 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Deka-BR 35 65.6 - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰