کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,437
قیمت روز
68 (0.81%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
1,165 (16.01%)
تغییر ۳ ماهه
506 (5.65%)
تغییر ۶ ماهه
138 (1.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
hausInvest 41.82 - 41.82 41.82 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 16.8 - 16.8 16.8 0.08 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Industria P EUR 1274.88 - 1274.88 1274.88 17.59 1.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1214.9 - 1214.9 1214.9 0.65 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 104.24 - 104.24 104.24 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 94.87 - 94.87 94.87 1.25 1.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Kapital Plus A EUR 62.2 - 62.2 62.2 0.26 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Fondak A EUR 162.42 - 162.42 162.42 1.90 1.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Fondak I EUR 60417.51 - 60417.51 60417.51 702.96 1.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Fondak P EUR 163.29 - 163.29 163.29 1.90 1.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
ZukunftsPlan I 263.7 - 263.7 263.7 1.29 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Concentra P EUR 1218.03 - 1218.03 1218.03 16.70 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Concentra IT EUR 1835.95 - 1835.95 1835.95 25.17 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Weltzins-INVEST P 25.28 - 25.28 25.28 0.13 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Deka-PB Multimanager ausgewogen 113.22 - 113.22 113.22 0.22 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1093.2 - 1093.2 1093.2 14.40 1.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1107.92 - 1107.92 1107.92 9.68 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1365.44 - 1365.44 1365.44 11.91 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 64.63 - 64.63 64.63 0.85 1.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 7.389 - 7.389 7.389 0.09 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1165.88 - 1165.88 1165.88 15.33 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1512.4 - 1512.4 1512.4 25.37 1.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 117.27 - 117.27 117.27 1.97 1.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1217.42 - 1217.42 1217.42 20.41 1.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 171.95 - 171.95 171.95 0.37 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
MEAG EuroInvest A 83.41 - 83.41 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 119.83 - 119.83 119.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 125.92 - 125.92 125.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 123.59 - 123.59 123.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniRak 117.76 - 117.76 117.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniGlobal 218.76 - 218.76 218.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniRak net 63.56 - 63.56 63.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniGlobal I 248.58 - 248.58 248.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Concentra A EUR 106.77 - 106.77 106.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
PrivatFonds: Kontrolliert 127.2 - 127.2 127.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Emerging Markets EUR I Acc 34.9 - 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Emerging Markets EUR R Acc 32.41 - 32.41 32.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Emerging Markets EUR Z Acc 33.54 - 33.54 33.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 117.55 - 117.55 117.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniFonds 47.49 - 47.49 47.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
DekaFonds CF 99.46 - 99.46 99.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniEuroAktien 66.25 - 66.25 66.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniDeutschland 188.07 - 188.07 188.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniDeutschland I 175.76 - 175.76 175.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
AXA Chance Invest 78 - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniDeutschland XS 149.82 - 149.82 149.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniFavorit: Aktien 144.64 - 144.64 144.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Multi Global I 119.8 - 119.8 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Multi Global R 99.41 - 99.41 99.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniDeutschland XS I 241.62 - 241.62 241.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniFavorit: Aktien I 158.57 - 158.57 158.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniImmo: Deutschland 92.91 - 92.91 92.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Aramea Rendite Plus A 171.55 - 171.55 171.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Deka-Industrie 4.0 CF 133.24 - 133.24 133.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
SEB High Yield Fund B 35.224 - 35.224 35.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniStrategie:Ausgewogen 61.32 - 61.32 61.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BBBank Kontinuitat Union 73.82 - 73.82 73.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniFavorit: Aktien -net- 92.08 - 92.08 92.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniStrategie:Konservativ 68.21 - 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz Wachstum Europa A EUR 113.75 - 113.75 113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 61.36 - 61.36 61.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Europe EUR I Acc 25.57 - 25.57 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 32.764 - 32.764 32.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 201.14 - 201.14 201.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 83.15 - 83.15 83.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 136.97 - 136.97 136.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 43.02 - 43.02 43.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 175.08 - 175.08 175.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 39.12 - 39.12 39.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
UniInstitutional European MinRisk Equities 78.43 - 78.43 78.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 32.86 - 32.86 32.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Russell Investment Company plc - Acadian European 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 34.2 - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.73 - 17.73 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 15.991 - 15.991 15.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 23.854 - 23.854 23.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
ACATIS IfK Value Renten UI B 105.52 - 105.52 105.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Acatis IfK Value Renten UI C 37.79 - 37.79 37.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 99.68 - 99.68 99.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 17612.81 - 17612.81 17612.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1213.89 - 1213.89 1213.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 257.11 - 257.11 257.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
DWS Top Dividende FD 134.38 - 134.38 134.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
DWS Top Dividende LDQ 124.51 - 124.51 124.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
DWS Investa 154.41 - 154.41 154.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Akkumula LC 1117.05 - 1117.05 1117.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Deutschland LC 207.34 - 207.34 207.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Top Dividende LD 123.75 - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 163.87 - 163.87 163.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 377.21 - 377.21 377.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS Top World 106.34 - 106.34 106.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
DWS European Opportunities 308.13 - 308.13 308.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 111.86 - 111.86 111.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 44.6 - 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 60.33 - 60.33 60.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 114.78 - 114.78 114.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Deka-ImmobilienEuropa 46.36 - 46.35 46.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ACATIS IfK Value Renten UI A 49.43 - 49.43 49.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
grundbesitz europa RC 39.88 - 39.88 39.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۵
Credit Suisse Euroreal A EUR 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 18.29 - 18.29 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۰۳
KanAm grundinvest Fonds 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۰۳
SEB Aktienfonds 106.57 - 106.57 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۳
DekaTresor 87.32 - 87.32 87.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
RenditDeka CF 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.98 - 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Deka-BR 35 65.6 - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰