شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:05:15
0 (7.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

434,781
قیمت روز
1,423 (0.33%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
29,054 (7.16%)
تغییر ۳ ماهه
19,842 (4.78%)
تغییر ۶ ماهه
434,781 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,543
قیمت روز
19 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
403 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
498 (16.34%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MRS Bond Kresna 2441.147 - 2441.147 2441.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
PNM Dana Bertumbuh 1368.465 - 1368.465 1368.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Danamas Saham 1896.332 - 1896.332 1896.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Insight I-Hajj Syariah 3363.109 - 3363.109 3363.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2639.76 - 2639.76 2639.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Insight-METI Renewable Energy Fd 1562.822 - 1562.822 1562.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Makara Prima 2447.681 - 2447.681 2447.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TRIM Dana Tetap 2 2280.596 - 2280.596 2280.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Pesona 28388.82 - 28388.82 28388.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sucorinvest Equity 2126.41 - 2126.41 2126.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Pendapatan Tetap Utama 2402.56 - 2402.56 2402.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Keluarga 1205.14 - 1205.14 1205.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Acc 40080.1 - 40080.1 40080.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder 90 Plus Equity Fund 2160.76 - 2160.76 2160.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Terpadu II Acc 3752.25 - 3752.25 3752.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 33503.36 - 33503.36 33503.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Campuran Progresif 1599.54 - 1599.54 1599.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Ganesha Abadi 3240.94 - 3240.94 3240.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Danamas Fleksi 3933.076 - 3933.076 3933.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Danamas Stabil 3313.057 - 3313.057 3313.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prospera Bijak 953.46 - 953.46 953.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Rencana Cerdas 16087.96 - 16087.96 16087.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
MRS Flex Kresna 2229.902 - 2229.902 2229.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Prima 1514.768 - 1514.768 1514.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
CIMB-Principal Bond 27933.43 - 27933.43 27933.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Dana Berkembang 17206.847 - 17206.847 17206.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Semesta Dana Maxima 9295.995 - 9295.995 9295.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Dana Ekuitas Andalan 5139.935 - 5139.935 5139.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Dana Pratama Ekuitas 10253.97 - 10253.97 10253.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Saham Unggulan 1971.586 - 1971.586 1971.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNI-AM Dana Terencana 1463.41 - 1463.41 1463.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Pasti 4169.09 - 4169.09 4169.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Indonesian Equity 2376.92 - 2376.92 2376.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mega Asset Mantap Plus 1235.352 - 1235.352 1235.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Premier 2611.83 - 2611.83 2611.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Syailendra Fixed Income 1792.46 - 1792.46 1792.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Providence Fund 4153.8 - 4153.8 4153.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Indo Equity Fund 2631.881 - 2631.881 2631.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Batavia Dana Obligasi Plus 1343.57 - 1343.57 1343.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Prima Asia USD 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
CIMB-Principal Index IDX30 1504.24 - 1504.24 1504.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Dana Utama 2255.78 - 2255.78 2255.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2057.13 - 2057.13 2057.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Lautandhana Equity Progresif 1099.594 - 1099.594 1099.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Dana Syariah 3399.57 - 3399.57 3399.57 0.11 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1884.71 - 1884.71 1884.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Obligasi Mantap 1491.95 - 1491.95 1491.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1542.282 - 1542.282 1542.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1607.306 - 1607.306 1607.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1303.689 - 1303.689 1303.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1094.24 - 1094.24 1094.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Eastspring Investments Yield Discovery 1347.32 - 1347.32 1347.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1467.343 - 1467.343 1467.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Makara Abadi 3299.25 - 3299.25 3299.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
TRAM Consumption Plus 1886.4 - 1886.4 1886.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Pendapatan Tetap Abadi 2 2547.99 - 2547.99 2547.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Dana Tetap Utama 1819.89 - 1819.89 1819.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Dana Istimewa Acc 7027.74 - 7027.74 7027.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Dana Kombinasi Acc 3671.33 - 3671.33 3671.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2117.48 - 2117.48 2117.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
NIKKO TRON DUA 2130.254 - 2130.254 2130.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Dollar 1.302 - 1.302 1.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Likuid 2628.81 - 2628.81 2628.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Syariah 2835.77 - 2835.77 2835.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
TRAM Strategic Plus 1405.77 - 1405.77 1405.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Bond 1485.871 - 1485.871 1485.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Equity 1563.459 - 1563.459 1563.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Balanced 1524.001 - 1524.001 1524.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Maybank GMT Dana Unggulan 1524.45 - 1524.45 1524.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indah Nusantara Dua 2368.711 - 2368.711 2368.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1601.19 - 1601.19 1601.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1643.06 - 1643.06 1643.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Panin Dana US Dollar 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
BNP Paribas Prima USD 1.166 - 1.166 1.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.221 - 1.221 1.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA MaestroSaham 1438.12 - 1438.12 1438.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۴
Mandiri Aktif 1479.23 - 1476.76 1479.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Mandiri Saham Atraktif 1487.37 - 1487.37 1487.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۰۴
Danamas Dollar 1.732 - 1.729 1.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
OSO Sustainability Fund 1509.26 - 1509.26 1531.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Danareksa Mawar Konsumer 10 1862.33 - 1862.33 1862.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Danareksa Melati Premium Dollar 1.249 - 1.249 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳