شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:34:39
563 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
1,330 (18.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,353 (19.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 22.838 - 22.838 22.838 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Ins USD 26.144 - 26.144 26.144 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 22.531 - 22.531 22.531 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv USD 25.68 - 25.68 25.68 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 148.003 - 148.003 148.003 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 157.276 - 157.276 157.276 1.19 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 101.545 - 101.545 101.545 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 108.991 - 108.991 108.991 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 161.187 - 161.187 161.187 0.87 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 133.707 - 133.707 133.707 0.28 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Russell Investments Japan Equity FA 26940.4 - 26940.4 26940.4 25.81 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Russell Investments Japan Equity FB 1791.79 - 1791.79 1791.79 1.73 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1987.23 - 1987.23 1987.23 5.76 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1686.716 - 1686.716 1686.716 4.89 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 20.63 - 20.63 20.63 0.09 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2571.6 - 2571.6 2571.6 1.72 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Japan JPY Acc 1132 - 1132 1132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
BlackRock Active Selection Fund Gl 958.718 - 958.718 958.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 23429.25 - 23429.25 23429.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 439.06 - 439.06 440.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 192.399 - 192.399 192.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 27401 - 27401 27401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 162.648 - 162.648 163.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 164.941 - 164.941 164.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 159.199 - 159.199 159.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Findlay Park American USD 111.06 - 111.06 111.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1038.49 - 1038.49 1038.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1064.61 - 1064.61 1064.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.31 - 8.31 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2130.54 - 2130.54 2130.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1460.3 - 1460.3 1460.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.501 - 23.501 23.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.582 - 21.582 21.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.512 - 19.512 19.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 15.109 - 15.109 15.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 17.434 - 17.434 17.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.638 - 21.638 21.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 115.17 - 115.17 115.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Acc USD 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 125.86 - 125.86 125.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.14 - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.79 - 27.79 27.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.25 - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.15 - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.7 - 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.23 - 31.23 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.4 - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.8 - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.09 - 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.31 - 11.31 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.74 - 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.63 - 12.63 12.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.37 - 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.96 - 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.11 - 12.11 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.41 - 16.41 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.73 - 16.73 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.23 - 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.61 - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.39 - 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.05 - 10.04 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.66 - 11.64 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Acc USD 13.69 - 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Inc USD 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Adm Inc USD 10.99 - 10.96 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Investor Inc USD 10.21 - 10.19 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Inc USD 11.37 - 11.35 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.54 - 10.52 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Janus Selection Balanced I JPY Acc 23179 - 23179 23179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
SPARX Japan Inst 23587 - 23587 23587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 177.7 - 177.7 177.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۶:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۶:۰۵
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 171.618 - 171.618 171.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1430.34 - 1427.26 1430.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۰:۰۴
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1620.145 - 1620.145 1620.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10798.358 - 10798.358 10798.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10382.659 - 10382.659 10382.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 21707.628 - 21707.628 21707.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9 - 8.99 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.21 - 15.18 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1911.26 - 1911.26 1911.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 20746.616 - 20746.616 20746.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰