کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
440 (8.15%)
تغییر ۳ ماهه
738 (11.22%)
تغییر ۶ ماهه
608 (9.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 103.546 - 103.546 103.546 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 111.148 - 111.148 111.148 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 172.768 - 172.768 172.768 1.14 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 142.408 - 142.408 142.408 0.44 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
SPARX Japan Inst 24863 - 24863 24863 736.00 2.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Income Fund Institutional Acc USD 14.84 - 14.84 14.84 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Russell Investments Japan Equity FA 28029.42 - 28029.42 28029.42 645.95 2.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Russell Investments Japan Equity FB 1862.64 - 1862.64 1862.64 43.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 24.475 - 24.475 24.475 0.16 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Global Stock Index Ins USD 27.841 - 27.841 27.841 0.09 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 24.143 - 24.143 24.143 0.16 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv USD 27.343 - 27.343 27.343 0.09 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1566.02 - 1566.02 1566.02 47.56 3.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 151.784 - 151.784 151.784 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1846.404 - 1846.404 1846.404 226.26 13.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11172.864 - 11172.864 11172.864 374.51 3.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10726.267 - 10726.267 10726.267 343.61 3.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 188.718 - 188.718 188.718 4.17 2.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 186.091 - 186.091 186.091 4.12 2.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 21709.181 - 21709.181 21709.181 136.51 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.21 - 29.21 29.21 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.87 - 29.87 29.87 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.91 - 15.91 15.91 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.96 - 18.96 18.96 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.02 - 32.02 32.02 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.66 - 13.66 13.66 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.16 - 31.16 31.16 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.26 - 27.26 27.26 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.6 - 19.6 19.6 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.75 - 12.75 12.75 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.14 - 13.14 13.14 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.02 - 19.02 19.02 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Japan JPY Acc 1212 - 1212 1212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BlackRock Active Selection Fund Gl 995.672 - 995.672 995.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 24172.41 - 24172.41 24172.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 463.274 - 463.274 463.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 203.203 - 203.203 203.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28249 - 28249 28249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 171.781 - 171.781 171.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 172.365 - 172.365 172.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 166.365 - 166.365 166.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2086.806 - 2086.806 2086.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1771.233 - 1771.233 1771.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Findlay Park American USD 119.26 - 119.26 119.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1079.51 - 1079.51 1079.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.8 - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1108.2 - 1108.2 1108.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.66 - 8.66 8.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2219.68 - 2219.68 2219.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1522.84 - 1522.84 1522.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 25.502 - 25.502 25.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.109 - 23.109 23.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.088 - 21.088 21.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.115 - 16.115 16.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.662 - 18.662 18.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.47 - 23.47 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Income Fund E Acc USD 14.02 - 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund E Inc USD 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund Adm Inc USD 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund Investor Inc USD 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund Institutional Inc USD 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.29 - 18.29 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.44 - 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.16 - 12.16 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.61 - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.42 - 28.42 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.73 - 29.73 29.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.23 - 31.23 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.91 - 25.91 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.2 - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.43 - 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.63 - 21.63 21.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.16 - 18.16 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.9 - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.63 - 9.63 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2740.34 - 2740.34 2740.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.37 - 12.35 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.28 - 11.25 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 166.146 - 166.146 167.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.94 - 10.94 10.94 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10 - 10 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.3 - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24827 - 24827 24827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.34 - 23.32 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9 - 8.99 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.21 - 15.18 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1911.26 - 1911.26 1911.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 20746.616 - 20746.616 20746.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰