کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,358
قیمت روز
119 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
2,992 (14.69%)
تغییر ۳ ماهه
316 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
1,722 (6.86%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 135.4 - 135.4 135.4 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 165.54 - 165.54 165.54 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Pioneer Target Controllo A 5.183 - 5.183 5.183 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.331 - 10.331 10.331 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.538 - 5.538 5.538 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Riserva 2 anni B 4.945 - 4.945 4.945 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Riserva 2 anni C 4.968 - 4.968 4.968 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Flessibile Italia I 22.773 - 22.773 22.773 0.15 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.32 - 10.32 10.32 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 22.271 - 22.271 22.271 0.14 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 10.911 - 10.911 10.911 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.538 - 8.538 8.538 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.411 - 5.411 5.411 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.22 - 9.22 9.22 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.465 - 8.465 8.465 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.784 - 4.784 4.784 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.687 - 4.687 4.687 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.623 - 9.623 9.623 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 156.64 - 156.64 156.64 0.27 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Eurizon Riserva 2 anni A 4.91 - 4.91 4.91 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Fondaco Multi Asset Income B 106.026 - 106.026 106.026 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Eurizon Azioni Internazionali 14.53 - 14.53 14.53 0.07 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.026 - 7.026 7.026 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.16 - 6.16 6.16 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.54 - 6.54 6.54 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.276 - 9.276 9.276 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.945 - 9.945 9.945 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.347 - 10.347 10.347 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.66 - 10.66 10.66 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.411 - 11.411 11.411 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.848 - 9.848 9.848 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.26 - 11.26 11.26 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.737 - 9.737 9.737 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.156 - 9.156 9.156 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.594 - 9.594 9.594 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Anima Sforzesco A 12.734 - 12.734 12.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Sforzesco F 13.225 - 13.225 13.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Visconteo A 46.405 - 46.405 46.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Visconteo F 48.141 - 48.141 48.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arca RR Diversified Bond 11.522 - 11.522 11.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Alleanza Obbligazionario A 5.238 - 5.238 5.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arca BB 44.834 - 44.834 44.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Geo Europa A 17.513 - 17.513 17.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Risparmio AD 6.999 - 6.999 6.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
BancoPosta Mix 1 D 5.039 - 5.039 5.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
BancoPosta Mix 2 D 5.093 - 5.093 5.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
BancoPosta Mix 3 A 5.276 - 5.276 5.276 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
BancoPosta Mix 3 D 5.064 - 5.064 5.064 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Etica Bilanciato R 12.003 - 12.003 12.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arca Bond Corporate 9.503 - 9.503 9.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Liquidità Euro A 6.767 - 6.767 6.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Liquidità Euro I 6.852 - 6.852 6.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arca Obbligazioni Europa 11.965 - 11.965 11.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.323 - 18.323 18.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Etica Obbligazionario Misto R 7.966 - 7.966 7.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Alto Potenziale Globale A 15.644 - 15.644 15.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Alto Potenziale Globale F 16.674 - 16.674 16.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Sforzesco AD 12.142 - 12.142 12.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Visconteo AD 43.749 - 43.749 43.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Risparmio A 7.528 - 7.528 7.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Risparmio F 7.626 - 7.626 7.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Risparmio H 7.549 - 7.549 7.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Geo Europa Y 20.566 - 20.566 20.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
BancoPosta Mix 1 A 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
BancoPosta Mix 2 A 7.984 - 7.984 7.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Etica Bilanciato I 12.789 - 12.789 12.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Sforzesco Plus A 5.091 - 5.091 5.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Sforzesco Plus F 5.199 - 5.199 5.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Sforzesco Plus AD 4.912 - 4.912 4.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Etica Obbligazionario Misto I 8.31 - 8.31 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Fix Obbligazionario Globale A 10.928 - 10.928 10.928 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.621 - 11.621 11.621 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 144.47 - 144.47 144.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Target Controllo B 5.197 - 5.197 5.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Arca Strategia Globale Crescita P 6.275 - 6.275 6.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.985 - 9.985 9.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Anima Geo America Y 13.211 - 13.211 13.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Geo Globale A 50.922 - 50.922 50.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Geo Globale Y 59.793 - 59.793 59.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
BNL Assetto Dinamico 5.42 - 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Valore Globale A 41.414 - 41.414 41.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Valore Globale B 40.989 - 40.989 40.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Valore Globale F 43.483 - 43.483 43.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.943 - 5.943 5.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.692 - 5.692 5.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.401 - 9.401 9.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Arca TE - Titoli Esteri 23.124 - 23.124 23.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
AcomeA Breve Termine Q2 15.884 15.894 15.884 15.894 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Geo America A 11.263 11.232 11.232 11.263 0.16 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
AcomeA Breve Termine A1 15.706 15.716 15.706 15.716 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
AcomeA Breve Termine A2 16.107 16.117 16.107 16.117 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.303 - 26.303 26.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.147 - 28.147 28.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita C 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Anima Liquidità Euro F 6.888 - 6.888 6.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Cometa Reddito 18.554 - 18.554 18.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Cometa Sicurezza 18.054 - 18.054 18.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Telemaco Prudente 19.553 - 19.553 19.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Alifond Bilanciato 17.38 - 17.38 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Foncer - Garantito 11.936 - 11.936 11.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Previmoda Smeraldo 19.428 - 19.428 19.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Foncer - Bilanciato 20.768 - 20.768 20.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Fondoposte Garantito 14.229 - 14.229 14.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Cometa Monetario Plus 14.438 - 14.438 14.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Fondoposte Bilanciato 15.999 - 15.999 15.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Laborfonds Bilanciata 19.841 - 19.841 19.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Fondenergia Bilanciato 19.806 - 19.806 19.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Gommaplastica bilanciato 18.795 - 18.795 18.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Rendita 22.56 - 22.56 22.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Crescita 22.854 - 22.854 22.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Rendita C 22.995 - 22.995 22.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Rendita R 23.975 - 23.975 23.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Crescita C 23.292 - 23.292 23.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Crescita R 24.288 - 24.288 24.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.421 - 12.421 12.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.657 - 12.657 12.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.195 - 13.195 13.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰