شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
602 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,482 (10.29%)
تغییر ۶ ماهه
4,532 (17.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arca RR Diversified Bond 11.303 - 11.303 11.303 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Target Controllo A 5.214 - 5.214 5.214 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Target Controllo B 5.222 - 5.222 5.222 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca Strategia Globale Crescita P 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.138 - 9.138 9.138 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.477 - 5.477 5.477 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.703 - 4.703 4.703 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.61 - 4.61 4.61 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 151.27 - 151.27 151.27 0.48 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca BB 42.762 - 42.762 42.762 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca Bond Corporate 9.293 - 9.293 9.293 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca TE - Titoli Esteri 22.456 - 22.456 22.456 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca Obbligazioni Europa 11.54 - 11.54 11.54 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni A 4.883 - 4.883 4.883 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni C 4.937 - 4.937 4.937 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Arca Bond Paesi Emergenti P 17.768 - 17.768 17.768 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Eurizon Azioni Internazionali 13.531 - 13.531 13.531 0.08 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.6 - 10.6 10.6 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11 - 11 11 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.381 - 8.381 8.381 0.07 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.359 - 9.359 9.359 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.973 - 8.973 8.973 0.06 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.387 - 9.387 9.387 0.06 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.367 - 5.367 5.367 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Anima Sforzesco A 12.495 - 12.495 12.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco F 12.966 - 12.966 12.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo A 44.845 - 44.845 44.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo F 46.473 - 46.473 46.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco AD 11.976 - 11.976 11.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo AD 42.495 - 42.495 42.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.329 - 8.329 8.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.101 - 10.101 10.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.419 - 9.419 9.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Risparmio A 7.481 - 7.481 7.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Risparmio F 7.574 - 7.574 7.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Risparmio H 7.498 - 7.498 7.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo Europa A 16.266 - 16.266 16.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo Europa Y 19.055 - 19.055 19.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Risparmio AD 6.992 - 6.992 6.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 1 A 7.296 - 7.296 7.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 2 A 7.854 - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 2 D 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 3 A 5.166 - 5.166 5.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 3 D 4.958 - 4.958 4.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Bilanciato I 12.332 - 12.332 12.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Bilanciato R 11.591 - 11.591 11.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco Plus A 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco Plus F 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Liquidità Euro A 6.773 - 6.773 6.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Liquidità Euro F 6.891 - 6.891 6.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Fondaco Multi Asset Income B 103.342 - 103.342 103.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Italia I 21.369 - 21.369 21.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Alto Potenziale Globale A 15.487 - 15.487 15.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Alto Potenziale Globale F 16.469 - 16.469 16.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Strategico I 6.887 - 6.887 6.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.063 - 6.063 6.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Fix Obbligazionario Globale A 10.861 - 10.861 10.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.538 - 11.538 11.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.416 - 6.416 6.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.169 - 9.169 9.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.778 - 9.778 9.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 10.623 - 10.623 10.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.084 - 10.084 10.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.644 - 9.644 9.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 131.35 - 131.35 131.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Eurizon Riserva 2 anni B 4.915 - 4.915 4.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.927 - 5.927 5.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Alleanza Obbligazionario A 5.143 - 5.143 5.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
BancoPosta Mix 1 D 4.981 - 4.981 4.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco Plus AD 4.849 - 4.849 4.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Obbligazionario Misto I 8.192 - 8.192 8.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Obbligazionario Misto R 7.86 - 7.86 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 20.919 - 20.919 20.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo Globale A 48.281 - 48.281 48.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Geo Globale Y 56.559 - 56.559 56.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Liquidità Euro I 6.856 - 6.856 6.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 12.25 - 11.67 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 10.84 - 10.26 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.823 - 9.823 9.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۳۴
Anima Geo America A 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo America Y 11.973 - 11.973 11.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Fondoposte Garantito 14.194 - 14.194 14.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۰۴
Arca Previdenza - Rendita 21.998 - 21.998 21.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Crescita 21.873 - 21.873 21.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Rendita C 22.41 - 22.41 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Rendita R 23.352 - 23.352 23.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Crescita C 22.281 - 22.281 22.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Crescita R 23.22 - 23.22 23.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Alta Crescita 24.842 - 24.842 24.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.406 - 12.406 12.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Alta Crescita C 25.465 - 25.465 25.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Alta Crescita R 26.551 - 26.551 26.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.636 - 12.636 12.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.164 - 13.164 13.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Cometa Reddito 18.449 - 18.449 18.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Cometa Sicurezza 17.859 - 17.859 17.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Telemaco Prudente 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Alifond Bilanciato 17.312 - 17.312 17.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Foncer - Garantito 11.902 - 11.902 11.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Previmoda Smeraldo 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Foncer - Bilanciato 20.692 - 20.692 20.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Cometa Monetario Plus 14.401 - 14.401 14.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fondoposte Bilanciato 15.869 - 15.869 15.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Laborfonds Bilanciata 19.542 - 19.542 19.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fondenergia Bilanciato 19.669 - 19.669 19.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Gommaplastica bilanciato 18.636 - 18.636 18.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.023 - 7.023 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
BNL Assetto Dinamico 5.186 - 5.186 5.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 15.995 - 15.995 15.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰