شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,896.67%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,896.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,339
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
200 (6.37%)
تغییر ۳ ماهه
75 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
3,339 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
18 (11.01%)
تغییر ۳ ماهه
24 (14.27%)
تغییر ۶ ماهه
41 (22.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 15305 - 15305 15305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Nikko Index Fund 225 5689 - 5689 5689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11642 - 11642 11642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity US High Yield Fund 3249 - 3249 3249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23222 - 23222 23222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8678 - 8678 8678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3380 - 3380 3380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9248 - 9248 9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10799 - 10799 10799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 32818 - 32818 32818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3415 - 3415 3415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4698 - 4698 4698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5241 - 5241 5241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 2952 - 2952 2952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2797 - 2797 2797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19271 - 19271 19271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 23858 - 23858 23858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7264 - 7264 7264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7608 - 7608 7608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11343 - 11343 11343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 8805 - 8805 8805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM 225 Open 17873 - 17873 17873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Japan Open 12109 - 12109 12109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM J-REIT Fund 7715 - 7715 7715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Global Fund 22023 - 22023 22023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MYAM New Growth Fund 27897 - 27897 27897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Japan Excellent 14199 - 14199 14199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DaiwaSB/SMBC US Stock 21546 - 21546 21546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura J-REIT Fund DC 30567 - 30567 30567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM Senior Life Open 8455 - 8455 8455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura My Balance 30 DC 17578 - 17578 17578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura My Balance 50 DC 19992 - 19992 19992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura My Balance 70 DC 22165 - 22165 22165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9098 - 9098 9098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC My Selection 25 16160 - 16160 16160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC My Selection 50 18616 - 18616 18616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC My Selection 75 20848 - 20848 20848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ Index 225 Open 13244 - 13244 13244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nissay/Putnam Income Open 6854 - 6854 6854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC My Selection S50 13997 - 13997 13997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa DC Japan Stock Index 23249 - 23249 23249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM Japan Bond Index Fund 13022 - 13022 13022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM Dow Jones Index Fund 39280 - 39280 39280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa DC Foreign Bond Index 17837 - 17837 17837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity J-REIT Active Fund 9741 - 9741 9741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 23013 - 23013 23013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1957 - 1957 1957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa DC Foreign Equity Index 32213 - 32213 32213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 17521 - 17521 17521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GS Monthly Dividend Bond Fund 7298 - 7298 7298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10388 - 10388 10388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 36005 - 36005 36005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19239 - 19239 19239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Saison Asset Builder Expert Fund 19346 - 19346 19346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12673 - 12673 12673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12774 - 12774 12774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12581 - 12581 12581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 36293 - 36293 36293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne MHAM New Growth Equity Open 18813 - 18813 18813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 17534 - 17534 17534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 22694 - 22694 22694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 15799 - 15799 15799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5713 - 5713 5713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 19299 - 19299 19299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM SMT Global Equity Index Open 16117 - 16117 16117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 16129 - 16129 16129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11217 - 11217 11217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7615 - 7615 7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 25946 - 25946 25946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 11027 - 11027 11027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 30982 - 30982 30982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Asia Series Nomura India Focus 19718 - 19718 19718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5176 - 5176 5176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 13406 - 13406 13406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13106 - 13106 13106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 17812 - 17812 17812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7754 - 7754 7754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6078 - 6078 6078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 19323 - 19323 19323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 24336 - 24336 24336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 19935 - 19935 19935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15009 - 15009 15009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 23611 - 23611 23611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 8505 - 8505 8505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 29929 - 29929 29929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 15737 - 15737 15737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3062 - 3062 3062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 7953 - 7953 7953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8287 - 8287 8287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12765 - 12765 12765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12086 - 12086 12086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 22956 - 22956 22956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5922 - 5922 5922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 15057 - 15057 15057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12382 - 12382 12382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 8970 - 8970 8970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 15183 - 15183 15183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 20398 - 20398 20398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 14343 - 14343 14343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6522 - 6522 6522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 31974 - 31974 31974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰