کالایاب
شاخص یاب
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LLB QI Equities Global Passive USD 1839.57 - 1839.57 1839.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
LLB QI Equities Global Passive USD I2 1977.91 - 1977.91 1977.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
LGT Strategy 3 Years EUR B 1694.13 - 1694.13 1694.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1273.5 - 1273.5 1273.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Equity Japan JPY IM 1332 - 1332 1332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2534.11 - 2534.11 2534.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1247.45 - 1247.45 1247.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2191.62 - 2191.62 2191.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1798.1 - 1798.1 1798.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 158296 - 158296 158296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 4150.43 - 4150.43 4150.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1139.1 - 1139.1 1139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1797.05 - 1797.05 1797.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1934.1 - 1934.1 1934.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2053.37 - 2053.37 2053.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2112.72 - 2112.72 2112.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
MAP Debt Fund USD 120.49 - 120.49 120.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
plant-a-tree fund EUR 2385.72 - 2385.72 2385.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Pro Strategy Fund EUR 133.94 - 133.94 133.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LLB Wandelanleihen H EUR 124.72 - 124.72 124.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LLB Wandelanleihen LLB Acc 140.44 - 140.44 140.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1553.22 - 1553.22 1553.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1533.43 - 1533.43 1533.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1248.54 - 1248.54 1248.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1376.62 - 1376.62 1376.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Solitaire Global Bond Fund USD 127.23 - 127.23 127.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Craton Capital Precious Metal E 94.36 - 94.36 94.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 194.05 - 194.05 194.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ASPOMA China Opportunities Fund I 124.1 - 124.1 124.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ASPOMA China Opportunities Fund P 120.82 - 120.82 120.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Craton Capital Precious Metal B Inc 90.46 - 90.46 90.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 108.25 - 108.25 108.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
VP Bank Best Manager World Equities B 1573.99 - 1573.99 1573.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 232.78 - 232.78 232.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 195.36 - 195.36 195.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1663.17 - 1663.17 1663.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1418.3 - 1418.3 1418.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1094.81 - 1094.81 1094.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 171.6 - 171.6 171.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 118.25 - 118.25 118.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
VP Bank Best Manager European Equities B 2210.39 - 2210.39 2210.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 167.79 - 167.79 167.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 2035.9 - 2035.9 2035.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1255.33 - 1255.33 1255.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3282.41 - 3282.41 3282.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Trend Performance I 139.82 - 139.82 139.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Trend Performance R 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
IFAG Global Opportunities Fund P 59.08 - 59.08 59.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
CAP Japan Equity Fund JPY A 18110 - 18110 18110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
CAP Japan Equity Fund JPY I 16171 - 16171 16171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Dm Global Invest Acc 216.2 - 216.2 216.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Albion Strategic Fund 2029.1 - 2029.1 2029.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Lumen Vietnam Fund -USD- 189.27 - 189.27 189.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Mistral Value Fund USD P 1430.87 - 1430.87 1430.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 162.64 - 162.64 162.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 83.97 - 83.97 83.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1615.58 - 1615.58 1615.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 1976.4 - 1976.4 1976.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2331.68 - 2331.68 2331.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
Dynatrend Fund Acc 1241.44 - 1241.44 1241.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
LGT GIM Growth (USD) IM 16282.55 - 16282.55 16282.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
LGT GIM Balanced (USD) IM 14817.35 - 14817.35 14817.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
NB Value Equity Fund 172.55 - 172.55 172.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
AAE Global Strategy Fund 111.32 - 111.32 111.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Simplex Asian Select Acc 1740.68 - 1740.68 1740.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Simplex European Select Acc 2402.85 - 2402.85 2402.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Premium Strategy 7 plus Fund 125.37 - 125.37 125.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
B & P Vision-Q-Selection Europe 72.91 - 72.91 72.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 250.57 - 250.57 250.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 66.02 - 66.02 66.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Stream Invest Acc 173.92 - 173.92 173.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
WAM Strategy Portfolio B 2180.91 - 2180.91 2180.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 756.23 - 756.23 756.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1265.02 - 1265.02 1265.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
ICSG Premium World Fund Acc 80.89 - 80.89 80.89 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۳۴
FMF CAPITAL FUND 144.11 - 144.11 144.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1200.2 - 1200.2 1200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1241.69 - 1241.69 1241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰