شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2433
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:03:15
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:01:20
9 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
6 (5.04%)
تغییر ۶ ماهه
125 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
40 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
62 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
137 (7.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.603 - 0.603 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Public Growth 0.447 - 0.447 0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kenanga Growth 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Ittikal Fund 0.783 - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB OSK Asian Income Fund 0.629 - 0.629 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Equity Fund 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Ittikal Sequel Fund 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.344 - 0.344 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Growth Fund 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB iCash Fund 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Equity Fund 0.237 - 0.237 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AIA PAM-Growth Fund 1.141 - 1.141 1.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Sector Select 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public SmallCap Fund 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AIA PAM-Moderate Fund 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kenanga Malaysian Inc 0.712 - 0.712 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Libra MoneyExtra Fund 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB Islamic Bond Fund 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB Smart Income Fund 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Islamic Equity Fund 0.245 - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB Smart Balanced Fund 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hong Leong Dividend Fund 0.525 - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public China Select Fund 0.285 - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public China Ittikal Fund 0.275 - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Global Select Fund 0.307 - 0.307 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Dynamic Allocation Fund 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Islamic Asia Equity Fund 0.262 - 0.262 0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Industry Growth Fund 0.474 - 0.474 0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.393 - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Far-East Balanced Fund 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment Dividend Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment Progress Fund 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Opportunities Fund 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Growth Fund 0.622 - 0.622 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.641 - 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.655 - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Select Treasures Fund 0.279 - 0.279 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.584 - 0.584 0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.822 - 0.822 0.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.334 - 0.334 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.733 - 0.733 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.337 - 0.337 0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMB Income Trust 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMB Dividend Trust 0.203 - 0.203 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Singular Value Fund 2.598 - 2.598 2.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic DALI Eq 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Balanced 0.461 - 0.461 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Growth Fund 1.104 - 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Premier Fund 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.607 - 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Aggressive Fund 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.637 - 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.137 - 1.137 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.242 - 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
KAF Bond Fund 194.665 - 194.665 194.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
KAF Money Market Fund 142.841 - 142.841 142.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
TA South East Asia Equity Fund 0.366 - 0.366 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Public Far-East Select 0.294 - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
PB ASEAN Dividend 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
PB Fixed Income Fund 1.072 - 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
PB China ASEAN Equity Fund 0.361 - 0.361 0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Hong Leong Penny Stock Fund 0.099 - 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
PB China Pacific Equity Fund 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.157 - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment Pacific Fund 0.286 - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Income Fund 0.705 - 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.651 - 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.769 - 0.769 0.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
PB Asia Equity 0.262 - 0.262 0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Bond Fund 0.976 - 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Dividend Fund 0.291 - 0.291 0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Public Tactical Allocation Fund 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Select Cash Fund 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.471 - 0.471 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Libra Liquidity Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
PB Islamic Bond Fund 1.149 - 1.149 1.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
PB Aiman Sukuk Fund 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Libra Dana Safa Fund 0.533 - 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Libra AsnitaBond Fund 0.619 - 0.619 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.656 - 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Bond Fund 0.923 - 0.923 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.634 - 0.634 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Public Bond Fund 0.95 - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۴
Pacific Cash Fund 0.524 - 0.523 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳:۰۵
AmDynamic Bond 0.666 - 0.666 0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
United Cash Fund 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۰۴
Areca EquityTRUST Fund 0.486 - 0.485 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
AmChina A-Shares 2.069 - 2.069 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰