شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 4919.476 - 4919.476 4919.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Linder Fund B 1769.951 - 1769.951 1769.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
APS Income Fund Accumulation 178.883 - 178.883 178.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
APS Income Fund Distribution 124.596 - 124.596 124.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
APS Regular Income Ethical Class A 1.337 - 1.337 1.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.333 - 1.333 1.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.096 - 1.096 1.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategc 137.676 - 137.676 137.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategi 152.528 - 152.528 152.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵