کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 110.58 - 110.58 110.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategc 142.44 - 142.44 142.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategi 157.936 - 157.936 157.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Hermes Linder Fund A 5246.128 - 5246.128 5246.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Hermes Linder Fund B 1884.535 - 1884.535 1884.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
APS Income Fund Accumulation 182.383 - 182.383 182.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
APS Income Fund Distribution 127.033 - 127.033 127.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
APS Regular Income Ethical Class A 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.126 - 1.126 1.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳