کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0532
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:27:16
0 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:04
55 (10.34%)
تغییر ۳ ماهه
55 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
587 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

747
قیمت روز
1 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:35:08
12 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
120 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.84 - 19.84 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.543 - 25.543 25.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 41.061 - 41.061 41.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 374.144 - 374.144 374.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.308 - 1.308 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.271 - 13.271 13.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.865 - 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 120.739 - 120.739 120.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.442 - 1.442 1.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.241 - 1.241 1.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.562 - 2.562 2.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 43.348 - 43.348 43.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.974 - 39.974 39.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.916 - 39.916 39.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Santander S14 SA B2 2.327 - 2.327 2.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo Santander S14 SA B3 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.377 - 7.377 7.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.906 - 7.906 7.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.184 - 8.184 8.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inversion Horizonte SA B0 A 2.185 - 2.185 2.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inversion Horizonte SA B0 B 2.125 - 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Inversion Horizonte SA B0 C 2.042 - 2.042 2.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.066 - 5.066 5.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.212 - 5.212 5.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.147 - 4.147 4.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 34.75 - 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.958 - 1.958 1.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.163 - 14.163 14.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 12.83 - 12.83 12.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.413 - 19.413 19.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 230.983 - 230.983 230.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 232.244 - 232.244 232.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 231.158 - 231.158 231.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.228 - 2.228 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 5.818 - 5.818 5.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.235 - 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.467 - 2.467 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.38 - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.271 - 2.271 2.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.421 - 2.421 2.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 46.04 - 46.04 46.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 345.916 - 345.916 345.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 21.628 - 21.628 21.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 44.88 - 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 155.867 - 155.867 155.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.555 - 2.555 2.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 39.981 - 39.981 39.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 36.716 - 36.716 36.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 434.277 - 434.277 434.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 360.023 - 360.023 360.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 367.524 - 367.524 367.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 125.882 - 125.882 125.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.544 - 5.544 5.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 5.846 - 5.846 5.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.591 - 5.591 5.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.906 - 2.906 2.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.467 - 2.467 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.497 - 4.497 4.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 346.275 - 346.275 346.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 43.257 - 43.257 43.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 152.024 - 152.024 152.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 150.37 - 150.37 150.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.192 - 3.192 3.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-3 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۶:۰۲
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.298 - 2.298 2.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 147.771 - 147.771 147.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.467 - 5.467 5.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.104 - 4.104 4.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.207 - 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.272 - 3.272 3.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.234 - 3.234 3.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 24.412 - 24.412 24.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰