شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0524
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:41:10
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
48 (9.02%)
تغییر ۳ ماهه
27 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
580 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

770
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:35:18
57 (6.92%)
تغییر ۳ ماهه
87 (10.15%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.304 - 19.304 19.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.208 - 3.208 3.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 421.568 - 421.568 421.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 364.236 - 364.236 364.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 350.824 - 350.824 350.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 358.13 - 358.13 358.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.278 - 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.011 - 14.011 14.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 12.681 - 12.681 12.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 123.509 - 123.509 123.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 119.293 - 119.293 119.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 244.291 - 244.291 244.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.795 - 5.795 5.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 6.103 - 6.103 6.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.842 - 5.842 5.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 6.075 - 6.075 6.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.507 - 1.507 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.303 - 1.303 1.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.644 - 122.644 122.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.827 - 2.827 2.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.407 - 2.407 2.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.408 - 2.408 2.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 45.054 - 45.054 45.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 42.468 - 42.468 42.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 376.577 - 376.577 376.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 376.896 - 376.896 376.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 20.851 - 20.851 20.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.533 - 39.533 39.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 36.328 - 36.328 36.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 36.337 - 36.337 36.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 148.549 - 148.549 148.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 158.422 - 158.422 158.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 156.848 - 156.848 156.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 162.428 - 162.428 162.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.685 - 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.3 - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.815 - 7.815 7.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.085 - 8.085 8.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.153 - 5.153 5.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 40.636 - 40.636 40.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 39.49 - 39.49 39.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.098 - 4.098 4.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.844 - 1.844 1.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.938 - 1.938 1.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.204 - 19.204 19.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 245.601 - 245.601 245.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 244.475 - 244.475 244.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 44.348 - 44.348 44.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.625 - 19.625 19.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 24.969 - 24.969 24.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Fondo Santander S14 SA B2 2.304 - 2.304 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Inversion Horizonte SA B0 A 2.159 - 2.159 2.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Inversion Horizonte SA B0 B 2.101 - 2.101 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Inversion Horizonte SA B0 C 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.628 - 1.628 1.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.293 - 1.293 1.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.314 - 1.314 1.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.394 - 2.394 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fondo Santander S14 SA B3 2.337 - 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.007 - 2.007 2.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.843 - 1.843 1.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.289 - 2.289 2.289 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.204 - 2.204 2.204 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.248 - 2.248 2.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.246 - 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.019 - 4.019 4.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.123 - 4.123 4.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 2.983 - 2.983 2.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.467 - 5.467 5.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.104 - 4.104 4.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.207 - 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.272 - 3.272 3.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.234 - 3.234 3.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.189 - 3.189 3.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.146 - 3.146 3.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 24.412 - 24.412 24.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰