شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1358.4 - 1355.85 1358.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Monaco Court Terme Euro 5086.49 - 5084.92 5086.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Monaction Emerging Markets 1410.68 - 1410.68 1412.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Monaco Convertible Bond Europe 1124.85 - 1124.85 1126.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴