کالایاب
شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1460.59 - 1460.59 1460.59 4.38 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Monaco Court Terme Euro 5113.44 - 5113.44 5113.44 0.60 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Monaction Emerging Markets 1484.6 - 1484.6 1484.6 1.93 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Monaco Convertible Bond Europe 1148.27 - 1148.27 1148.27 1.71 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵