کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:28
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

448
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
45 (11.17%)
تغییر ۳ ماهه
45 (11.17%)
تغییر ۶ ماهه
448 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:31
58 (4.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
63 (4.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1864.288 - 1864.288 1864.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Global Fund 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund A 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund B 1.536 - 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund D 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Active Fund A 11.261 - 11.261 11.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Active Fund B 11.271 - 11.271 11.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Active Fund C 11.272 - 11.272 11.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Global Trust B 2.072 - 2.072 2.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.432 - 4.432 4.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.477 - 4.477 4.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Property Fund A 12.179 - 12.179 12.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Property Fund B 12.232 - 12.232 12.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Property Fund D 12.305 - 12.305 12.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.44 - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.319 - 12.319 12.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.307 - 1.307 1.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.311 - 1.311 1.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.969 - 9.969 9.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.971 - 9.971 9.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.156 - 9.156 9.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.167 - 9.167 9.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.163 - 9.163 9.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.174 - 9.174 9.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.262 - 4.262 4.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.266 - 4.266 4.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.271 - 4.271 4.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.269 - 4.269 4.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Capricorn International Fund C 2.924 - 2.924 2.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶