شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:41:10
0 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
23 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
36 (9.23%)
تغییر ۶ ماهه
426 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,336
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:18
92 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
69 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
139 (11.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 1.832 - 1.832 1.832 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund A 1.468 - 1.468 1.468 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund B 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund D 1.469 - 1.469 1.469 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund A 11.109 - 11.109 11.109 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund B 11.11 - 11.11 11.11 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund C 11.114 - 11.114 11.114 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Global Trust B 1.868 - 1.868 1.868 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.186 - 4.186 4.186 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.218 - 4.218 4.218 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund A 12.348 - 12.348 12.348 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund B 12.398 - 12.398 12.398 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D 12.461 - 12.461 12.461 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.187 - 4.187 4.187 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.475 - 12.475 12.475 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.297 - 1.297 1.297 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.297 - 1.297 1.297 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.298 - 1.298 1.298 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.957 - 9.957 9.957 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.958 - 9.958 9.958 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund A 8.661 - 8.661 8.661 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund B 8.659 - 8.659 8.659 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund C 8.663 - 8.663 8.663 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund D 8.658 - 8.658 8.658 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.099 - 4.099 4.099 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.101 - 4.101 4.101 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1767.381 - 1767.381 1767.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Capricorn International Fund C 2.556 - 2.556 2.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶