شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1171
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:01:15
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:35
26 (11.02%)
تغییر ۳ ماهه
24 (10.08%)
تغییر ۶ ماهه
262 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

840
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:08
71 (7.77%)
تغییر ۳ ماهه
35 (3.95%)
تغییر ۶ ماهه
7 (0.83%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1040.5 - 1040.5 1040.5 0.17 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Delphi Nordic 33330.966 - 33330.966 33330.966 265.81 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa A 101.62 - 101.62 101.62 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa B 100.86 - 100.86 100.86 0.54 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa D 100.84 - 100.84 100.84 0.53 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global A 133.02 - 133.02 133.02 0.61 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global B 131.85 - 131.85 131.85 0.60 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global D 131.82 - 131.82 131.82 0.59 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Plan 30 1570.18 - 1570.18 1570.18 0.55 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Plan 50 1696.71 - 1696.71 1696.71 0.68 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Plan 80 1775.3 - 1775.3 1775.3 0.56 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Avkastning 2302.09 - 2302.09 2302.09 0.45 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.089 - 16.089 16.089 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.127 - 14.127 14.127 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.466 - 12.466 12.466 0.07 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Norge Pluss 2008.97 - 2008.97 2008.97 0.54 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Global Statsobligasjon 938.99 - 938.99 938.99 0.50 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1030.8 - 1030.8 1030.8 0.23 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 114 - 114 114 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 627.08 - 627.08 627.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 1448.1 1449.66 1448.1 1449.66 12.48 0.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 1528.82 1526.79 1526.79 1528.82 21.72 1.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Arctic Return Class I 1261.39 - 1261.39 1261.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Arctic Nordic Equities A 2678.36 - 2678.36 2678.36 9.93 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Arctic Nordic Equities B 2792.64 - 2792.64 2792.64 11.02 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6313.63 - 6313.63 6313.63 34.97 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1839.816 - 1839.816 1839.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3074.621 - 3074.621 3074.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
FIRST Rente 1006.797 - 1006.797 1006.797 0.36 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Eika Kreditt 992.734 - 992.734 992.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Eika Pensjon 1991.152 - 1991.152 1991.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DNB High Yield 1096.841 - 1096.841 1096.841 6.03 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt A 98.39 - 98.39 98.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt B 98.32 - 98.32 98.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt C 118.86 - 118.86 118.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt D 97.06 - 97.06 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
FIRST Høyrente 988.865 - 988.865 988.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
FORTE Obligasjon 107.433 - 107.433 107.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Aktiv 1562.088 - 1562.088 1562.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Gambak 30149.149 - 30149.149 30149.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Statsobligasjon 1013.986 - 1013.986 1013.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Landkreditt Utbytte 175.135 - 175.135 175.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Obligasjon 5 år 1280.956 - 1280.956 1280.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Kredittobligasjon 1052.846 - 1052.846 1052.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeAsia Indeks I 1692.743 - 1692.743 1692.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeVerden Indeks 2774.707 - 2774.707 2774.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Norge Classic 949.3 - 949.3 949.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Norge Vekst 22550.974 - 22550.974 22550.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeUSA Indeks USD A 2767.586 - 2767.586 2767.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
DNB Global IV 336.548 - 336.548 336.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global Credit 9177.487 - 9177.487 9177.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Teknologi NOK 1499.193 - 1499.193 1499.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Obligasjon III 10080.524 - 10080.524 10080.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global indeks NOK 276.878 - 276.878 276.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Multifaktor 2133.659 - 2133.659 2133.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Norge 18091.758 - 18091.758 18091.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 30 151.484 - 151.484 151.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 50 294.277 - 294.277 294.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 80 244.645 - 244.645 244.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Nordic 31620.84 - 31620.84 31620.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Obligasjon 10952.474 - 10952.474 10952.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv Rente 100.954 - 100.954 100.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Health Care 318.074 - 318.074 318.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Holberg Kreditt 107.125 - 107.125 107.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Holberg Global A 256.126 - 256.126 256.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
PLUSS Obligasjon 1012.61 - 1012.61 1012.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Stat A 1137.915 - 1137.915 1137.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Kombinasjon 4953.251 - 4953.251 4953.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv Rente II 97.889 - 97.889 97.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB High Yield (I) 1032.634 - 1032.634 1032.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global High Grade 819.869 - 819.869 819.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return A 101198.07 - 101198.07 101198.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return B 6611.63 - 6611.63 6611.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return C 6538.06 - 6538.06 6538.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund A 297302.92 - 297302.92 297302.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund B 18600.67 - 18600.67 18600.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund C 19028.19 - 19028.19 19028.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Trippel Smart 2514.623 - 2514.623 2514.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Indeks I 2533.822 - 2533.822 2533.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Private Banking Premium 50 177.377 - 177.377 177.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Private Banking Premium 80 206.742 - 206.742 206.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2526.618 - 2526.618 2526.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1166.578 - 1166.578 1166.578 2.97 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1269.93 - 1269.93 1269.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2031.16 - 2031.16 2031.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Global Bond Fund Institutional AccV 207.96 - 207.96 207.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 198.97 - 198.97 198.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 133.32 - 133.32 133.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
C WorldWide Asia 2A 147.35 - 147.35 147.35 1.54 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
C WorldWide Asia 3A 1398 - 1398 1398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۶:۰۴
C WorldWide Asia 2A 167.22 - 165.81 167.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
FIRST Generator 2688.853 - 2688.853 2688.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
C WorldWide Asia 3A 1444.58 - 1444.58 1444.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
Borea European Credit 1261.976 - 1261.976 1261.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 112.08 - 112.08 112.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
N1 European High Yield Bond Fund Bn 319.75 - 319.75 319.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 561.81 - 561.81 561.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 965.42 - 965.42 965.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 122.81 - 122.81 122.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 205.37 - 205.37 205.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 161.1 - 161.1 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1491.38 - 1491.38 1491.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6067.86 - 6067.86 6067.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 262.3 - 262.3 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
C WorldWide Asia 4A 1764.81 - 1764.81 1764.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰