کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.117
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:29:15
0 (2.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

264
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
28 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
28 (11.86%)
تغییر ۶ ماهه
264 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:50
61 (7.36%)
تغییر ۳ ماهه
27 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
88 (10.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Institutional AccV 211.16 - 211.16 211.16 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 201.92 - 201.92 201.92 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1058.07 - 1058.07 1058.07 0.89 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Nordea Kreditt 1048.84 - 1048.84 1048.84 0.24 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 654.54 - 654.54 654.54 5.87 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 610.92 - 610.92 610.92 5.41 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1071.9 - 1071.9 1071.9 2.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 209.97 - 209.97 209.97 0.12 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Delphi Nordic 36042.425 - 36042.425 36042.425 15.66 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Plan 30 1619.46 - 1619.46 1619.46 3.28 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Plan 50 1775.84 - 1775.84 1775.84 5.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Plan 80 1906.59 - 1906.59 1906.59 7.23 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
PLUSS Obligasjon 1019.22 - 1019.22 1019.22 0.76 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Avkastning 2448.33 - 2448.33 2448.33 19.89 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Norge Pluss 2120.42 - 2120.42 2120.42 14.22 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Global Statsobligasjon 950.72 - 950.72 950.72 0.29 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 124.51 - 124.51 124.51 0.16 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 114.87 - 114.87 114.87 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 171.79 - 171.79 171.79 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
FIRST Rente 1013.894 - 1013.894 1013.894 0.35 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Europa A 109.78 - 109.78 109.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Europa B 108.91 - 108.91 108.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Europa D 108.89 - 108.89 108.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Global A 145.09 - 145.09 145.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Global B 143.75 - 143.75 143.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ODIN Global D 143.73 - 143.73 143.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
FIRST Generator 2766.496 - 2766.496 2766.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
FIRST Høyrente 1003.489 - 1003.489 1003.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
FORTE Obligasjon 108.537 - 108.537 108.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
SKAGEN Avkastning 16.299 - 16.299 16.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
SKAGEN Avkastning 14.377 - 14.377 14.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
SKAGEN Avkastning 12.328 - 12.328 12.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
DNB Global Credit 9414.548 - 9414.548 9414.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1955.659 - 1955.659 1955.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3303.08 - 3303.08 3303.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Aktiv 30 156.217 - 156.217 156.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Aktiv 50 307.082 - 307.082 307.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Aktiv 80 259.478 - 259.478 259.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eika Kreditt 1005.961 - 1005.961 1005.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eika Pensjon 2064.264 - 2064.264 2064.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB High Yield 1150.615 - 1150.615 1150.615 3.33 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ODIN Kreditt A 100.76 - 100.76 100.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ODIN Kreditt B 100.67 - 100.67 100.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ODIN Kreditt C 121.67 - 121.67 121.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ODIN Kreditt D 99.38 - 99.38 99.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1630.375 - 1630.375 1630.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Alfred Berg Gambak 32039.912 - 32039.912 32039.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB High Yield (I) 1054.501 - 1054.501 1054.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP Statsobligasjon 1020.618 - 1020.618 1020.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Landkreditt Utbytte 183.053 - 183.053 183.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1292.562 - 1292.562 1292.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1061.297 - 1061.297 1061.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP AksjeAsia Indeks I 1740.807 - 1740.807 1740.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 2971.761 - 2971.761 2971.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 991.109 - 991.109 991.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 2994.498 - 2994.498 2994.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 185.091 - 185.091 185.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 219.244 - 219.244 219.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNB Global IV 360.209 - 360.209 360.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Teknologi NOK 1647.168 - 1647.168 1647.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Obligasjon III 10194.32 - 10194.32 10194.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Global indeks NOK 297.528 - 297.528 297.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Global Multifaktor 2252.582 - 2252.582 2252.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Delphi Norge 19306.97 - 19306.97 19306.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Delphi Nordic 33310.125 - 33310.125 33310.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Obligasjon 11069.681 - 11069.681 11069.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Aktiv Rente 102.097 - 102.097 102.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Health Care 329.833 - 329.833 329.833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Holberg Kreditt 109.221 - 109.221 109.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Holberg Global A 280.919 - 280.919 280.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Stat A 1143.814 - 1143.814 1143.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Delphi Kombinasjon 5097.414 - 5097.414 5097.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Aktiv Rente II 99.064 - 99.064 99.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Global High Grade 829.361 - 829.361 829.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Nordic Return A 105275.42 - 105275.42 105275.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Nordic Return B 6880.72 - 6880.72 6880.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Nordic Return C 6808.98 - 6808.98 6808.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Investment Fund A 310801.86 - 310801.86 310801.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Investment Fund B 19471.32 - 19471.32 19471.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Pareto Investment Fund C 19932.95 - 19932.95 19932.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Trippel Smart 2698.78 - 2698.78 2698.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Danske Invest Norge Vekst 23854.595 - 23854.595 23854.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Global Indeks I 2723.57 - 2723.57 2723.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2708.727 - 2708.727 2708.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1230.179 - 1230.179 1230.179 0.89 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1298.41 - 1298.41 1298.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2204.07 - 2204.07 2204.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
N1 European High Yield Bond Fund Bn 325.33 - 325.33 325.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Arctic Return Class I 1270.78 - 1270.78 1270.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Arctic Nordic Equities B 2959.57 - 2945.05 2959.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 304.4 - 304.4 304.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6843.69 - 6843.69 6843.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
Borea European Credit 1290.723 - 1290.723 1290.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 112.08 - 112.08 112.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1491.38 - 1491.38 1491.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6067.86 - 6067.86 6067.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳