کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2629
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:01
13 (12.38%)
تغییر ۳ ماهه
13 (12.38%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
98 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
65 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
62 (2.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 395.62 - 395.62 395.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 547.5 - 547.5 547.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 234.357 - 234.357 234.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 66.871 - 66.871 66.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 143.859 - 143.859 143.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 73.124 - 73.124 73.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 94.32 - 94.32 94.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
PKO Akcji Plus 92.01 - 91.93 92.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PKO Zrownowazony 140.89 - 140.85 140.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Dluzny 1762.52 - 1762.45 1762.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PKO Stabilnego Wzrostu 162.78 - 162.77 162.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Akcyjny 2560.36 - 2556.93 2560.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zrownowazony FIO A 610.63 - 607.8 610.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Polskich Akcji 465.22 - 464.81 465.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 35.98 - 35.89 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 41.43 - 41.32 41.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 45.98 - 45.86 45.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 660.67 - 657.59 660.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 817.05 - 813.19 817.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 176.5 - 176.29 176.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
QuercusSelektywny 129.28 - 129.09 129.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BPH Obligacji 2 Acc 3498.02 - 3497.94 3498.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Akcji FIO A 284.48 - 282.84 284.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UniObligacje Aktywny 156.86 - 156.86 157.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BPH SFIO Total Profit 1037.25 - 1029.23 1037.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PKO Akcji Nowa Europa 105.73 - 105.17 105.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 167.56 - 167.02 167.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 154.66 - 154.17 154.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico FIO Obligacji A 21.45 - 21.44 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico FIO Obligacji I 21.46 - 21.45 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Gold Otwarty A 137.37 - 136.94 137.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Gold Otwarty I 148.26 - 147.79 148.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Gold Otwarty P 175.26 - 174.69 175.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Arka Platinum Dynamiczny 42.93 - 42.91 42.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Obligacji FIO A 338.48 - 338.44 338.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Obligacji FIO I 343.44 - 343.4 343.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Obligacji FIO P 366.85 - 366.8 366.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UniAkcje Nowa Europa Acc 123.12 - 123.12 124.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 30.26 - 30.26 30.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 105.65 - 105.65 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UniObligacje Nowa Europa Acc 186.41 - 186.41 186.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
WIOF India Performance Fund A 21.327 - 21.327 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
WIOF India Performance Fund B 20.185 - 20.185 20.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1428.56 - 1423.43 1428.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 104.19 - 103.96 104.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 121.58 - 121.58 121.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.3 - 24.25 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 249.39 - 248.88 249.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 153 - 152.91 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 387.27 - 386.16 387.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PKO Technologii i Innowacji Globalny 275.31 - 272.34 275.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 134.13 - 133.66 134.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.22 - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.187 - 2.174 2.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.69 - 13.64 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.9 - 7.84 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.9 - 7.84 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1584.42 - 1583.76 1584.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1355.69 - 1355.49 1355.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 195.48 - 195.07 195.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 133.61 - 133.58 133.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 256.13 - 255.77 256.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1147.22 - 1145.13 1147.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 116.4 - 116.4 116.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 198.69 - 197.06 198.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Skarbiec III FILAR 165.25 - 165.25 165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 102.34 - 102.34 102.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰