شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2656
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:14:10
0 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:54
10 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
7 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:39
150 (5.96%)
تغییر ۳ ماهه
205 (8.34%)
تغییر ۶ ماهه
298 (10.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 362.215 349.661 349.661 362.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 219.65 214.112 214.112 219.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
PKO Akcji Plus 90.3 - 90.3 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Zrownowazony 139.09 - 139.09 139.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Dluzny 1762.54 - 1762.54 1762.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Stabilnego Wzrostu 161.59 - 161.59 161.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Akcyjny 2472.44 - 2472.44 2472.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zrownowazony FIO A 565.64 - 565.64 565.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Polskich Akcji 445.43 - 445.43 445.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 34.41 - 34.41 34.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 39.53 - 39.53 39.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 43.79 - 43.79 43.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 611.27 - 611.27 611.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 752.96 - 752.96 752.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
N1 European Small and Middle Cap Ep 2395.79 - 2395.79 2395.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 174.47 - 174.47 174.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
BPH Obligacji 2 Acc 3481.03 - 3481.03 3481.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Akcji FIO A 257.07 - 257.07 257.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
UniObligacje Aktywny 156.8 - 156.8 156.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
BPH SFIO Total Profit 1058.2 - 1058.2 1058.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Akcji Nowa Europa 97.76 - 97.76 97.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 158.96 - 158.96 158.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 146.88 - 146.88 146.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico FIO Obligacji A 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Gold Otwarty A 136.46 - 136.46 136.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Gold Otwarty I 147.19 - 147.19 147.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Gold Otwarty P 173.3 - 173.3 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Obligacji FIO A 338.26 - 338.26 338.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Obligacji FIO I 343.15 - 343.15 343.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Obligacji FIO P 366.03 - 366.03 366.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
UniAkcje Nowa Europa Acc 118.89 - 118.89 118.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 102.38 - 102.38 102.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
UniObligacje Nowa Europa Acc 183.31 - 183.31 183.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund A 20.511 - 20.511 20.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund B 19.457 - 19.457 19.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 104.08 - 104.08 104.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 116.56 - 116.56 116.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 89.17 - 89.17 89.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 235.48 - 235.48 235.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 152.15 - 152.15 152.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 351.03 - 351.03 351.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PKO Technologii i Innowacji Globalny 247.28 - 247.28 247.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1567.3 - 1567.3 1567.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 131.77 - 131.77 131.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 108.38 - 108.38 108.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Arka Platinum Dynamiczny 40.87 - 40.87 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 25.98 - 25.98 25.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1354.14 - 1354.14 1354.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 126.74 - 126.74 126.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1339.44 - 1339.44 1339.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 189.5 - 189.5 189.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 171.71 - 171.71 171.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 252.13 - 252.13 252.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1013.95 - 1013.95 1013.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 525.6 - 525.6 525.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 62.954 - 62.954 62.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 134.019 - 134.019 134.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 66.564 - 66.564 66.564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Amplico FIO Obligacji I 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 91.32 - 90.51 91.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Skarbiec III FILAR 162.64 - 162.64 162.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
QuercusSelektywny 125.81 - 125.81 125.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰