کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
344 (12.42%)
تغییر ۳ ماهه
47 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
136 (4.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.683 - 14.683 14.683 0.14 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.846 - 7.846 7.846 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.014 - 6.014 6.014 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.676 - 7.676 7.676 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.461 - 7.461 7.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.39 - 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.087 - 16.087 16.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.217 - 12.217 12.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.393 - 12.393 12.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.444 - 4.444 4.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.345 - 13.345 13.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.19 - 95.19 95.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fundo de Investimento Alternativo M 6.615 - 6.615 6.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵