شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
42 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
335 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.584 - 12.584 12.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.766 - 7.766 7.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.375 - 7.375 7.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.401 - 4.401 4.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.096 - 12.096 12.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
BPI Portugal Fundo de Investiment 13.863 - 13.863 13.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.947 - 11.947 11.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.148 - 14.148 14.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Popular Tesouraria Fundo de Inves 5.992 - 5.992 5.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.478 - 6.478 6.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.568 - 7.568 7.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.422 - 15.422 15.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.311 - 94.311 94.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.139 - 13.139 13.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۴
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.394 - 2.394 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵