شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:37:14
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
8 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
9 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riyad Al Hadi 15.03 - 15.03 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Mokdam 21.28 - 21.16 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Shuja'a 22.19 - 21.9 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Shamekh 23.46 - 22.89 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.67 - 14.67 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 21.56 - 21.49 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 25.26 - 23.9 25.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 26.46 - 26.46 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
HSBC Amanah Saudi Equity 27.15 - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Saudi EquitySEF 168.68 - 168.68 168.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah GCC Equity 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC GCC Equity Income 10.53 - 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Saudi Equity Trading 104.13 - 104.13 104.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Financial Institutions 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Saudi Freestyle Equity 19.31 - 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.02 - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.34 - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Bakheet Saudi Trading Equity 2.17 - 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Balanced 117.99 - 117.99 117.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Aggressive 125.05 - 125.05 125.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Conservative 114.87 - 114.87 114.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Morgan Stanley Saudi Equity 332.43 - 332.43 332.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Bakheet IPO 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Jadwa GCC Equity 278.22 - 278.22 278.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Murabaha SR 115.52 - 115.52 115.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Saudi Equity 356.52 - 356.52 356.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
AlJazira GCC Income 110.02 - 110.02 110.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Arab Market Equity 263.37 - 263.37 263.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
SAMBA Al Raed 46.56 - 46.56 46.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA Al Razeen 28.32 - 28.32 28.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA Al Sunbullah 112.71 - 112.71 112.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA Al Fareed 22.79 - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA Al Musahem 112.91 - 112.91 112.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA GCC Musahem 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA GCC Equity Al Raed 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
Global Saudi Equity 254.6 - 254.6 254.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.47 - 1.47 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۳:۰۳
AlAhli Div SR Trade Fd 1.32 - 1.32 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۲:۳۳
AlAhli Saudi Trd Equity 8.9 - 8.83 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۲:۳۳
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.853 - 1.853 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۲:۳۳
AlAhli GCC Trd Eqty 0.91 - 0.9 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۳۴
Alahli GCC Growth and Income 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۰:۰۴
SF Al Badr Murabaha SR 15.19 - 15.19 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SF Money Market Saudi Riyal 26.69 - 26.69 26.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SF Saudi Istithmar Equity 7779.36 - 7779.36 7779.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SF Al Danah GCC Equity Trading 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 12.34 - 12.34 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Al Jazira Residential Projects 110.29 - 110.29 110.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Aljazira Residential Projects 2 76.99 - 76.99 76.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Gulf 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Money 1562.63 - 1562.63 1562.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 1 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Riyad Real Estate Burj Rafal 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰