کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7393
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:30:17
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
1 (2.44%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
17 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
29 (8.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
American Income Portfolio A2 Acs 39.1 - 39.1 39.1 0.19 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.89 - 10.89 10.89 0.15 1.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.744 - 1.744 1.744 0.02 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 40.09 - 40.09 40.09 0.79 1.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.2 - 24.2 24.2 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.68 - 18.68 18.68 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 24.87 - 24.87 24.87 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.988 - 1.988 1.988 0.03 1.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.5 - 27.5 27.5 0.10 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 42.67 - 42.67 42.67 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 45.79 - 45.79 45.79 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 46.84 - 46.84 46.84 0.75 1.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
European Growth Fund A DIST Eus 23.622 - 23.622 23.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
American Income Portfolio AT Ins 10.96 - 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.54 - 9.54 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 131.26 - 131.26 131.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 113.95 - 113.95 113.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 25.06 - 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 31.14 - 31.14 31.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 42.92 - 42.92 42.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 236.46 - 236.46 236.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 333.576 - 333.576 333.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 140.75 - 140.75 140.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 128.84 - 128.84 128.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 45.01 - 45.01 45.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 45.69 - 45.69 45.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 65.53 - 65.53 65.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 470.74 - 470.74 470.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 42.44 - 42.44 42.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 68.798 - 68.798 68.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 20.958 - 20.958 20.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.428 - 1.428 1.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.022 - 2.022 2.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
I Top Dividend SGD LC 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
I Top Dividend SGD LDQ 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPEM Equity Fund A acc SGD 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.687 - 15.687 15.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.876 - 0.876 0.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.79 - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.175 - 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 18.902 - 18.902 18.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 19.831 - 19.831 19.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 23.54 - 23.54 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 80.283 - 80.283 80.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 81.219 - 81.219 81.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 91.407 - 91.407 91.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 139.37 - 139.37 139.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 150.559 - 150.559 150.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
SIHong Kong Equity C Acc 505.538 - 505.538 505.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 13.241 - 13.241 13.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 252.62 - 251.2 252.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 199.08 - 196.92 199.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 93.39 - 93.36 93.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
AXA Asian Balanced 1.71 - 1.706 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
AIA Acorns of Asia Fund 3.067 - 3.063 3.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
AIA Regional Equity Fund 6.606 - 6.577 6.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
AIA Greater China Equity Fund 3.671 - 3.66 3.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Prulink Singapore Growth Fund 1.297 - 1.295 1.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Schroder Singapore Trust I Acc 2.876 - 2.872 2.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
AIA Greater China Balanced Fund 2.711 - 2.703 2.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First State Regional China Fund 3.921 - 3.921 3.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.661 - 3.652 3.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.271 - 1.268 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.709 - 1.702 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.897 - 1.89 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.405 - 1.399 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.905 - 2.905 2.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 136.4 - 136.4 136.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Schroder Singapore Trust A Acc 1.529 - 1.527 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.559 - 3.553 3.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.067 - 1.067 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.056 - 1.055 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.133 - 1.131 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Schroder Singapore Trust M 1.632 - 1.63 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.339 - 1.336 1.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.071 - 1.071 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
United Income Focus Trust Fund USD Inc 1.001 - 0.998 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
AIA India Balanced Fund 2.059 - 2.059 2.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Greatlink Global Bond 1.637 - 1.637 1.637 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
AXA Life-Fortress Fund - A 4.374 - 4.374 4.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 39.652 - 39.411 39.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.186 - 2.186 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۳۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 90.97 - 90.491 90.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰