شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

818
قیمت روز
7 (0.89%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:30
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
70 (7.92%)
تغییر ۶ ماهه
16 (2.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.405 - 18.405 18.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KD Balkan 2.363 - 2.363 2.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
ALTA WATER 55.654 - 55.654 55.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KD Galileo 10.879 - 10.879 10.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Alfa 66.1 - 66.1 66.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Hrast 36.38 - 36.38 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KD Prvi izbor 8.583 - 8.583 8.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Infond Consumer 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KD Latinska Amerika 1.432 - 1.432 1.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KD Surovine in energija 4.467 - 4.467 4.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
NLB Skladi Visoka tehnologija 9.778 - 9.778 9.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.098 - 26.098 26.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Infond Global 9.78 - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳