شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:30:17
0 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
45 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,364
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
144 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
373 (6.50%)
تغییر ۶ ماهه
770 (12.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Investment Management Bal R 74.298 - 74.298 74.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 74.307 - 74.307 74.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 74.311 - 74.311 74.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 74.313 - 74.313 74.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 4.882 - 4.882 4.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.882 - 4.882 4.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.884 - 4.884 4.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.883 - 4.883 4.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.884 - 4.884 4.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
PSG Flexible Fund 5.336 - 5.336 5.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund A 69.227 - 69.227 69.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund D 69.442 - 69.442 69.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund E 69.346 - 69.346 69.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund F 69.528 - 69.528 69.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Flexible Fund E 5.341 - 5.341 5.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund A 10.352 - 10.332 10.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund B 10.352 - 10.331 10.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund C 10.319 - 10.299 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund H 10.369 - 10.348 10.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund I 10.38 - 10.359 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund R 10.37 - 10.35 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund Z 10.417 - 10.396 10.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund R 373.722 - 373.722 373.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund B1 373.696 - 373.696 373.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Core Value Fund B 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund A 27.035 - 27.035 27.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund C 25.475 - 25.475 25.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund R 27.664 - 27.664 27.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund H 1.774 - 1.772 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund I 1.774 - 1.772 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund Z 1.775 - 1.773 1.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund B1 27.456 - 27.456 27.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 117.184 - 117.184 117.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 113.598 - 113.598 113.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.026 - 37.026 37.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.182 - 15.182 15.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 59.915 - 59.915 59.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.175 - 15.175 15.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.186 - 15.186 15.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.192 - 15.192 15.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Foord Balanced Fund B 52.226 - 52.226 52.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Foord Balanced Fund B2 52.11 - 52.11 52.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Equity Fund A 381.922 - 381.922 381.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Equity Fund C 382.472 - 382.472 382.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund A 35.381 - 35.381 35.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund C 35.384 - 35.384 35.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Balanced Fund A 102.678 - 102.678 102.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Balanced Fund C 102.686 - 102.686 102.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund A 10.796 - 10.767 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund B 10.796 - 10.767 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund E 10.785 - 10.756 10.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund F 10.835 - 10.806 10.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund G 10.769 - 10.741 10.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund H 10.814 - 10.785 10.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund I 10.82 - 10.791 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund R 10.786 - 10.757 10.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund Z 10.835 - 10.806 10.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund A 98.837 - 98.837 98.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund P 99.027 - 99.027 99.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Discovery Balanced Fund 2.018 - 2.012 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund A 6.187 - 6.187 6.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund B 6.206 - 6.206 6.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund D 6.198 - 6.198 6.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund X 6.12 - 6.12 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund A 3.671 - 3.671 3.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund B 3.676 - 3.676 3.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund X 3.669 - 3.669 3.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A1 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B3 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B6 1.391 - 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund A 15.465 - 15.465 15.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund D 15.476 - 15.476 15.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund P 15.466 - 15.466 15.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund B2 15.466 - 15.466 15.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.798 - 1.798 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 29.154 - 29.154 29.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 20.837 - 20.837 20.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.115 - 8.115 8.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.141 - 8.141 8.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 7.981 - 7.981 7.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.228 - 7.228 7.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 7.963 - 7.963 7.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Investec High Income Fund Z 1.166 - 1.166 1.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
STANLIB Income Fund B1 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
STANLIB Income Fund B5 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A2 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A3 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B1 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B4 1.391 - 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B7 1.391 - 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
STANLIB Income Fund D 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund C 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Prescient Income Provider Fund B2 1.389 - 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
STANLIB Extra Income Fund B2 0.863 - 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 19.108 - 19.108 19.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 19.093 - 19.093 19.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ABAX Equity Prescient Fund B1 52.021 - 52.021 52.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 52.422 - 52.422 52.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰