شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:02:04
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,247
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:41
2,510 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,314 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
34,247 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
52 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
183 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
395 (17.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1068.45 - 1068.45 1068.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1062.68 - 1062.68 1062.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1070.89 - 1070.89 1070.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1213.73 - 1213.73 1213.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1070.51 - 1070.51 1070.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۹
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1063.88 - 1063.88 1063.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1066.12 - 1066.12 1066.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1060.75 - 1060.75 1060.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1071.18 - 1071.18 1071.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1070.4 - 1070.4 1070.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 995.14 - 995.14 995.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 998.36 - 998.36 998.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1024.12 - 1024.12 1024.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1032.65 - 1032.65 1032.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 998.24 - 998.24 998.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1036.03 - 1036.03 1036.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1034.66 - 1034.66 1034.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 A 957.55 - 957.55 957.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C1 939.2 - 939.2 939.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C2 944.33 - 944.33 944.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C3 947.81 - 947.81 947.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C4 951.64 - 951.64 951.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C5 955.09 - 955.09 955.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 Ce 954.74 - 954.74 954.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 CF 981.58 - 981.58 981.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KIM Navigator Equity 1 CW 985.21 - 985.21 985.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Marathon Equity A 992.54 - 992.54 992.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Marathon Equity E 992.41 - 992.41 992.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Marathon Equity I 1001.89 - 1001.89 1001.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Marathon Equity W 1000.54 - 1000.54 1000.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Marathon Equity CP 990.07 - 990.07 990.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Baring High Dividend Equity A 882.31 - 882.31 882.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond A 1044.32 - 1044.32 1044.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond I 1044.33 - 1044.33 1044.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond R 1033.98 - 1033.98 1033.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1036.67 - 1036.67 1036.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1166.35 - 1166.35 1166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1177.84 - 1177.84 1177.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1044.66 - 1044.66 1044.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity A 942.76 - 942.76 942.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C 921.33 - 921.33 921.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1141.93 - 1141.93 1141.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1146.7 - 1146.7 1146.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1151.4 - 1151.4 1151.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1156.16 - 1156.16 1156.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1160.79 - 1160.79 1160.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1165.88 - 1165.88 1165.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1210.72 - 1210.72 1210.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C2 926.77 - 926.77 926.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C3 939.65 - 939.65 939.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity CE 940.74 - 940.74 940.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB China A Share Feeder Equity CF 974.6 - 974.6 974.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity A 1033.82 - 1033.82 1033.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity C 1031.63 - 1031.63 1031.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1002.47 - 1002.47 1002.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1027.28 - 1027.28 1027.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1028.73 - 1028.73 1028.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1032.3 - 1032.3 1032.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1002.2 - 1002.2 1002.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1003.63 - 1003.63 1003.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1252.26 - 1252.26 1252.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1275.32 - 1275.32 1275.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1239.65 - 1239.65 1239.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1242.27 - 1242.27 1242.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1249.84 - 1249.84 1249.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1334.79 - 1334.79 1334.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1366.64 - 1366.64 1366.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1129.65 - 1129.65 1129.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1151.31 - 1151.31 1151.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1306.64 - 1306.64 1306.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1316.64 - 1316.64 1316.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1326.74 - 1326.74 1326.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1334.78 - 1334.78 1334.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1327.11 - 1327.11 1327.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1332.75 - 1332.75 1332.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1036.48 - 1036.48 1036.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1050.09 - 1050.09 1050.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1176.24 - 1176.24 1176.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 893.99 - 893.99 893.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1071.95 - 1071.95 1071.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1057.77 - 1057.77 1057.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1067.85 - 1067.85 1067.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1069.56 - 1069.56 1069.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1074.83 - 1074.83 1074.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1013 - 1013 1013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1013.01 - 1013.01 1013.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.15 - 1024.15 1024.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1076.92 - 1076.92 1076.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1082.35 - 1082.35 1082.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1051.2 - 1051.2 1051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed A 1004.44 - 1004.44 1004.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed C 1003.3 - 1003.3 1003.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed I 1010.01 - 1010.01 1010.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed W 1010.33 - 1010.33 1010.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1003.24 - 1003.24 1003.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed CP 1001.42 - 1001.42 1001.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1005.87 - 1005.87 1005.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1057.86 - 1057.86 1057.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1051.86 - 1051.86 1051.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1040.54 - 1040.54 1040.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 891.12 - 891.12 891.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 911.4 - 911.4 911.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 973.01 - 973.01 973.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۰۴
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1010.8 - 1010.8 1010.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 963.89 - 963.89 963.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۶:۰۴
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1015.1 - 1015.1 1015.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 968.46 - 968.46 968.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1031.84 - 1031.84 1031.84 2.82 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1042.48 - 1042.48 1042.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 847.38 - 847.38 847.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1282.86 - 1282.86 1282.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1253.11 - 1253.11 1253.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1258.06 - 1258.06 1258.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1267.23 - 1267.23 1267.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1271.82 - 1271.82 1271.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1322.08 - 1322.08 1322.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1266.57 - 1266.57 1266.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A A 1168.59 - 1168.59 1168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A F 1211.78 - 1211.78 1211.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1152.44 - 1152.44 1152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1155.29 - 1155.29 1155.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1167.28 - 1167.28 1167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 996.83 - 996.83 996.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1358.87 - 1358.87 1359.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1173.65 - 1170.31 1173.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 966.66 - 966.66 971.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Samsung India Feeder Equity 2 A 1379.85 - 1379.85 1379.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 B 1385.63 - 1385.63 1385.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1375.78 - 1375.78 1375.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1413.26 - 1413.26 1413.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1371.27 - 1371.27 1371.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1140.24 - 1140.24 1140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1174.29 - 1174.29 1174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1114.64 - 1114.64 1114.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1155.73 - 1155.73 1155.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 870.76 - 870.76 870.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1031.83 - 1031.83 1031.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1018.23 - 1018.23 1018.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 980.12 - 980.12 980.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 963.86 - 963.86 963.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 969.46 - 969.46 969.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 972.26 - 972.26 972.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 975.07 - 975.07 975.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 975.06 - 975.06 975.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1005.66 - 1005.66 1005.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 954.18 - 954.18 954.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 973.84 - 973.84 973.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1085.55 - 1085.55 1085.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳