شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1108
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:27:14
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
18 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
16 (6.18%)
تغییر ۶ ماهه
275 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,481
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
19 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
59 (3.83%)
تغییر ۶ ماهه
149 (9.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 181.932 - 181.932 181.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 50 221.429 - 221.429 221.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 70 257.864 - 257.864 257.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 100 270.579 - 270.579 270.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Småbolagsfond Sverige 292.596 - 292.596 292.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Obligationsfond icke-utd 129.225 - 129.225 129.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Catella Avkastningsfond 128.19 - 128.19 128.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 234.11 - 234.11 234.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Swedbank Robur IP Aktiefond 60.5 - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 146.44 - 146.44 146.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge B 145.22 - 145.22 145.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge C 3532.63 - 3532.63 3532.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge D 145.28 - 145.28 145.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 577.864 - 577.864 577.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa A 108.4 - 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa B 107.58 - 107.58 107.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa D 107.56 - 107.56 107.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Aktiesparfond 16.278 - 16.278 16.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond USA 228.555 - 228.555 228.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 146.33 - 146.33 146.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 47.49 - 47.49 47.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global 124.655 - 124.655 124.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Svenska Smabolag SEK 1613.34 - 1613.34 1613.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond 1271.762 - 1271.762 1271.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 266.502 - 266.502 266.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
KPA Etisk Blandfond 2 284.12 - 284.12 284.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Dynamisk Aktiefond 13.596 - 13.596 13.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global B 117.305 - 117.305 117.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond G 129.121 - 129.121 129.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 295.18 - 295.18 295.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 148.848 - 148.848 148.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Småbolag 717.2 - 717.2 717.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Asien Tema 618.35 - 618.35 618.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 71.522 - 71.522 71.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 763.43 - 763.43 763.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SPP Generation 70-tal Inc 216.981 - 216.981 216.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access USA 275.88 - 275.88 275.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Exportfond 126.01 - 126.01 126.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Obligationsfond utd 107.491 - 107.491 107.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 19.206 - 19.206 19.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 23.233 - 23.233 23.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken MSCI USA Index 323.661 - 323.661 323.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 199.58 - 199.58 199.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Bostadsobligation utd 92.242 - 92.242 92.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Obligationsinvest Acc 553.039 - 553.039 553.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 50-tal 111.573 - 111.573 111.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 60-tal 131.267 - 131.267 131.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 267.893 - 267.893 267.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund A 418.038 - 418.038 418.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.465 - 104.465 104.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 20.37 - 20.37 20.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond B H NOK 127.601 - 127.601 127.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1041.85 - 1041.85 1041.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 988.65 - 988.65 988.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 323.66 - 323.66 323.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2025 239.085 - 239.085 239.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 240.331 - 240.331 240.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 586.78 - 586.78 586.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 316.73 - 316.73 316.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar USA Indexnära 348.704 - 348.704 348.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 123.86 - 123.86 123.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1479.004 - 1479.004 1479.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1482.276 - 1482.276 1482.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 357.81 - 357.81 357.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 223.74 - 223.74 223.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Global Indexnära 202.237 - 202.237 202.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 339.54 - 339.54 339.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.256 - 111.256 111.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 131.62 - 131.62 131.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 108.54 - 108.54 108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 988.65 - 988.65 988.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 122.773 - 122.773 122.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Varldenfond 15.547 - 15.547 15.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
AMF Aktiefond Varlden 371.91 - 371.91 371.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Didner Gerge Aktiefond 2517.369 - 2517.369 2517.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Technology 299.83 - 299.83 299.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 25 149.71 - 149.71 149.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Kapitalinvest 121.64 - 121.64 121.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 25.973 - 25.973 25.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Stiftelsefond Balanserad 116.857 - 116.857 116.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 265.5 - 265.5 265.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
AP7 Aktiefond 301.73 - 301.73 301.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DNB Teknologi 1594.494 - 1594.494 1594.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Öhman Global Hållbar A 225.06 - 225.06 225.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Safe Play 132.241 - 132.241 132.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 58.63 - 58.63 58.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 100.24 - 100.24 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 655.19 - 655.19 655.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 613.22 - 613.22 613.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Fund IC 171.386 - 171.386 171.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰