شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:51:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

939
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
68 (7.81%)
تغییر ۳ ماهه
46 (5.15%)
تغییر ۶ ماهه
939 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:34:43
186 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
1,007 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
864 (10.80%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Greater China Equity Fund TWD 14.06 13.94 13.94 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۳۳
HSBC BRIC 13.77 - 13.77 13.77 0.17 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۳۲
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Cathay Emerging Markets Fund 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Cathay Global Resources Fund 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Franklin Growth Fd 96.27 - 96.27 96.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Franklin Utilities 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Reliance Wealth Bond Fund 10.796 - 10.796 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Union Golden Balanced Fund 21.204 - 21.204 21.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Cathay Cathay Fund 20.32 - 20.32 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Asia 53.66 - 53.66 53.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC China Century Fund 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Small Capital Fund 61.58 - 61.58 61.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Equity Fund TWD 16.47 - 16.47 16.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 35.898 - 35.898 35.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Global Investors All Season 12.165 - 12.165 12.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Global Investors Taiwan Tec 42.71 - 42.71 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Prudential Financial Global Resourc 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 16.31 - 16.31 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Global Investors Taiwan Fund 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments European Fund 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Small Cap 29.55 - 29.55 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ABITL Da Li Fund 31.94 - 31.94 31.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yuanta 2001 Fund 54.71 - 54.71 54.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
UPAMC Long Ma Fund 58.85 - 58.85 58.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Global Trends 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Baoli Fund 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SinoPac Balance Fund 39.03 - 39.03 39.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Innovation Fund 20.02 - 20.02 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Shin Kong Fu-Kuei Fund 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Taishin Mainstream Fund 21.87 - 21.87 21.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Global Commodity 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa High Growth Fund 61.13 - 61.13 61.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hua Nan Global Henry Fund 14.207 - 14.207 14.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Jih Sun Optimization Fund 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Growth Fund 27.01 - 27.01 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Taishin China Equity Fund 40.03 - 40.03 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
UPAMC Infrastructure Fund 42.88 - 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global REIT Fund TWD 9.24 - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Olympic Global Fund 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Taiwan Dynamic Fund 27.84 - 27.84 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Small Cap Fund 41.59 - 41.59 41.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yuanta High-Performance Fund 44.96 - 44.96 44.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Strategic Income Fund 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yuanta China Balance Fund RMB 2.78 - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hua Nan Long Win Balanced Fund 22.866 - 22.866 22.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan China Focus Fund 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Global Biotech Fund TWD 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Global Biotech Fund USD 15.179 - 15.179 15.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
UPAMC Small And Medium Cap Fund 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund RMB Acc 11.759 - 11.759 11.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.444 - 9.444 9.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.735 - 10.735 10.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.585 - 8.585 8.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.201 - 13.201 13.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Africa Fund 19.44 - 19.44 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 30.89 - 30.89 30.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.88 - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Prudential Financial Balanced Fund 28.34 - 28.34 28.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 28.557 - 28.557 28.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 17.62 - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.452 - 13.452 13.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.307 - 10.307 10.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.069 - 13.069 13.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.253 - 9.253 9.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 30.98 - 30.98 30.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.146 - 9.146 9.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.71 - 16.71 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 29.204 - 29.204 29.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.603 - 10.603 10.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.075 - 9.075 9.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 19.23 - 19.23 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.077 - 10.077 10.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 28.64 - 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 8.9 - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 8.91 - 8.91 8.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa EM High Yield A 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa EM High Yield B 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Yuanta China Balance Fund TWD 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴