کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:57:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

954
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
83 (9.53%)
تغییر ۳ ماهه
83 (9.53%)
تغییر ۶ ماهه
954 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,756
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:33:50
756 (10.81%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
230 (2.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSITC Small Cap 31.62 - 31.62 31.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ABITL Da Li Fund 34.71 - 34.71 34.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Long Ma Fund 65.98 - 65.98 65.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC Global Trends 23.7 - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BlackRock Baoli Fund 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SinoPac Balance Fund 41.38 - 41.38 41.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Shin Kong Fu-Kuei Fund 22.84 - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin Mainstream Fund 23.06 - 23.06 23.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Global Commodity 8.57 - 8.57 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Jih Sun Optimization Fund 17.14 - 17.14 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Growth Fund 29.14 - 29.14 29.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin China Equity Fund 43.14 - 43.14 43.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Infrastructure Fund 47.16 - 47.16 47.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan Small-cap Fund 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon Global REIT Fund TWD 10 - 10 10 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Emerging Markets Fund 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Global Resources Fund 5.32 - 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Capital Strategic Income Fund 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta China Balance Fund RMB 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta China Balance Fund TWD 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Hua Nan Long Win Balanced Fund 24.545 - 24.545 24.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan China Focus Fund 35.23 - 35.23 35.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Small And Medium Cap Fund 24.82 - 24.82 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.96 - 12.96 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 20.07 - 20.07 20.07 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund RMB Acc 11.974 - 11.974 11.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.551 - 9.551 9.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.726 - 8.726 8.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.579 - 13.579 13.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Africa Fund 19.74 - 19.74 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Prudential Financial Balanced Fund 29.65 - 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 19.12 - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.91 - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 33.63 - 33.63 33.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 30.675 - 30.675 30.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 22.56 - 22.56 22.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.751 - 10.751 10.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.179 - 9.179 9.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 12.33 - 12.33 12.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 20.62 - 20.62 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 18.29 - 18.29 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.609 - 10.609 10.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 18.59 - 18.59 18.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 32.52 - 32.52 32.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 18.01 - 18.01 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.02 - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
HSBC BRIC 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Mandarin 14.66 - 14.66 14.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Cathay Fund 21.95 - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Asia 57.84 - 57.84 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa EM High Yield A 9.62 - 9.62 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa EM High Yield B 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC China Century Fund 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Small Capital Fund 64.98 - 64.98 64.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Global Equity Fund TWD 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 37.817 - 37.817 37.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors All Season 12.457 - 12.457 12.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Tec 47.27 - 47.27 47.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Fund 29.48 - 29.48 29.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments European Fund 11.07 - 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta 2001 Fund 59.95 - 59.95 59.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC Innovation Fund 21.39 - 21.39 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa High Growth Fund 66.61 - 66.61 66.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.29 - 15.29 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Small Cap Fund 44.77 - 44.77 44.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 21.183 - 21.183 21.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Capital Global Biotech Fund TWD 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Capital Global Biotech Fund USD 15.949 - 15.949 15.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
HSBC Greater China Equity Fund TWD 15.62 - 15.62 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 34.3 - 34.3 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 30.058 - 30.058 30.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.039 - 14.039 14.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.757 - 10.757 10.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.495 - 13.495 13.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.444 - 9.444 9.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.436 - 1.436 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.329 - 11.329 11.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.245 - 9.245 9.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 17.28 - 17.28 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 12.84 - 12.84 12.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Taiwan Dynamic Fund 29.12 - 29.12 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Franklin Growth Fd 103.26 - 103.26 103.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Franklin Utilities 20.27 - 20.27 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Prudential Financial Global Resourc 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Hua Nan Global Henry Fund 14.552 - 14.552 14.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Reliance Wealth Bond Fund 10.809 - 10.809 10.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Union Golden Balanced Fund 22.363 - 22.363 22.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.98 - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴