کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:51:47
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

989
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
62 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
62 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
989 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,921
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:35:31
62 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
126 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
158 (7.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thanachart Low Beta Fund 21.452 - 21.309 21.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Good Corporate Governance Long Term 57.51 - 56.947 57.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.366 - 25.145 25.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
LH Flexible RMF 14.133 - 14.053 14.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
1 A.M. SET 50 Fund 63.481 - 62.948 63.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SCB US EQUITY FUND 17.595 - 17.405 17.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Asian USD Bond Fund 22.173 - 22.128 22.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
LH THAI PROPERTY FUND 12.341 - 12.341 12.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.478 - 14.408 14.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Thai Fixed Income Fund 15.845 - 15.841 15.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ONE Fas Prosperity Fund 8.053 - 7.998 8.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
LH Equity Dividend Fund-A 13.561 - 13.454 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UOB Long Term Equity Fund 41.934 - 41.605 41.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
One Equity Fund Corporate 14 10.122 - 10.038 10.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.919 - 10.909 10.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TISCO High Dividend Equity RMF 13.809 - 13.656 13.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TISCO High Dividend Equity Fund 15.248 - 15.086 15.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.07 - 14.07 14.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.468 - 12.379 12.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.442 - 14.416 14.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.286 - 11.284 11.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.577 - 27.29 27.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.79 - 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SCB Global Strategic Investment Fund 12.816 - 12.782 12.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.347 - 9.292 9.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 13.666 - 13.666 13.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.001 - 25 25.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.74 - 16.63 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.245 - 16.244 16.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
K PLAN 1 Fund 12.682 - 12.682 12.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
TMB Bond Fund 12.55 - 12.549 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K 20 Select LTF 16.642 - 16.523 16.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Fixed Income RMF 14.926 - 14.918 14.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Equity RMF 98.8 - 98.292 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K China Equity Fund 11.452 - 11.452 11.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Fixed Income Fund 12.313 - 12.306 12.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Buakaew Open end Fund 43.045 - 42.827 43.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Flexible RMF 64.214 - 63.933 64.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Top Ten Fund 49.452 - 49.209 49.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Corporate Bond Fund 17.324 - 17.317 17.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K European Equity Fund 11.332 - 11.332 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
KA Corporate Bond Fund 16.089 - 16.084 16.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
B Senior Citizen Mixed Fund 12.191 - 12.185 12.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Long Term Equity Fund 42.011 - 41.795 42.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Long Term Equity Fund 75 29.799 - 29.676 29.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 26.26 - 26.045 26.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K PLAN 2 Fund 15.643 - 15.599 15.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K PLAN 3 Fund 19.179 - 19.088 19.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
KA Equity Fund 104.049 - 103.102 104.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K India Equity Fund 10.986 - 10.967 10.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
B-flex Open-end Fund 18.915 - 18.915 18.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Global Equity Fund 8.413 - 8.381 8.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Lifestyle Fund 2510 16.458 - 16.421 16.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Lifestyle Fund 2520 19.221 - 19.157 19.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Lifestyle Fund 2530 21.069 - 20.97 21.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Buakaew 2 Open-end Fund 36.046 - 35.862 36.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.414 - 11.414 11.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Thana Phum Open-end Fund 40.578 - 40.284 40.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC BT Income Growth Fund 18.436 - 18.309 18.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC Retirement Value Fund 79.296 - 78.69 79.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Phatra Active Equity Fund 16.317 - 16.186 16.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
The Thai Opportunity Fund 16.342 - 16.205 16.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aberdeen India Growth Fund 16.2 - 16.179 16.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.498 - 11.498 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC Property Dividend Fund 15.11 - 15.034 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC Smart Fixed Income Fund 10.057 - 10.055 10.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Phatra Dividend Equity Fund 11.865 - 11.772 11.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.558 - 44.241 44.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
TMB US500 Equity Index Fund 19.792 - 19.588 19.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
TMB World Equity Index Fund 13.652 - 13.534 13.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Basic Open-end Fund 21.682 - 21.625 21.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Krung Thai Smart Equity Fund 19.707 - 19.595 19.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Krung Thai Opportunity Fund-A 16.792 - 16.674 16.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
The Ruang Khao Balanced Class 25.827 - 25.685 25.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Bualuang Capital Open-end Fund 3.559 - 3.541 3.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.02 - 25.819 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC Value Long Term Equity Fund 24.537 - 24.347 24.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MFC Global Long Term Equity Fund 12.413 - 12.286 12.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.102 - 10.01 10.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
KTAM World Financial Sercices Fund 17.01 - 17.01 17.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.63 - 14.419 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.561 - 11.556 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 13.685 - 13.683 13.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.549 - 13.547 13.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.013 - 39.687 40.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.847 - 12.795 12.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Asian Smaller Companies Equity Fund 10.912 - 10.883 10.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.328 - 30.115 30.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.021 - 12.975 13.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.783 - 11.781 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.288 - 25.111 25.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.132 - 20.02 20.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.472 - 35.119 35.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 17.796 - 17.777 17.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.404 - 18.304 18.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.422 - 16.374 16.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 40.883 - 40.567 40.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
1 A.M. Global Bond Fund 15.095 - 15.095 15.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.058 - 14.058 14.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.41 - 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰