شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:39:16
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

966
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
39 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
966 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:28
95 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
66 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
274 (12.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K 20 Select LTF 16.025 - 16.025 16.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income RMF 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K China Equity Fund 10.692 - 10.692 10.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income Fund 12.282 - 12.282 12.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Corporate Bond Fund 17.253 - 17.253 17.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K European Equity Fund 10.166 - 10.166 10.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
KA Corporate Bond Fund 16.015 - 16.015 16.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K PLAN 2 Fund 15.401 - 15.401 15.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K PLAN 3 Fund 18.704 - 18.704 18.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
KA Equity Fund 99.4 - 99.4 99.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K India Equity Fund 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Global Equity Fund 7.904 - 7.904 7.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Lifestyle Fund 2510 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Lifestyle Fund 2520 18.866 - 18.866 18.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Lifestyle Fund 2530 20.589 - 20.589 20.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UOB Long Term Equity Fund 39.987 - 39.987 39.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
The Ruang Khao Balanced Class 25.168 - 25.168 25.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 13.427 - 13.427 13.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Asian Smaller Companies Equity Fund 9.849 - 9.849 9.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 8.843 - 8.843 8.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 12.347 - 12.347 12.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 39.29 - 39.29 39.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Bualuang Equity RMF 95.566 - 95.566 95.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Buakaew Open end Fund 41.656 - 41.656 41.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Flexible RMF 62.406 - 62.406 62.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Top Ten Fund 48.868 - 48.868 48.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Thanachart Low Beta Fund 20.392 - 20.392 20.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
B Senior Citizen Mixed Fund 12.07 - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Long Term Equity Fund 40.652 - 40.652 40.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Long Term Equity Fund 75 29.024 - 29.024 29.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Good Corporate Governance Long Term 55.27 - 55.27 55.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 25.238 - 25.238 25.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 24.335 - 24.335 24.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
LH Flexible RMF 13.713 - 13.713 13.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
1 A.M. SET 50 Fund 61.133 - 61.133 61.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SCB US EQUITY FUND 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Asian USD Bond Fund 21.424 - 21.424 21.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
B-flex Open-end Fund 18.791 - 18.791 18.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
LH THAI PROPERTY FUND 11.805 - 11.805 11.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SCB GLOBAL EQUITY FUND 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Buakaew 2 Open-end Fund 34.844 - 34.844 34.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ONE Fas Prosperity Fund 7.777 - 7.777 7.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 10.531 - 10.531 10.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Thana Phum Open-end Fund 39.718 - 39.718 39.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
LH Equity Dividend Fund-A 13.162 - 13.162 13.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC BT Income Growth Fund 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC Retirement Value Fund 77.39 - 77.39 77.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Phatra Active Equity Fund 15.627 - 15.627 15.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Thai Opportunity Fund 15.704 - 15.704 15.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Aberdeen India Growth Fund 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Small-Mid Cap RMF 10.979 - 10.979 10.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC Property Dividend Fund 14.287 - 14.287 14.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC Smart Fixed Income Fund 10.015 - 10.015 10.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Phatra Dividend Equity Fund 11.324 - 11.324 11.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sinpinyo Five Open-end Fund 43.605 - 43.605 43.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TMB US500 Equity Index Fund 18.324 - 18.324 18.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TMB World Equity Index Fund 12.658 - 12.658 12.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Basic Open-end Fund 21.042 - 21.042 21.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Krung Thai Smart Equity Fund 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
One Equity Fund Corporate 14 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Krung Thai Opportunity Fund-A 15.123 - 15.123 15.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bualuang Capital Open-end Fund 3.461 - 3.461 3.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ruam Pattana Two Open-end Fund 25.397 - 25.397 25.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC Value Long Term Equity Fund 23.932 - 23.932 23.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MFC Global Long Term Equity Fund 11.967 - 11.967 11.967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SCB Selects Equity Fund Dividend 11.935 - 11.935 11.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Krung Thai Dividend Selected Fund 9.697 - 9.697 9.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KTAM World Financial Sercices Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.338 - 11.338 11.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 12.952 - 12.952 12.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 26.446 - 26.446 26.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 38.448 - 38.448 38.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SCB Global Strategic Investment Fund 12.463 - 12.463 12.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.475 - 12.475 12.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 29.301 - 29.301 29.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 12.759 - 12.759 12.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 24.295 - 24.295 24.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 19.343 - 19.343 19.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 24.907 - 24.907 24.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 15.919 - 15.919 15.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 33.946 - 33.946 33.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 16.624 - 16.624 16.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.178 - 16.178 16.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 17.697 - 17.697 17.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 15.72 - 15.72 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
K PLAN 1 Fund 12.637 - 12.637 12.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO High Dividend Equity RMF 13.014 - 13.014 13.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO High Dividend Equity Fund 14.386 - 14.386 14.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 13.375 - 13.375 13.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.297 - 14.297 14.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
TMB Bond Fund 12.508 - 12.508 12.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Thai Fixed Income Fund 15.78 - 15.78 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.614 - 11.614 11.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.493 - 13.493 13.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.755 - 10.755 10.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.747 - 11.747 11.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
1 A.M. Global Bond Fund 14.951 - 14.951 14.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.466 - 4.466 4.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰