کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,446
قیمت روز
10 (0.68%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:57
118 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
280 (16.24%)
تغییر ۶ ماهه
398 (21.57%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1445.53 - 1445.53 1445.53 9.86 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ATX Prime 1521.04 - 1521.04 1521.04 12.58 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE Austria 297.72 - 297.72 297.72 2.42 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۳۵
Immobilien ATX EUR 357.41 - 357.41 357.41 1.59 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
New Europe Blue Chip EUR 1195.02 - 1195.02 1195.02 5.61 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ATX 3044.69 3044.34 3016.15 3047.65 29.55 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۶